blob: c00ae9460a82f72cfb321e3e4cc3cda9570de26a [file] [log] [blame]
#Tue Nov 04 19:56:14 GMT 2008
eclipse.preferences.version=1
encoding//emf/dom1.ecorediag=UTF-8