blob: 7e3e52758e77df76d04629d53e834dae53a7c306 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="retro"
nsURI="http://www.eclipse.org/mylyn/intent/retro" nsPrefix="retro">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Bundle">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="exports" upperBound="-1"
eType="#//NameSpace"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="id" lowerBound="1" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="define" upperBound="-1"
eType="#//NameSpace" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NameSpace">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="id" lowerBound="1" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="category" lowerBound="1"
eType="#//Category"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="DevelopperFeature" eSuperTypes="#//Feature"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="EndUserFeature" eSuperTypes="#//Feature">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="isTestedBy" lowerBound="1"
eType="#//AcceptanceTest" eOpposite="#//AcceptanceTest/isTesting"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="accessibleThrough" lowerBound="1"
eType="#//Interaction"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Feature" abstract="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" lowerBound="1" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="API" eSuperTypes="#//DevelopperFeature">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="availableThrough" lowerBound="1"
upperBound="-1" eType="#//NameSpace"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="testedBy" upperBound="-1"
eType="#//UnitTest" eOpposite="#//UnitTest/isTesting"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="UnitTest">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="junitClassQualifiedName"
lowerBound="1" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EString"
iD="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="isTesting" lowerBound="1"
upperBound="-1" eType="#//API" eOpposite="#//API/testedBy"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Project">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="id" lowerBound="1" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="unitTests" upperBound="-1"
eType="#//UnitTest" containment="true" eKeys="#//UnitTest/junitClassQualifiedName"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="acceptanceTests" upperBound="-1"
eType="#//AcceptanceTest" containment="true" eKeys="#//AcceptanceTest/swtBotClassName"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="AcceptanceTest">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="swtBotClassName" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="isTesting" upperBound="-1"
eType="#//EndUserFeature" eOpposite="#//EndUserFeature/isTestedBy"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="package" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Product">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="bundles" upperBound="-1"
eType="#//Bundle" containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="features" upperBound="-1"
eType="#//Feature" containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="categories" upperBound="-1"
eType="#//Category" containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="interactions" upperBound="-1"
eType="#//Interaction" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Interaction"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Category">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" lowerBound="1" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>