blob: e0bbd4103b28b4bdbd6e14712563b8bc6bb256ac [file] [log] [blame]
instructions.install = \
removeProgramArg(programArg:-showsplash); \
removeProgramArg(programArg:org.eclipse.platform); \
addProgramArg(programArg:-showsplash); \
addProgramArg(programArg:org.eclipse.objectteams.otdt); \
setProgramProperty(propName:osgi.splashPath,propValue:platform\:/base/plugins/org.eclipse.objectteams.otdt);
instructions.uninstall = \
removeProgramArg(programArg:-showsplash); \
removeProgramArg(programArg:org.eclipse.objectteams.otdt); \
addProgramArg(programArg:-showsplash); \
addProgramArg(programArg:org.eclipse.platform); \
setProgramProperty(propName:osgi.splashPath,propValue:platform\:/base/plugins/org.eclipse.platform);