blob: e5c50e36010f66f9f5ff41e06adf2df7a26ef68a [file] [log] [blame]
#Wed Nov 12 20:38:06 GMT 2008
eclipse.preferences.version=1
encoding//emf/dom1.ecorediag=UTF-8