blob: 1bad0fb3f50ee14ec13bfb72bfc10a8c419ef964 [file] [log] [blame]
Yasuo Doshiro15c391c2008-06-27 21:25:34 +00001###############################################################################
2# Copyright (c) 2001, 2004 IBM Corporation and others.
3# All rights reserved. This program and the accompanying materials
4# are made available under the terms of the Eclipse Public License v1.0
5# which accompanies this distribution, and is available at
6# http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
7#
8# Contributors:
9# IBM Corporation - initial API and implementation
10###############################################################################
11
12#
13#<copyright>
14# </copyright>
15#
Yasuo Doshirof3a3b432010-02-25 20:40:09 +000016# $Id: plugin_zh_CN.msg,v 1.3 2010/02/16 18:09:19 ydoshiro Exp $
Yasuo Doshiro15c391c2008-06-27 21:25:34 +000017#/
18
19# ====================================================================
20# To code developer:
21# Do NOT change the properties between this line and the
22# "%%% END OF TRANSLATED PROPERTIES %%%" line.
23# Make a new property name, append to the end of the file and change
24# the code to use the new property.
25# ====================================================================
26
27# ====================================================================
28# %%% END OF TRANSLATED PROPERTIES %%%
29# ====================================================================
30
31pluginName = Eclipse Data Tools Platform SQLModel Edit Plug-in
Yasuo Doshirob508a722009-06-02 20:36:43 +000032providerName = Eclipse Data Tools Platform
Yasuo Doshiro15c391c2008-06-27 21:25:34 +000033
34_UI_CreateChild_text = {0}
35_UI_CreateChild_text2 = {1} {0}
36_UI_CreateChild_tooltip = ÔÚ {1} ¹¦ÄÜÏ´´½¨Ð嵀 {0}
37_UI_CreateChild_description = Ϊѡ¶¨µÄ {2} µÄ {1} ¹¦ÄÜ´´½¨ÀàÐÍΪ {0} µÄÐÂ×Ó¶ÔÏó¡£
38_UI_CreateSibling_description = Ϊѡ¶¨µÄ {2} ÔÚÆ丸¶ÔÏóµÄ {1} ¹¦ÄÜÏÂÃæ´´½¨ÀàÐÍΪ {0} µÄÐÂͬ¼¶¶ÔÏó¡£
39
40_UI_PropertyDescriptor_description = {1} µÄ {0}
41
42_UI_IdentitySpecifier_type = ±êʶ˵Ã÷·û
43_UI_TypedElement_type = ÀàÐÍ»¯ÔªËØ
44_UI_Dependency_type = Ïà¹ØÐÔ
45_UI_Schema_type = ¼Ü¹¹
46_UI_SQLObject_type = SQL ¶ÔÏó
47_UI_Sequence_type = ÐòÁÐ
48_UI_Database_type = Êý¾Ý¿â
49_UI_Assertion_type = ¶ÏÑÔ
50_UI_Constraint_type = Ô¼Êø
51_UI_TableConstraint_type = ±íÔ¼Êø
52_UI_ReferenceConstraint_type = ÒýÓÃÔ¼Êø
53_UI_CheckConstraint_type = ¼ì²éÔ¼Êø
54_UI_ForeignKey_type = Íâ¼ü
55_UI_UniqueConstraint_type = ΨһԼÊø
56_UI_PrimaryKey_type = Ö÷¼ü
57_UI_Index_type = Ë÷Òý
58_UI_IndexMember_type = Ë÷Òý³ÉÔ±
59_UI_UserDefinedType_type = Óû§¶¨ÒåÀàÐÍ
60_UI_DataType_type = Êý¾ÝÀàÐÍ
61_UI_PredefinedDataType_type = Ô¤¶¨ÒåÊý¾ÝÀàÐÍ
62_UI_CollectionDataType_type = ¼¯ºÏÊý¾ÝÀàÐÍ
63_UI_NumericalDataType_type = Êý×ÖÊý¾ÝÀàÐÍ
64_UI_CharacterStringDataType_type = ×Ö·û´®Êý¾ÝÀàÐÍ
65_UI_RowDataType_type = ÐÐÊý¾ÝÀàÐÍ
66_UI_ArrayDataType_type = Êý×éÊý¾ÝÀàÐÍ
67_UI_MultisetDataType_type = ¶à¼¯ºÏÊý¾ÝÀàÐÍ
68_UI_BooleanDataType_type = ²¼¶ûÖµÊý¾ÝÀàÐÍ
69_UI_IntervalDataType_type = ʱ¼ä¼ä¸ôÊý¾ÝÀàÐÍ
70_UI_BinaryStringDataType_type = ¶þ½øÖÆ×Ö·û´®Êý¾ÝÀàÐÍ
71_UI_CharacterSet_type = ×Ö·û¼¯
72_UI_TimeDataType_type = ʱ¼äÊý¾ÝÀàÐÍ
73_UI_DistinctUserDefinedType_type = µ¥ÖµÓû§¶¨ÒåÀàÐÍ
74_UI_StructuredUserDefinedType_type = ½á¹¹»¯Óû§¶¨ÒåÀàÐÍ
75_UI_AttributeDefinition_type = ÊôÐÔ¶¨Òå
76_UI_FixedPrecisionDataType_type = ¹Ì¶¨¾«¶ÈÊý¾ÝÀàÐÍ
77_UI_Domain_type = Óò
78_UI_Field_type = ×Ö¶Î
79_UI_ReferenceDataType_type = ÒýÓÃÊý¾ÝÀàÐÍ
80_UI_ConstructedDataType_type = ¹¹ÔìÊý¾ÝÀàÐÍ
81_UI_SQLDataType_type = SQL Êý¾ÝÀàÐÍ
82_UI_DataLinkDataType_type = Êý¾ÝÁ´Â·Êý¾ÝÀàÐÍ
83_UI_UserDefinedTypeOrdering_type = Óû§¶¨ÒåÀàÐÍÅÅÐò
84_UI_DateDataType_type = ÈÕÆÚÊý¾ÝÀàÐÍ
85_UI_ExactNumericDataType_type = ¾«È·Êý×ÖÊý¾ÝÀàÐÍ
86_UI_ApproximateNumericDataType_type = ´óÔ¼Êý×ÖÊý¾ÝÀàÐÍ
87_UI_IntegerDataType_type = ÕûÊýÊý¾ÝÀàÐÍ
88_UI_XMLDataType_type = XML Êý¾ÝÀàÐÍ
89_UI_QueryExpression_type = ²éѯ±í´ïʽ
90_UI_ValueExpression_type = Öµ±í´ïʽ
91_UI_SearchCondition_type = ËÑË÷Ìõ¼þ
92_UI_QueryExpressionDefault_type = ²éѯ±í´ïʽĬÈÏÖµ
93_UI_SearchConditionDefault_type = ËÑË÷Ìõ¼þĬÈÏÖµ
94_UI_ValueExpressionDefault_type = Öµ±í´ïʽĬÈÏÖµ
95_UI_Routine_type = Àý³Ì
96_UI_Source_type = Ô´
97_UI_Parameter_type = ²ÎÊý
98_UI_Procedure_type = ¹ý³Ì
99_UI_Function_type = º¯Êý
100_UI_RoutineResultTable_type = Àý³Ì½á¹û±í
101_UI_Method_type = ·½·¨
102_UI_UserDefinedFunction_type = Óû§¶¨Ò庯Êý
103_UI_BuiltInFunction_type = ÄÚÖú¯Êý
104_UI_SQLStatement_type = SQL Óï¾ä
105_UI_SQLDataStatement_type = SQL Êý¾ÝÓï¾ä
106_UI_SQLSchemaStatement_type = SQL ¼Ü¹¹Óï¾ä
107_UI_SQLControlStatement_type = SQL ¿ØÖÆÓï¾ä
108_UI_SQLDataChangeStatement_type = SQL Êý¾Ý¸ü¸ÄÓï¾ä
109_UI_SQLStatementDefault_type = SQL Óï¾äĬÈÏÖµ
110_UI_SQLConnectionStatement_type = SQL Á¬½ÓÓï¾ä
111_UI_SQLDiagnosticsStatement_type = SQL Õï¶ÏÓï¾ä
112_UI_SQLDynamicStatement_type = SQL ¶¯Ì¬Óï¾ä
113_UI_SQLSessionStatement_type = SQL »á»°Óï¾ä
114_UI_SQLTransactionStatement_type = SQL ÊÂÎñÓï¾ä
115_UI_ViewTable_type = ÊÓͼ±í
116_UI_TemporaryTable_type = ÁÙʱ±í
117_UI_Table_type = ±í
118_UI_PersistentTable_type = ³Ö¾Ã±í
119_UI_DerivedTable_type = ÅÉÉú±í
120_UI_BaseTable_type = »ù±¾±í
121_UI_Column_type = ÁÐ
122_UI_Trigger_type = ´¥·¢Æ÷
123_UI_AuthorizationIdentifier_type = ÊÚȨ±êʶ·û
124_UI_Privilege_type = ÌØȨ
125_UI_Group_type = ×é
126_UI_User_type = Óû§
127_UI_Role_type = ½ÇÉ«
128_UI_RoleAuthorization_type = ½ÇÉ«ÊÚȨ
129_UI_TablePrivilege_type = ±íÌØȨ
130_UI_DoubleObjectPrivilege_type = Ë«ÖضÔÏóÌØȨ
131_UI_Unknown_type = ¶ÔÏó
132
133_UI_IdentitySpecifier_generationType_feature = Éú³ÉÀàÐÍ
134_UI_IdentitySpecifier_startValue_feature = ¿ªÊ¼Öµ
135_UI_IdentitySpecifier_increment_feature = ÔöÁ¿
136_UI_IdentitySpecifier_minimum_feature = ×îСֵ
137_UI_IdentitySpecifier_maximum_feature = ×î´óÖµ
138_UI_IdentitySpecifier_cycleOption_feature = Ñ­»·Ñ¡Ïî
139_UI_TypedElement_containedType_feature = °üº¬µÄÀàÐÍ
140_UI_TypedElement_referencedType_feature = ÒýÓõÄÀàÐÍ
141_UI_Dependency_targetEnd_feature = Ä¿±ê½áβ
142_UI_Dependency_dependencyType_feature = Ïà¹ØÐÔÀàÐÍ
143_UI_Schema_triggers_feature = ´¥·¢Æ÷
144_UI_Schema_indices_feature = Ë÷Òý
145_UI_Schema_tables_feature = ±í
146_UI_Schema_sequences_feature = ÐòÁÐ
147_UI_Schema_database_feature = Êý¾Ý¿â
148_UI_Schema_assertions_feature = ¶ÏÑÔ
149_UI_Schema_userDefinedTypes_feature = Óû§¶¨ÒåÀàÐÍ
150_UI_Schema_charSets_feature = ×Ö·û¼¯
151_UI_Schema_routines_feature = Àý³Ì
152_UI_Schema_owner_feature = ËùÓÐÕß
153_UI_SQLObject_dependencies_feature = Ïà¹ØÐÔ
154_UI_SQLObject_description_feature = ˵Ã÷
155_UI_SQLObject_label_feature = ±êÇ©
156_UI_Sequence_identity_feature = ±êʶ
157_UI_Sequence_schema_feature = ¼Ü¹¹
158_UI_Database_vendor_feature = ¹©Ó¦ÉÌ
159_UI_Database_version_feature = °æ±¾
160_UI_Database_schemas_feature = ¼Ü¹¹
161_UI_Database_authorizationIds_feature = ÊÚȨ ID
162_UI_Assertion_searchCondition_feature = ËÑË÷Ìõ¼þ
163_UI_Assertion_schema_feature = ¼Ü¹¹
164_UI_Assertion_constrainedTables_feature = Ô¼ÊøµÄ±í
165_UI_Constraint_deferrable_feature = ¿ÉÑÓ³Ù
166_UI_Constraint_initiallyDeferred_feature = ³õʼÑÓ³Ù
167_UI_Constraint_enforced_feature = Ç¿ÖÆ
168_UI_TableConstraint_BaseTable_feature = »ù±¾±í
169_UI_ReferenceConstraint_members_feature = ³ÉÔ±
170_UI_CheckConstraint_searchCondition_feature = ËÑË÷Ìõ¼þ
171_UI_ForeignKey_match_feature = Æ¥Åä
172_UI_ForeignKey_onUpdate_feature = ÕýÔÚ¸üÐÂ
173_UI_ForeignKey_onDelete_feature = ÕýÔÚɾ³ý
174_UI_ForeignKey_uniqueConstraint_feature = ΨһԼÊø
175_UI_ForeignKey_referencedMembers_feature = ÒýÓõijÉÔ±
176_UI_ForeignKey_uniqueIndex_feature = ΨһË÷Òý
177_UI_UniqueConstraint_ForeignKey_feature = Íâ¼ü
178_UI_Index_Schema_feature = ¼Ü¹¹
179_UI_Index_clustered_feature = ³É´Ø
180_UI_Index_fillFactor_feature = Ìî³äÒò×Ó
181_UI_Index_unique_feature = Ψһ
182_UI_Index_members_feature = ³ÉÔ±
183_UI_Index_table_feature = ±í
184_UI_Index_ForeignKey_feature = Íâ¼ü
185_UI_Index_includedMembers_feature = °üÀ¨µÄ³ÉÔ±
186_UI_IndexMember_incrementType_feature = ÔöÁ¿ÀàÐÍ
187_UI_IndexMember_column_feature = ÁÐ
188_UI_UserDefinedType_schema_feature = ¼Ü¹¹
189_UI_UserDefinedType_ordering_feature = ÅÅÐò
190_UI_PredefinedDataType_primitiveType_feature = »ù±¾ÀàÐÍ
191_UI_CollectionDataType_element_feature = ÔªËØ
192_UI_NumericalDataType_precision_feature = ¾«¶È
193_UI_CharacterStringDataType_length_feature = ³¤¶È
194_UI_CharacterStringDataType_coercibility_feature = ¿ÉѹËõÐÔ
195_UI_CharacterStringDataType_fixedLength_feature = ¹Ì¶¨³¤¶È
196_UI_CharacterStringDataType_collationName_feature = ÕûÀíÃû³Æ
197_UI_CharacterStringDataType_characterSet_feature = ×Ö·û¼¯
198_UI_RowDataType_fields_feature = ×Ö¶Î
199_UI_ArrayDataType_maxCardinality_feature = ×î´ó»ùÊý
200_UI_IntervalDataType_leadingQualifier_feature = Ç°µ¼ÏÞ¶¨·û
201_UI_IntervalDataType_trailingQualifier_feature = ½áβÏÞ¶¨·û
202_UI_IntervalDataType_leadingFieldPrecision_feature = Ç°µ¼×ֶÈ
203_UI_IntervalDataType_trailingFieldPrecision_feature = ½áβ×ֶÈ
204_UI_IntervalDataType_fractionalSecondsPrecision_feature = СÊýÃ뾫¶È
205_UI_BinaryStringDataType_length_feature = ³¤¶È
206_UI_CharacterSet_repertoire_feature = Ö¸Áî±í
207_UI_CharacterSet_defaultCollation_feature = ĬÈÏÕûÀí
208_UI_CharacterSet_encoding_feature = ±àÂë
209_UI_CharacterSet_schema_feature = ¼Ü¹¹
210_UI_TimeDataType_fractionalSecondsPrecision_feature = СÊýÃ뾫¶È
211_UI_TimeDataType_timeZone_feature = ʱÇø
212_UI_DistinctUserDefinedType_predefinedRepresentation_feature = Ô¤¶¨Òå±íʾ
213_UI_StructuredUserDefinedType_instantiable_feature = ¿ÉʵÀý»¯
214_UI_StructuredUserDefinedType_final_feature = ×îÖÕ
215_UI_StructuredUserDefinedType_super_feature = ³¬¼¶
216_UI_StructuredUserDefinedType_sub_feature = ×Ó
217_UI_StructuredUserDefinedType_attributes_feature = ÊôÐÔ
218_UI_StructuredUserDefinedType_methods_feature = ·½·¨
219_UI_AttributeDefinition_scopeCheck_feature = ×÷ÓÃÓòÑ¡Ôñ
220_UI_AttributeDefinition_scopeChecked_feature = Ñ¡ÔñµÄ×÷ÓÃÓò
221_UI_AttributeDefinition_defaultValue_feature = ĬÈÏÖµ
222_UI_Domain_constraint_feature = Ô¼Êø
223_UI_Domain_defaultValue_feature = ĬÈÏÖµ
224_UI_Field_scopeCheck_feature = ×÷ÓÃÓòÑ¡Ôñ
225_UI_Field_scopeChecked_feature = Ñ¡ÔñµÄ×÷ÓÃÓò
226_UI_ReferenceDataType_scopeTable_feature = ×÷ÓÃÓò±í
227_UI_ReferenceDataType_referencedType_feature = ÒýÓõÄÀàÐÍ
228_UI_DataLinkDataType_length_feature = ³¤¶È
229_UI_DataLinkDataType_linkControl_feature = Á´½Ó¿ØÖÆ
230_UI_DataLinkDataType_integrityControl_feature = ÍêÕûÐÔ¿ØÖÆ
231_UI_DataLinkDataType_readPermission_feature = ¶ÁȡȨÏÞ
232_UI_DataLinkDataType_writePermission_feature = дÈëȨÏÞ
233_UI_DataLinkDataType_recovery_feature = »Ö¸´
234_UI_DataLinkDataType_unlink_feature = È¡ÏûÁ´½Ó
235_UI_UserDefinedTypeOrdering_orderingForm_feature = ÅÅÐò±íµ¥
236_UI_UserDefinedTypeOrdering_orderingCategory_feature = ÅÅÐòÀà±ð
237_UI_UserDefinedTypeOrdering_orderingRoutine_feature = ÅÅÐòÀý³Ì
238_UI_ExactNumericDataType_scale_feature = Ëõ·Å±ÈÀý
239_UI_QueryExpressionDefault_SQL_feature = SQL
240_UI_SearchConditionDefault_SQL_feature = SQL
241_UI_ValueExpressionDefault_SQL_feature = SQL
242_UI_Routine_specificName_feature = Ìض¨Ãû³Æ
243_UI_Routine_language_feature = ÓïÑÔ
244_UI_Routine_parameterStyle_feature = ²ÎÊýÑùʽ
245_UI_Routine_deterministic_feature = È·¶¨ÐÔ
246_UI_Routine_sqlDataAccess_feature = SQL Êý¾Ý·ÃÎÊ
247_UI_Routine_creationTS_feature = ´´½¨ TS
248_UI_Routine_lastAlteredTS_feature = ×î½üÒ»´Î¸Ä±äµÄ TS
249_UI_Routine_authorizationID_feature = ÊÚȨ ID
250_UI_Routine_security_feature = °²È«ÐÔ
251_UI_Routine_externalName_feature = ÍⲿÃû³Æ
252_UI_Routine_parameters_feature = ²ÎÊý
253_UI_Routine_source_feature = Ô´
254_UI_Routine_schema_feature = ¼Ü¹¹
255_UI_Source_body_feature = ÕýÎÄ
256_UI_Parameter_mode_feature = ģʽ
257_UI_Parameter_locator_feature = ¶¨Î»·û
258_UI_Parameter_routine_feature = Àý³Ì
259_UI_Procedure_maxResultSets_feature = ×î´ó½á¹û¼¯Êý
260_UI_Procedure_oldSavePoint_feature = ¾É±£´æµã
261_UI_Procedure_resultSet_feature = ½á¹û¼¯
262_UI_Function_nullCall_feature = ¿Õµ÷ÓÃ
263_UI_Function_static_feature = ¾²Ì¬
264_UI_Function_transformGroup_feature = ±ä»»×é
265_UI_Function_typePreserving_feature = ÀàÐͱ£´æ
266_UI_Function_mutator_feature = ÓÕ±ä
267_UI_Function_returnTable_feature = ·µ»Ø±í
268_UI_Function_returnScaler_feature = ·µ»Ø¼ÆÊýÆ÷
269_UI_Function_returnCast_feature = ·µ»ØÔìÐÍ
270_UI_Method_overriding_feature = ¸²¸Ç
271_UI_Method_constructor_feature = ¹¹Ô캯Êý
272_UI_SQLStatementDefault_SQL_feature = SQL
273_UI_ViewTable_checkType_feature = ¼ì²éÀàÐÍ
274_UI_TemporaryTable_local_feature = ±¾µØ
275_UI_TemporaryTable_deleteOnCommit_feature = Âäʵʱɾ³ý
276_UI_Table_columns_feature = ÁÐ
277_UI_Table_supertable_feature = ³¬±í
278_UI_Table_subtables_feature = ×Ó±í
279_UI_Table_schema_feature = ¼Ü¹¹
280_UI_Table_udt_feature = UDT
281_UI_Table_triggers_feature = ´¥·¢Æ÷
282_UI_Table_index_feature = Ë÷Òý
283_UI_Table_selfRefColumnGeneration_feature = Éú³É×ÔÒýÓÃÁÐ
284_UI_Table_insertable_feature = ¿É²åÈë
285_UI_Table_updatable_feature = ¿É¸üÐÂ
286_UI_DerivedTable_queryExpression_feature = ²éѯ±í´ïʽ
287_UI_BaseTable_constraints_feature = Ô¼Êø
288_UI_Column_table_feature = ±í
289_UI_Column_identitySpecifier_feature = ±êʶ˵Ã÷·û
290_UI_Column_generateExpression_feature = Éú³É±í´ïʽ
291_UI_Column_implementationDependent_feature = ÒÀÀµÓÚʵÏÖ
292_UI_Column_nullable_feature = ¿É¿Õ
293_UI_Column_defaultValue_feature = ĬÈÏÖµ
294_UI_Column_scopeCheck_feature = ×÷ÓÃÓòÑ¡Ôñ
295_UI_Column_scopeChecked_feature = Ñ¡ÔñµÄ×÷ÓÃÓò
296_UI_Trigger_schema_feature = ¼Ü¹¹
297_UI_Trigger_subjectTable_feature = Ä¿±ê±í
298_UI_Trigger_actionStatement_feature = ²Ù×÷Óï¾ä
299_UI_Trigger_triggerColumn_feature = ´¥·¢Æ÷ÁÐ
300_UI_Trigger_actionGranularity_feature = ²Ù×÷Á£¶È
301_UI_Trigger_when_feature = ʱ¼ä
302_UI_Trigger_timeStamp_feature = ʱ¼ä´Á¼Ç
303_UI_Trigger_actionTime_feature = ²Ù×÷ʱ¼ä
304_UI_Trigger_updateType_feature = ¸üÐÂÀàÐÍ
305_UI_Trigger_insertType_feature = ²åÈëÀàÐÍ
306_UI_Trigger_deleteType_feature = ɾ³ýÀàÐÍ
307_UI_Trigger_oldRow_feature = ¾ÉÐÐ
308_UI_Trigger_newRow_feature = ÐÂÐÐ
309_UI_Trigger_oldTable_feature = ¾É±í
310_UI_Trigger_newTable_feature = бí
311_UI_AuthorizationIdentifier_ownedSchema_feature = ÓµÓеļܹ¹
312_UI_AuthorizationIdentifier_receivedRoleAuthorization_feature = ½ÓÊÕµ½µÄ½ÇÉ«ÊÚȨ
313_UI_AuthorizationIdentifier_grantedRoleAuthorization_feature = ÊÚÓèµÄ½ÇÉ«ÊÚȨ
314_UI_AuthorizationIdentifier_grantedPrivilege_feature = ÊÚÓèµÄÌØȨ
315_UI_AuthorizationIdentifier_receivedPrivilege_feature = ½ÓÊÕµ½µÄÌØȨ
316_UI_Privilege_grantable_feature = ¿ÉÊÚÓè
317_UI_Privilege_action_feature = ²Ù×÷
318_UI_Privilege_grantor_feature = ÊÚÓèÈË
319_UI_Privilege_object_feature = ¶ÔÏó
320_UI_Group_user_feature = Óû§
321_UI_Role_roleAuthorization_feature = ½ÇÉ«ÊÚȨ
322_UI_RoleAuthorization_grantable_feature = ¿ÉÊÚÓè
323_UI_RoleAuthorization_role_feature = ½ÇÉ«
324_UI_RoleAuthorization_grantee_feature = ±»ÊÚÓèÈË
325_UI_RoleAuthorization_grantor_feature = ÊÚÓèÈË
326_UI_TablePrivilege_withHierarchy_feature = ´øÓзֲã½á¹¹
327_UI_DoubleObjectPrivilege_object2_feature = Object2
328_UI_Unknown_feature = Unspecified
329
330_UI_GenerateType_DEFAULT_GENERATED_literal = DEFAULT_GENERATED
331_UI_GenerateType_ALWAYS_GENERATED_literal = ALWAYS_GENERATED
332_UI_ReferentialActionType_NO_ACTION_literal = NO_ACTION
333_UI_ReferentialActionType_RESTRICT_literal = RESTRICT
334_UI_ReferentialActionType_CASCADE_literal = CASCADE
335_UI_ReferentialActionType_SET_NULL_literal = SET_NULL
336_UI_ReferentialActionType_SET_DEFAULT_literal = SET_DEFAULT
337_UI_MatchType_MATCH_SIMPLE_literal = MATCH_SIMPLE
338_UI_MatchType_MATCH_FULL_literal = MATCH_FULL
339_UI_MatchType_MATCH_PARTIAL_literal = MATCH_PARTIAL
340_UI_IncrementType_ASC_literal = ASC
341_UI_IncrementType_DESC_literal = DESC
342_UI_CoercibilityType_IMPLICIT_literal = IMPLICIT
343_UI_CoercibilityType_EXPLICIT_literal = EXPLICIT
344_UI_CoercibilityType_COERCIBILE_literal = COERCIBILE
345_UI_CoercibilityType_NO_COLLATION_literal = NO_COLLATION
346_UI_IntervalQualifierType_YEAR_literal = YEAR
347_UI_IntervalQualifierType_MONTH_literal = MONTH
348_UI_IntervalQualifierType_DAY_literal = DAY
349_UI_IntervalQualifierType_HOUR_literal = HOUR
350_UI_IntervalQualifierType_MINUTE_literal = MINUTE
351_UI_IntervalQualifierType_SECOND_literal = SECOND
352_UI_OrderingType_EQUALS_literal = EQUALS
353_UI_OrderingType_FULL_literal = FULL
354_UI_OrderingCategoryType_RELATIVE_literal = RELATIVE
355_UI_OrderingCategoryType_MAP_literal = MAP
356_UI_OrderingCategoryType_STATE_literal = STATE
357_UI_PrimitiveType_CHARACTER_literal = CHARACTER
358_UI_PrimitiveType_CHARACTER_VARYING_literal = CHARACTER_VARYING
359_UI_PrimitiveType_CHARACTER_LARGE_OBJECT_literal = CHARACTER_LARGE_OBJECT
360_UI_PrimitiveType_NATIONAL_CHARACTER_literal = NATIONAL_CHARACTER
361_UI_PrimitiveType_NATIONAL_CHARACTER_VARYING_literal = NATIONAL_CHARACTER_VARYING
362_UI_PrimitiveType_NATIONAL_CHARACTER_LARGE_OBJECT_literal = NATIONAL_CHARACTER_LARGE_OBJECT
363_UI_PrimitiveType_BINARY_literal = BINARY
364_UI_PrimitiveType_BINARY_VARYING_literal = BINARY_VARYING
365_UI_PrimitiveType_BINARY_LARGE_OBJECT_literal = BINARY_LARGE_OBJECT
366_UI_PrimitiveType_NUMERIC_literal = NUMERIC
367_UI_PrimitiveType_DECIMAL_literal = DECIMAL
368_UI_PrimitiveType_SMALLINT_literal = SMALLINT
369_UI_PrimitiveType_INTEGER_literal = INTEGER
370_UI_PrimitiveType_BIGINT_literal = BIGINT
371_UI_PrimitiveType_FLOAT_literal = FLOAT
372_UI_PrimitiveType_REAL_literal = REAL
373_UI_PrimitiveType_DOUBLE_PRECISION_literal = DOUBLE_PRECISION
374_UI_PrimitiveType_BOOLEAN_literal = BOOLEAN
375_UI_PrimitiveType_DATE_literal = DATE
376_UI_PrimitiveType_TIME_literal = TIME
377_UI_PrimitiveType_TIMESTAMP_literal = TIMESTAMP
378_UI_PrimitiveType_INTERVAL_literal = INTERVAL
379_UI_PrimitiveType_DATALINK_literal = DATALINK
380_UI_PrimitiveType_XML_TYPE_literal = XML_TYPE
381_UI_LinkControlOption_FILE_LINK_CONTROL_literal = FILE_LINK_CONTROL
382_UI_LinkControlOption_NO_FILE_LINK_CONTROL_literal = NO_FILE_LINK_CONTROL
383_UI_IntegrityControlOption_ALL_literal = ALL
384_UI_IntegrityControlOption_SELECTIVE_literal = SELECTIVE
385_UI_IntegrityControlOption_NONE_literal = NONE
386_UI_ReadPermissionOption_FS_literal = FS
387_UI_ReadPermissionOption_DB_literal = DB
388_UI_WritePermissionOption_FS_literal = FS
389_UI_WritePermissionOption_ADMIN_literal = ADMIN
390_UI_WritePermissionOption_BLOCKED_literal = BLOCKED
391_UI_UnlinkOption_RESTORE_literal = RESTORE
392_UI_UnlinkOption_DELETE_literal = DELETE
393_UI_UnlinkOption_NONE_literal = NONE
394_UI_DataAccess_NO_SQL_literal = NO_SQL
395_UI_DataAccess_CONTAINS_SQL_literal = CONTAINS_SQL
396_UI_DataAccess_READS_SQL_DATA_literal = READS_SQL_DATA
397_UI_DataAccess_MODIFIES_SQL_DATA_literal = MODIFIES_SQL_DATA
398_UI_ParameterMode_IN_literal = IN
399_UI_ParameterMode_OUT_literal = OUT
400_UI_ParameterMode_INOUT_literal = INOUT
401_UI_CheckType_CASCADED_literal = CASCADED
402_UI_CheckType_LOCAL_literal = LOCAL
403_UI_CheckType_NONE_literal = NONE
404_UI_ReferenceType_SYSTEM_GENERATED_literal = SYSTEM_GENERATED
405_UI_ReferenceType_USER_GENERATED_literal = USER_GENERATED
406_UI_ReferenceType_DERIVED_SELF_REF_literal = DERIVED_SELF_REF
407_UI_ActionTimeType_AFTER_literal = AFTER
408_UI_ActionTimeType_BEFORE_literal = BEFORE
409_UI_ActionTimeType_INSTEADOF_literal = INSTEADOF
410_UI_ActionGranularityType_STATEMENT_literal = STATEMENT
411_UI_ActionGranularityType_ROW_literal = ROW
412_UI_CreateChild_text3 = {1}
413_UI_Unknown_datatype= Öµ
414
415_UI_Event_type = ʼþ
416_UI_Database_events_feature = ʼþ
417_UI_Event_for_feature = FOR
418_UI_Event_condition_feature = Ìõ¼þ
419_UI_Event_action_feature = ²Ù×÷
420_UI_Event_enabled_feature = ÆôÓÃ
421_UI_Event_Database_feature = Êý¾Ý¿â
422_UI_ForeignKey_referencedTable_feature = ÒýÓõıí
423_UI_Index_systemGenerated_feature = Éú³ÉµÄϵͳ
424_UI_Parameter_stringTypeOption_feature = ×Ö·û´®ÀàÐÍÑ¡Ïî
425_UI_BaseTable_referencingForeignKeys_feature = ÒýÓÃÍâ¼ü
426_UI_IntervalQualifierType_FRACTION_literal = FRACTION
427_UI_Comment_type = ×¢ÊÍ
428_UI_Catalog_type = Ŀ¼
429_UI_Schema_Catalog_feature = Ŀ¼
430_UI_SQLObject_comments_feature = ×¢ÊÍ
431_UI_SQLObject_privileges_feature = ÌØȨ
432_UI_Database_catalogs_feature = Ŀ¼
433_UI_Comment_description_feature = ˵Ã÷
434_UI_Comment_SQLObject_feature = SQL ¶ÔÏó
435_UI_Catalog_Database_feature = Êý¾Ý¿â
436_UI_Catalog_schemas_feature = ¼Ü¹¹
437_UI_Function_returnScalar_feature = ·µ»Ø±êÁ¿
438_UI_AuthorizationIdentifier_Database_feature = Êý¾Ý¿â
439_UI_Privilege_withHierarchy_feature = ´øÓзֲã½á¹¹
440_UI_Privilege_grantee_feature = ±»ÊÚÓèÈË
441_UI_Privilege_actionObjects_feature = ²Ù×÷¶ÔÏó
442_UI_User_group_feature = ×é
Yasuo Doshirof3a3b432010-02-25 20:40:09 +0000443_UI_ObjectExtension_type = ¶ÔÏóÀ©Õ¹
444_UI_ElementType_type = ÔªËØÀàÐÍ
445_UI_SQLObject_extensions_feature = À©Õ¹
Yasuo Doshiro5be54622010-02-16 18:09:19 +0000446_UI_ObjectExtension_SQLObject_feature = SQL ¶ÔÏó
Yasuo Doshirof3a3b432010-02-25 20:40:09 +0000447_UI_CollectionDataType_elementType_feature = ÔªËØÀàÐÍ
Yasuo Doshiro5be54622010-02-16 18:09:19 +0000448_UI_CharacterSet_CharacterStringDataType_feature = ×Ö·û´®Êý¾ÝÀàÐÍ
Yasuo Doshirof3a3b432010-02-25 20:40:09 +0000449_UI_ElementType_CollectionDataType_feature = ²É¼¯Êý¾ÝÀàÐÍ
450_UI_IncrementType_RANDOM_literal = Ëæ»ú