blob: 534fbe68c3f8473845846320bd60643aafb9491f [file] [log] [blame]
Yasuo Doshiro15c391c2008-06-27 21:25:34 +00001###############################################################################
2# Copyright (c) 2001, 2004 IBM Corporation and others.
3# All rights reserved. This program and the accompanying materials
4# are made available under the terms of the Eclipse Public License v1.0
5# which accompanies this distribution, and is available at
6# http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
7#
8# Contributors:
9# IBM Corporation - initial API and implementation
10###############################################################################
11
12#
13#<copyright>
14# </copyright>
15#
Yasuo Doshiro172e29b2009-04-21 20:30:49 +000016# $Id: plugin_ko_KR.msg,v 1.1 2008/06/27 21:25:34 ydoshiro Exp $
Yasuo Doshiro15c391c2008-06-27 21:25:34 +000017#/
18
19# ====================================================================
20# To code developer:
21# Do NOT change the properties between this line and the
22# "%%% END OF TRANSLATED PROPERTIES %%%" line.
23# Make a new property name, append to the end of the file and change
24# the code to use the new property.
25# ====================================================================
26
27# ====================================================================
28# %%% END OF TRANSLATED PROPERTIES %%%
29# ====================================================================
30
31pluginName = Eclipse Data Tools Platform SQLModel Edit Plug-in
32providerName = Eclipse.org
33
34_UI_CreateChild_text = {0}
35_UI_CreateChild_text2 = {1} {0}
36_UI_CreateChild_tooltip = ±â´É {1}¿¡ »õ {0} »ý¼º
37_UI_CreateChild_description = ¼±ÅÃÇÑ {2}ÀÇ ±â´É {1}¿¡ ´ëÇÑ Çü½Ä {0}ÀÇ »õ ÇÏÀ§ °³Ã¼¸¦ »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù.
38_UI_CreateSibling_description = »óÀ§ ±â´É {1}¿¡¼­ ¼±ÅÃÇÑ {2}ÀÇ Çü½Ä {0}ÀÇ »õ ÇüÁ¦ °³Ã¼¸¦ »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù.
39
40_UI_PropertyDescriptor_description = {1}ÀÇ {0}
41
42_UI_IdentitySpecifier_type = ID ÁöÁ¤ÀÚ
43_UI_TypedElement_type = ÀÔ·Â ¿ä¼Ò
44_UI_Dependency_type = Á¾¼Ó °ü°è
45_UI_Schema_type = ½ºÅ°¸¶
46_UI_SQLObject_type = SQL °³Ã¼
47_UI_Sequence_type = ½ÃÄö½º
48_UI_Database_type = µ¥ÀÌÅͺ£À̽º
49_UI_Assertion_type = ¾î¼³¼Ç
50_UI_Constraint_type = Á¦¾à Á¶°Ç
51_UI_TableConstraint_type = Å×À̺í Á¦¾à Á¶°Ç
52_UI_ReferenceConstraint_type = ÂüÁ¶ Á¦¾à Á¶°Ç
53_UI_CheckConstraint_type = CHECK Á¦¾à Á¶°Ç
54_UI_ForeignKey_type = ¿Ü·¡ Å°
55_UI_UniqueConstraint_type = UNIQUE Á¦¾à Á¶°Ç
56_UI_PrimaryKey_type = ±âº» Å°
57_UI_Index_type = À妽º
58_UI_IndexMember_type = À妽º ¸â¹ö
59_UI_UserDefinedType_type = »ç¿ëÀÚ Á¤ÀÇ Çü½Ä
60_UI_DataType_type = µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
61_UI_PredefinedDataType_type = ¹Ì¸® Á¤ÀÇµÈ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
62_UI_CollectionDataType_type = Ä÷º¼Ç µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
63_UI_NumericalDataType_type = ¼ýÀÚ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
64_UI_CharacterStringDataType_type = ¹®ÀÚ¿­ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
65_UI_RowDataType_type = Çà µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
66_UI_ArrayDataType_type = ¹è¿­ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
67_UI_MultisetDataType_type = º¹¼ö ÁýÇÕ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
68_UI_BooleanDataType_type = ºÎ¿ï µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
69_UI_IntervalDataType_type = °£°Ý µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
70_UI_BinaryStringDataType_type = ÀÌÁø ¹®ÀÚ¿­ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
71_UI_CharacterSet_type = ¹®ÀÚ ÁýÇÕ
72_UI_TimeDataType_type = ½Ã°£ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
73_UI_DistinctUserDefinedType_type = °íÀ¯ »ç¿ëÀÚ Á¤ÀÇ Çü½Ä
74_UI_StructuredUserDefinedType_type = ±¸Á¶Àû »ç¿ëÀÚ Á¤ÀÇ Çü½Ä
75_UI_AttributeDefinition_type = Ư¼º Á¤ÀÇ
76_UI_FixedPrecisionDataType_type = °íÁ¤ Á¤¹Ðµµ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
77_UI_Domain_type = µµ¸ÞÀÎ
78_UI_Field_type = Çʵå
79_UI_ReferenceDataType_type = ÂüÁ¶ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
80_UI_ConstructedDataType_type = »ý¼ºµÈ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
81_UI_SQLDataType_type = SQL µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
82_UI_DataLinkDataType_type = µ¥ÀÌÅÍ ¸µÅ© µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
83_UI_UserDefinedTypeOrdering_type = »ç¿ëÀÚ Á¤ÀÇ Çü½Ä ¼ø¼­
84_UI_DateDataType_type = ³¯Â¥ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
85_UI_ExactNumericDataType_type = Á¤È®ÇÑ ¼öÄ¡ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
86_UI_ApproximateNumericDataType_type = ±Ù»çÄ¡ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
87_UI_IntegerDataType_type = Á¤¼ö µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
88_UI_XMLDataType_type = XML µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
89_UI_QueryExpression_type = Äõ¸® ¹®
90_UI_ValueExpression_type = °ª ½Ä
91_UI_SearchCondition_type = °Ë»ö Á¶°Ç
92_UI_QueryExpressionDefault_type = Äõ¸® ½Ä ±âº»°ª
93_UI_SearchConditionDefault_type = °Ë»ö Á¶°Ç ±âº»°ª
94_UI_ValueExpressionDefault_type = °ª ½Ä ±âº»°ª
95_UI_Routine_type = ·çƾ
96_UI_Source_type = ¿øº»
97_UI_Parameter_type = Parameter
98_UI_Procedure_type = ÇÁ·Î½ÃÀú
99_UI_Function_type = Function
100_UI_RoutineResultTable_type = ·çƾ °á°ú Å×À̺í
101_UI_Method_type = ¸Þ¼­µå
102_UI_UserDefinedFunction_type = »ç¿ëÀÚ Á¤ÀÇ ÇÔ¼ö
103_UI_BuiltInFunction_type = ±âº» Á¦°ø ÇÔ¼ö
104_UI_SQLStatement_type = SQL ¹®
105_UI_SQLDataStatement_type = SQL µ¥ÀÌÅÍ ¹®
106_UI_SQLSchemaStatement_type = SQL ½ºÅ°¸¶ ¹®
107_UI_SQLControlStatement_type = SQL ÄÁÆ®·Ñ ¹®
108_UI_SQLDataChangeStatement_type = SQL µ¥ÀÌÅÍ º¯°æ ¹®
109_UI_SQLStatementDefault_type = SQL ¹® ±âº»°ª
110_UI_SQLConnectionStatement_type = SQL ¿¬°á ¹®
111_UI_SQLDiagnosticsStatement_type = SQL Áø´Ü ¹®
112_UI_SQLDynamicStatement_type = SQL µ¿Àû ¹®
113_UI_SQLSessionStatement_type = SQL ¼¼¼Ç ¹®
114_UI_SQLTransactionStatement_type = SQL Æ®·£Àè¼Ç ¹®
115_UI_ViewTable_type = ºä Å×À̺í
116_UI_TemporaryTable_type = Àӽà Å×À̺í
117_UI_Table_type = Å×À̺í
118_UI_PersistentTable_type = ¿µ±¸ Å×À̺í
119_UI_DerivedTable_type = ÆÄ»ý Å×À̺í
120_UI_BaseTable_type = ±âº» Å×À̺í
121_UI_Column_type = ¿­
122_UI_Trigger_type = Æ®¸®°Å
123_UI_AuthorizationIdentifier_type = ½ÂÀÎ ID
124_UI_Privilege_type = 񀀥
125_UI_Group_type = ±×·ì
126_UI_User_type = »ç¿ëÀÚ
127_UI_Role_type = ¿ªÇÒ
128_UI_RoleAuthorization_type = ¿ªÇÒ ½ÂÀÎ
129_UI_TablePrivilege_type = Å×ÀÌºí ±ÇÇÑ
130_UI_DoubleObjectPrivilege_type = ÀÌÁß °³Ã¼ ±ÇÇÑ
131_UI_Unknown_type = Object
132
133_UI_IdentitySpecifier_generationType_feature = »ý¼º Çü½Ä
134_UI_IdentitySpecifier_startValue_feature = ½ÃÀÛ °ª
135_UI_IdentitySpecifier_increment_feature = ÁõºÐ
136_UI_IdentitySpecifier_minimum_feature = ÃÖ¼Ò°ª
137_UI_IdentitySpecifier_maximum_feature = ÃÖ´ë°ª
138_UI_IdentitySpecifier_cycleOption_feature = Áֱ⠿ɼÇ
139_UI_TypedElement_containedType_feature = Æ÷ÇÔ Çü½Ä
140_UI_TypedElement_referencedType_feature = ÂüÁ¶ Çü½Ä
141_UI_Dependency_targetEnd_feature = ´ë»ó Á¾·á
142_UI_Dependency_dependencyType_feature = Á¾¼Ó¼º Çü½Ä
143_UI_Schema_triggers_feature = Æ®¸®°Å
144_UI_Schema_indices_feature = À妽º
145_UI_Schema_tables_feature = Å×À̺í
146_UI_Schema_sequences_feature = ½ÃÄö½º
147_UI_Schema_database_feature = µ¥ÀÌÅͺ£À̽º
148_UI_Schema_assertions_feature = ¾î¼³¼Ç
149_UI_Schema_userDefinedTypes_feature = »ç¿ëÀÚ Á¤ÀÇ Çü½Ä
150_UI_Schema_charSets_feature = Â÷Æ® ÁýÇÕ
151_UI_Schema_routines_feature = ·çƾ
152_UI_Schema_owner_feature = ¼ÒÀ¯ÀÚ
153_UI_SQLObject_dependencies_feature = Á¾¼Ó¼º
154_UI_SQLObject_description_feature = ¼³¸í
155_UI_SQLObject_label_feature = ·¹À̺í
156_UI_Sequence_identity_feature = ID
157_UI_Sequence_schema_feature = ½ºÅ°¸¶
158_UI_Database_vendor_feature = °ø±Þ¾÷ü
159_UI_Database_version_feature = ¹öÀü
160_UI_Database_schemas_feature = ½ºÅ°¸¶
161_UI_Database_authorizationIds_feature = ½ÂÀÎ ID
162_UI_Assertion_searchCondition_feature = °Ë»ö Á¶°Ç
163_UI_Assertion_schema_feature = ½ºÅ°¸¶
164_UI_Assertion_constrainedTables_feature = Ãà¼ÒµÈ Å×À̺í
165_UI_Constraint_deferrable_feature = ¿¬±â °¡´É
166_UI_Constraint_initiallyDeferred_feature = Ãʱâ Áö¿¬
167_UI_Constraint_enforced_feature = Àû¿ë
168_UI_TableConstraint_BaseTable_feature = ±âº» Å×À̺í
169_UI_ReferenceConstraint_members_feature = ¸â¹ö
170_UI_CheckConstraint_searchCondition_feature = °Ë»ö Á¶°Ç
171_UI_ForeignKey_match_feature = ÀÏÄ¡
172_UI_ForeignKey_onUpdate_feature = ¾÷µ¥ÀÌÆ® ½Ã
173_UI_ForeignKey_onDelete_feature = »èÁ¦ ½Ã
174_UI_ForeignKey_uniqueConstraint_feature = UNIQUE Á¦¾à Á¶°Ç
175_UI_ForeignKey_referencedMembers_feature = ÂüÁ¶ ¸â¹ö
176_UI_ForeignKey_uniqueIndex_feature = °íÀ¯ À妽º
177_UI_UniqueConstraint_ForeignKey_feature = ¿Ü·¡ Å°
178_UI_Index_Schema_feature = ½ºÅ°¸¶
179_UI_Index_clustered_feature = Ŭ·¯½ºÅÍÇü
180_UI_Index_fillFactor_feature = ä¿ì±â ºñÀ²
181_UI_Index_unique_feature = °íÀ¯
182_UI_Index_members_feature = ¸â¹ö
183_UI_Index_table_feature = Å×À̺í
184_UI_Index_ForeignKey_feature = ¿Ü·¡ Å°
185_UI_Index_includedMembers_feature = Æ÷ÇÔ ¸â¹ö
186_UI_IndexMember_incrementType_feature = ÁõºÐ Çü½Ä
187_UI_IndexMember_column_feature = ¿­
188_UI_UserDefinedType_schema_feature = ½ºÅ°¸¶
189_UI_UserDefinedType_ordering_feature = ¼ø¼­
190_UI_PredefinedDataType_primitiveType_feature = ±âº» Çü½Ä
191_UI_CollectionDataType_element_feature = ¿ä¼Ò
192_UI_NumericalDataType_precision_feature = Á¤¹Ðµµ
193_UI_CharacterStringDataType_length_feature = ±æÀÌ
194_UI_CharacterStringDataType_coercibility_feature = °­Á¦¼º
195_UI_CharacterStringDataType_fixedLength_feature = °íÁ¤ ±æÀÌ
196_UI_CharacterStringDataType_collationName_feature = Á¤·Ä À̸§
197_UI_CharacterStringDataType_characterSet_feature = ¹®ÀÚ ÁýÇÕ
198_UI_RowDataType_fields_feature = Çʵå
199_UI_ArrayDataType_maxCardinality_feature = ÃÖ´ë Ä«µð³Î¸®Æ¼
200_UI_IntervalDataType_leadingQualifier_feature = ¼±Çà ÇÑÁ¤ÀÚ
201_UI_IntervalDataType_trailingQualifier_feature = ÈÄÇà ÇÑÁ¤ÀÚ
202_UI_IntervalDataType_leadingFieldPrecision_feature = ¼±Çà Çʵå Á¤¹Ðµµ
203_UI_IntervalDataType_trailingFieldPrecision_feature = ÈÄÇà Çʵå Á¤¹Ðµµ
204_UI_IntervalDataType_fractionalSecondsPrecision_feature = ÃÊ ºÎºÐ Á¤¹Ðµµ
205_UI_BinaryStringDataType_length_feature = ±æÀÌ
206_UI_CharacterSet_repertoire_feature = ·¹ÆÛÅ丮
207_UI_CharacterSet_defaultCollation_feature = ±âº»°ª Á¤·Ä
208_UI_CharacterSet_encoding_feature = ÀÎÄÚµù
209_UI_CharacterSet_schema_feature = ½ºÅ°¸¶
210_UI_TimeDataType_fractionalSecondsPrecision_feature = ÃÊ ºÎºÐ Á¤¹Ðµµ
211_UI_TimeDataType_timeZone_feature = Ç¥ÁØ ½Ã°£´ë
212_UI_DistinctUserDefinedType_predefinedRepresentation_feature = ¹Ì¸® Á¤ÀÇµÈ Ç¥Çö
213_UI_StructuredUserDefinedType_instantiable_feature = ÀνºÅϽºÈ­
214_UI_StructuredUserDefinedType_final_feature = ÃÖÁ¾
215_UI_StructuredUserDefinedType_super_feature = ½´ÆÛ
216_UI_StructuredUserDefinedType_sub_feature = ÇÏÀ§
217_UI_StructuredUserDefinedType_attributes_feature = Ư¼º
218_UI_StructuredUserDefinedType_methods_feature = ¸Þ¼­µå
219_UI_AttributeDefinition_scopeCheck_feature = ¹üÀ§ °Ë»ç
220_UI_AttributeDefinition_scopeChecked_feature = ¹üÀ§ °Ë»ç ¿Ï·á
221_UI_AttributeDefinition_defaultValue_feature = ±âº»°ª
222_UI_Domain_constraint_feature = Á¦¾à Á¶°Ç
223_UI_Domain_defaultValue_feature = ±âº»°ª
224_UI_Field_scopeCheck_feature = ¹üÀ§ °Ë»ç
225_UI_Field_scopeChecked_feature = ¹üÀ§ °Ë»ç ¿Ï·á
226_UI_ReferenceDataType_scopeTable_feature = ¹üÀ§ Å×À̺í
227_UI_ReferenceDataType_referencedType_feature = ÂüÁ¶ Çü½Ä
228_UI_DataLinkDataType_length_feature = ±æÀÌ
229_UI_DataLinkDataType_linkControl_feature = ¸µÅ© ÄÁÆ®·Ñ
230_UI_DataLinkDataType_integrityControl_feature = ¹«°á¼º ÄÁÆ®·Ñ
231_UI_DataLinkDataType_readPermission_feature = Àб⠱ÇÇÑ
232_UI_DataLinkDataType_writePermission_feature = ¾²±â ±ÇÇÑ
233_UI_DataLinkDataType_recovery_feature = º¹±¸
234_UI_DataLinkDataType_unlink_feature = ¸µÅ© ²÷±â
235_UI_UserDefinedTypeOrdering_orderingForm_feature = ¼ø¼­ Çü½Ä
236_UI_UserDefinedTypeOrdering_orderingCategory_feature = ¼ø¼­ ¹üÁÖ
237_UI_UserDefinedTypeOrdering_orderingRoutine_feature = ¼ø¼­ ·çƾ
238_UI_ExactNumericDataType_scale_feature = ¹èÀ²
239_UI_QueryExpressionDefault_SQL_feature = SQL
240_UI_SearchConditionDefault_SQL_feature = SQL
241_UI_ValueExpressionDefault_SQL_feature = SQL
242_UI_Routine_specificName_feature = ƯÁ¤ À̸§
243_UI_Routine_language_feature = ¾ð¾î
244_UI_Routine_parameterStyle_feature = ¸Å°³ º¯¼ö ½ºÅ¸ÀÏ
245_UI_Routine_deterministic_feature = °áÁ¤Àû
246_UI_Routine_sqlDataAccess_feature = SQL µ¥ÀÌÅÍ ¾×¼¼½º
247_UI_Routine_creationTS_feature = »ý¼º TS
248_UI_Routine_lastAlteredTS_feature = ÃÖÁ¾ º¯°æ TS
249_UI_Routine_authorizationID_feature = ½ÂÀÎ ID
250_UI_Routine_security_feature = º¸¾È
251_UI_Routine_externalName_feature = ¿ÜºÎ À̸§
252_UI_Routine_parameters_feature = ¸Å°³ º¯¼ö
253_UI_Routine_source_feature = ¿øº»
254_UI_Routine_schema_feature = ½ºÅ°¸¶
255_UI_Source_body_feature = º»¹®
256_UI_Parameter_mode_feature = ÃÖºó°ª
257_UI_Parameter_locator_feature = ·ÎÄÉÀÌÅÍ
258_UI_Parameter_routine_feature = ·çƾ
259_UI_Procedure_maxResultSets_feature = ÃÖ´ë °á°ú ÁýÇÕ
260_UI_Procedure_oldSavePoint_feature = ÀÌÀü ÀúÀåÁ¡
261_UI_Procedure_resultSet_feature = °á°ú ÁýÇÕ
262_UI_Function_nullCall_feature = ³Î(null) È£Ãâ
263_UI_Function_static_feature = Á¤Àû
264_UI_Function_transformGroup_feature = ±×·ì º¯È¯
265_UI_Function_typePreserving_feature = Çü½Ä À¯Áö
266_UI_Function_mutator_feature = º¯°æÀÚ
267_UI_Function_returnTable_feature = ¹Ýȯ Å×À̺í
268_UI_Function_returnScaler_feature = ¹Ýȯ ¹èÀ²
269_UI_Function_returnCast_feature = ¹Ýȯ ij½ºÆ®
270_UI_Method_overriding_feature = ÀçÁ¤ÀÇ
271_UI_Method_constructor_feature = »ý¼ºÀÚ
272_UI_SQLStatementDefault_SQL_feature = SQL
273_UI_ViewTable_checkType_feature = Çü½Ä È®ÀÎ
274_UI_TemporaryTable_local_feature = ·ÎÄÃ
275_UI_TemporaryTable_deleteOnCommit_feature = Ä¿¹Ô ½Ã »èÁ¦
276_UI_Table_columns_feature = ¿­
277_UI_Table_supertable_feature = ½´ÆÛ Å×À̺í
278_UI_Table_subtables_feature = ÇÏÀ§ Å×À̺í
279_UI_Table_schema_feature = ½ºÅ°¸¶
280_UI_Table_udt_feature = UDT
281_UI_Table_triggers_feature = Æ®¸®°Å
282_UI_Table_index_feature = À妽º
283_UI_Table_selfRefColumnGeneration_feature = ÀÚü ÂüÁ¶ ¿­ »ý¼º
284_UI_Table_insertable_feature = »ðÀÔ °¡´É
285_UI_Table_updatable_feature = ¾÷µ¥ÀÌÆ® °¡´É
286_UI_DerivedTable_queryExpression_feature = Äõ¸® ¹®
287_UI_BaseTable_constraints_feature = Á¦¾à Á¶°Ç
288_UI_Column_table_feature = Å×À̺í
289_UI_Column_identitySpecifier_feature = ID ÁöÁ¤ÀÚ
290_UI_Column_generateExpression_feature = ½Ä »ý¼º
291_UI_Column_implementationDependent_feature = Á¾¼ÓÀû ±¸Çö
292_UI_Column_nullable_feature = ³Î(null) Çã¿ë
293_UI_Column_defaultValue_feature = ±âº»°ª
294_UI_Column_scopeCheck_feature = ¹üÀ§ °Ë»ç
295_UI_Column_scopeChecked_feature = ¹üÀ§ °Ë»ç ¿Ï·á
296_UI_Trigger_schema_feature = ½ºÅ°¸¶
297_UI_Trigger_subjectTable_feature = Á¦¸ñ Å×À̺í
298_UI_Trigger_actionStatement_feature = ÀÛ¾÷ ¹®
299_UI_Trigger_triggerColumn_feature = Æ®¸®°Å ¿­
300_UI_Trigger_actionGranularity_feature = ÀÛ¾÷ ¼¼ºÐ¼º
301_UI_Trigger_when_feature = ½Ã±â
302_UI_Trigger_timeStamp_feature = ŸÀÓ½ºÅÆÇÁ
303_UI_Trigger_actionTime_feature = ÀÛ¾÷ ½Ã°£
304_UI_Trigger_updateType_feature = ¾÷µ¥ÀÌÆ® Çü½Ä
305_UI_Trigger_insertType_feature = »ðÀÔ Çü½Ä
306_UI_Trigger_deleteType_feature = »èÁ¦ Çü½Ä
307_UI_Trigger_oldRow_feature = ÀÌÀü Çà
308_UI_Trigger_newRow_feature = »õ Çà
309_UI_Trigger_oldTable_feature = ÀÌÀü Å×À̺í
310_UI_Trigger_newTable_feature = »õ Å×À̺í
311_UI_AuthorizationIdentifier_ownedSchema_feature = ¼ÒÀ¯ ½ºÅ°¸¶
312_UI_AuthorizationIdentifier_receivedRoleAuthorization_feature = ¹ÞÀº ¿ªÇÒ ÀÎÁõ
313_UI_AuthorizationIdentifier_grantedRoleAuthorization_feature = Çã°¡µÈ ¿ªÇÒ ÀÎÁõ
314_UI_AuthorizationIdentifier_grantedPrivilege_feature = Çã°¡µÈ ±ÇÇÑ
315_UI_AuthorizationIdentifier_receivedPrivilege_feature = ¹ÞÀº ±ÇÇÑ
316_UI_Privilege_grantable_feature = Çã¿ë °¡´É
317_UI_Privilege_action_feature = ÀÛ¾÷
318_UI_Privilege_grantor_feature = ºÎ¿©ÀÚ
319_UI_Privilege_object_feature = Object
320_UI_Group_user_feature = »ç¿ëÀÚ
321_UI_Role_roleAuthorization_feature = ¿ªÇÒ ½ÂÀÎ
322_UI_RoleAuthorization_grantable_feature = Çã¿ë °¡´É
323_UI_RoleAuthorization_role_feature = ¿ªÇÒ
324_UI_RoleAuthorization_grantee_feature = ÇǺο©ÀÚ
325_UI_RoleAuthorization_grantor_feature = ºÎ¿©ÀÚ
326_UI_TablePrivilege_withHierarchy_feature = °èÃþ ±¸Á¶ »ç¿ë
327_UI_DoubleObjectPrivilege_object2_feature = °³Ã¼ 2
328_UI_Unknown_feature = Unspecified
329
330_UI_GenerateType_DEFAULT_GENERATED_literal = DEFAULT_GENERATED
331_UI_GenerateType_ALWAYS_GENERATED_literal = ALWAYS_GENERATED
332_UI_ReferentialActionType_NO_ACTION_literal = NO_ACTION
333_UI_ReferentialActionType_RESTRICT_literal = RESTRICT
334_UI_ReferentialActionType_CASCADE_literal = CASCADE
335_UI_ReferentialActionType_SET_NULL_literal = SET_NULL
336_UI_ReferentialActionType_SET_DEFAULT_literal = SET_DEFAULT
337_UI_MatchType_MATCH_SIMPLE_literal = MATCH_SIMPLE
338_UI_MatchType_MATCH_FULL_literal = MATCH_FULL
339_UI_MatchType_MATCH_PARTIAL_literal = MATCH_PARTIAL
340_UI_IncrementType_ASC_literal = ASC
341_UI_IncrementType_DESC_literal = DESC
342_UI_CoercibilityType_IMPLICIT_literal = IMPLICIT
343_UI_CoercibilityType_EXPLICIT_literal = EXPLICIT
344_UI_CoercibilityType_COERCIBILE_literal = COERCIBILE
345_UI_CoercibilityType_NO_COLLATION_literal = NO_COLLATION
346_UI_IntervalQualifierType_YEAR_literal = YEAR
347_UI_IntervalQualifierType_MONTH_literal = MONTH
348_UI_IntervalQualifierType_DAY_literal = DAY
349_UI_IntervalQualifierType_HOUR_literal = HOUR
350_UI_IntervalQualifierType_MINUTE_literal = MINUTE
351_UI_IntervalQualifierType_SECOND_literal = SECOND
352_UI_OrderingType_EQUALS_literal = EQUALS
353_UI_OrderingType_FULL_literal = FULL
354_UI_OrderingCategoryType_RELATIVE_literal = RELATIVE
355_UI_OrderingCategoryType_MAP_literal = MAP
356_UI_OrderingCategoryType_STATE_literal = STATE
357_UI_PrimitiveType_CHARACTER_literal = CHARACTER
358_UI_PrimitiveType_CHARACTER_VARYING_literal = CHARACTER_VARYING
359_UI_PrimitiveType_CHARACTER_LARGE_OBJECT_literal = CHARACTER_LARGE_OBJECT
360_UI_PrimitiveType_NATIONAL_CHARACTER_literal = NATIONAL_CHARACTER
361_UI_PrimitiveType_NATIONAL_CHARACTER_VARYING_literal = NATIONAL_CHARACTER_VARYING
362_UI_PrimitiveType_NATIONAL_CHARACTER_LARGE_OBJECT_literal = NATIONAL_CHARACTER_LARGE_OBJECT
363_UI_PrimitiveType_BINARY_literal = BINARY
364_UI_PrimitiveType_BINARY_VARYING_literal = BINARY_VARYING
365_UI_PrimitiveType_BINARY_LARGE_OBJECT_literal = BINARY_LARGE_OBJECT
366_UI_PrimitiveType_NUMERIC_literal = NUMERIC
367_UI_PrimitiveType_DECIMAL_literal = DECIMAL
368_UI_PrimitiveType_SMALLINT_literal = SMALLINT
369_UI_PrimitiveType_INTEGER_literal = INTEGER
370_UI_PrimitiveType_BIGINT_literal = BIGINT
371_UI_PrimitiveType_FLOAT_literal = FLOAT
372_UI_PrimitiveType_REAL_literal = REAL
373_UI_PrimitiveType_DOUBLE_PRECISION_literal = DOUBLE_PRECISION
374_UI_PrimitiveType_BOOLEAN_literal = BOOLEAN
375_UI_PrimitiveType_DATE_literal = DATE
376_UI_PrimitiveType_TIME_literal = TIME
377_UI_PrimitiveType_TIMESTAMP_literal = TIMESTAMP
378_UI_PrimitiveType_INTERVAL_literal = INTERVAL
379_UI_PrimitiveType_DATALINK_literal = DATALINK
380_UI_PrimitiveType_XML_TYPE_literal = XML_TYPE
381_UI_LinkControlOption_FILE_LINK_CONTROL_literal = FILE_LINK_CONTROL
382_UI_LinkControlOption_NO_FILE_LINK_CONTROL_literal = NO_FILE_LINK_CONTROL
383_UI_IntegrityControlOption_ALL_literal = ALL
384_UI_IntegrityControlOption_SELECTIVE_literal = SELECTIVE
385_UI_IntegrityControlOption_NONE_literal = NONE
386_UI_ReadPermissionOption_FS_literal = FS
387_UI_ReadPermissionOption_DB_literal = DB
388_UI_WritePermissionOption_FS_literal = FS
389_UI_WritePermissionOption_ADMIN_literal = ADMIN
390_UI_WritePermissionOption_BLOCKED_literal = BLOCKED
391_UI_UnlinkOption_RESTORE_literal = RESTORE
392_UI_UnlinkOption_DELETE_literal = DELETE
393_UI_UnlinkOption_NONE_literal = NONE
394_UI_DataAccess_NO_SQL_literal = NO_SQL
395_UI_DataAccess_CONTAINS_SQL_literal = CONTAINS_SQL
396_UI_DataAccess_READS_SQL_DATA_literal = READS_SQL_DATA
397_UI_DataAccess_MODIFIES_SQL_DATA_literal = MODIFIES_SQL_DATA
398_UI_ParameterMode_IN_literal = IN
399_UI_ParameterMode_OUT_literal = OUT
400_UI_ParameterMode_INOUT_literal = INOUT
401_UI_CheckType_CASCADED_literal = CASCADED
402_UI_CheckType_LOCAL_literal = LOCAL
403_UI_CheckType_NONE_literal = NONE
404_UI_ReferenceType_SYSTEM_GENERATED_literal = SYSTEM_GENERATED
405_UI_ReferenceType_USER_GENERATED_literal = USER_GENERATED
406_UI_ReferenceType_DERIVED_SELF_REF_literal = DERIVED_SELF_REF
407_UI_ActionTimeType_AFTER_literal = AFTER
408_UI_ActionTimeType_BEFORE_literal = BEFORE
409_UI_ActionTimeType_INSTEADOF_literal = INSTEADOF
410_UI_ActionGranularityType_STATEMENT_literal = STATEMENT
411_UI_ActionGranularityType_ROW_literal = ROW
412_UI_CreateChild_text3 = {1}
Yasuo Doshiro172e29b2009-04-21 20:30:49 +0000413_UI_Unknown_datatype= °ª
Yasuo Doshiro15c391c2008-06-27 21:25:34 +0000414
415_UI_Event_type = À̺¥Æ®
416_UI_Database_events_feature = À̺¥Æ®
417_UI_Event_for_feature = ¸ñÀû
418_UI_Event_condition_feature = Á¶°Ç
419_UI_Event_action_feature = ÀÛ¾÷
420_UI_Event_enabled_feature = »ç¿ë
421_UI_Event_Database_feature = µ¥ÀÌÅͺ£À̽º
422_UI_ForeignKey_referencedTable_feature = ÂüÁ¶ Å×À̺í
423_UI_Index_systemGenerated_feature = ½Ã½ºÅÛ »ý¼º
424_UI_Parameter_stringTypeOption_feature = ¹®ÀÚ¿­ Çü½Ä ¿É¼Ç
425_UI_BaseTable_referencingForeignKeys_feature = ¿Ü·¡ Å° ÂüÁ¶
426_UI_IntervalQualifierType_FRACTION_literal = FRACTION
427_UI_Comment_type = ÁÖ¼®
428_UI_Catalog_type = Ä«Å»·Î±×
429_UI_Schema_Catalog_feature = Ä«Å»·Î±×
430_UI_SQLObject_comments_feature = ÁÖ¼®
431_UI_SQLObject_privileges_feature = 񀀥
432_UI_Database_catalogs_feature = Ä«Å»·Î±×
433_UI_Comment_description_feature = ¼³¸í
434_UI_Comment_SQLObject_feature = SQL °³Ã¼
435_UI_Catalog_Database_feature = µ¥ÀÌÅͺ£À̽º
436_UI_Catalog_schemas_feature = ½ºÅ°¸¶
437_UI_Function_returnScalar_feature = ¹Ýȯ ½ºÄ®¶ó
438_UI_AuthorizationIdentifier_Database_feature = µ¥ÀÌÅͺ£À̽º
439_UI_Privilege_withHierarchy_feature = °èÃþ ±¸Á¶ »ç¿ë
440_UI_Privilege_grantee_feature = ÇǺο©ÀÚ
441_UI_Privilege_actionObjects_feature = ÀÛ¾÷ °³Ã¼
442_UI_User_group_feature = ±×·ì