1. b2da77c rename .cvsignore to .gitignore by Xiaoying Gu ยท 13 years ago