[540227], [509820] Update bundle version

Signed-off-by: Victor Rubezhny <vrubezhny@redhat.com>
2 files changed