1. ffa7c1b rename .cvsignore to .gitignore by Xiaoying Gu ยท 12 years ago