blob: 15f8ae7ec8e7ce85488d6d29f9386648830344ed [file] [log] [blame]
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +00001###############################################################################
Yasuo Doshirobecd7942008-06-05 17:50:45 +00002# Copyright (c) 2001, 2004, 2008 IBM Corporation and others.
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +00003# All rights reserved. This program and the accompanying materials
4# are made available under the terms of the Eclipse Public License v1.0
5# which accompanies this distribution, and is available at
6# http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
7#
8# Contributors:
9# IBM Corporation - initial API and implementation
10###############################################################################
11##
12###
13## !!! This property file should only contain resources that are "translatable" !!!
14###
15##
16
17#
18## Loading support
19#
Yasuo Doshiro1a1be0b2008-04-22 00:39:56 +000020DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.LOADING = ÕýÔÚ×°Èë {0} Ìṩ³ÌÐò
21DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.REMOVING_PLACE_HOLDER=ÕýÔÚ³ýȥռλ·û...
22DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.DESCRIPTION = ºËÐÄ
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +000023
24#
25## Actions
26#
Yasuo Doshiro1a1be0b2008-04-22 00:39:56 +000027DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.CONNECT_SERVER = Ìí¼Ó·þÎñÆ÷Á¬½Ó
28DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.DISCONNECT_SERVER = ¶Ï¿ªÓë·þÎñÆ÷µÄÁ¬½Ó
29DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.LAYOUT_OPTIONS = ²¼¾Ö
30DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.VIRTUAL_FOLDER = ÐéÄâÎļþ¼Ð
31DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.HIERARCHICAL = ·Ö²ã
32DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.COLLAPSE_ALL = È«²¿ÕÛµþ
33DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.REFRESH = Ë¢ÐÂ(&R)
Yasuo Doshirod3bcf172009-10-27 17:21:38 +000034DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.PROPERTIES = &Properties
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +000035
36#
37## Filtering Decoration
38#
Yasuo Doshiro1a1be0b2008-04-22 00:39:56 +000039DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.FILTER_DECORATION = [ÒÑɸѡ]
40DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.FILTER = ɸѡÆ÷
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +000041#
42## Developer Actions
43#
Yasuo Doshiro1a1be0b2008-04-22 00:39:56 +000044DATATOOLS.SERVER.UI.DEVELOPER.ADD_TABLE = Ìí¼Ó±í
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +000045
46#
47## Delete Connection Warning
48#
Yasuo Doshiro1a1be0b2008-04-22 00:39:56 +000049DATATOOLS.SERVER.UI.DELETE_CONNECTION_TITLE = ɾ³ýÁ¬½Ó
50DATATOOLS.SERVER.UI.DELETE_CONNECTION_MANY = ÒÔÏ Eclipse ÏîÄ¿: {0} ÒÀÀµÓÚ´ËÁ¬½Ó¡£\n\nÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ýÁ¬½Ó¡°{1}¡±Âð?
51DATATOOLS.SERVER.UI.DELETE_CONNECTION_ONE = ÒÔÏ Eclipse ÏîÄ¿: {0} ÒÀÀµÓÚ´ËÁ¬½Ó¡£\n\nÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ýÁ¬½Ó¡°{1}¡±Âð?
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +000052
53#
54## Add New Server Dialog
55#
Yasuo Doshiro1a1be0b2008-04-22 00:39:56 +000056DATATOOLS.SERVER.UI.ADD_NEW_SERVER_TITLE = Ìí¼Ó·þÎñÆ÷Á¬½Ó
57DATATOOLS.SERVER.UI.DATABASE_TYPE = Êý¾Ý¿âÀàÐÍ:
58DATATOOLS.SERVER.UI.DATABASE_VERSION = Êý¾Ý¿â°æ±¾:
59DATATOOLS.SERVER.UI.SELECT_DATABASE = Ñ¡Ôñ»òÊäÈëÊý¾Ý¿âÃû³Æ:
60DATATOOLS.SERVER.UI.ADD_NEW_SERVER_ENTER_INFO=ÊäÈëÁ¬½ÓÐÅÏ¢
61DATATOOLS.SERVER.UI.ADD_NEW_SERVER_CONNECTING=ÕýÔÚÁ¬½ÓÖÁ·þÎñÆ÷...
62DATATOOLS.SERVER.UI.ADD_NEW_SERVER_FAILURE=Á¬½ÓÖÁ·þÎñÆ÷ʧ°Ü¡£
63DATATOOLS.SERVER.UI.IDENTIFICATION_LABEL = ·þÎñÆ÷Á¬½Ó±êʶ
64DATATOOLS.SERVER.UI.PROVIDER_NOT_FOUND = ÉÐδʵÏÖÌṩ³ÌÐò
65DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.NULL_CONNECTION = 佨Á¢Á¬½Ó
66DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.CONNECTION_EXCEPTION = {0} ·¢ÉúÁË SQL Á¬½ÓÒì³£
67DATATOOLS.SERVER.UI.USER_NAME_LABEL = Óû§ ID:
68DATATOOLS.SERVER.UI.PASSWORD_LABEL = ÃÜÂë:
69_UI_DIALOG_CONNECTION_TITLE = н¨Á¬½Ó
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +000070
71#
72## Error Connection Dialog
73#
Yasuo Doshiro1a1be0b2008-04-22 00:39:56 +000074DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.ERROR.TITLE = ÎÞЧÁ¬½ÓÒì³£
Yasuo Doshiro17fb1852009-09-25 17:07:56 +000075#Removed for bug 285485
Yasuo Doshiro1a1be0b2008-04-22 00:39:56 +000076DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.SQLEXCEPTION.TITLE = SQL Ò쳣֪ͨ
77DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.SQLEXCEPTION.RECONNECT = ÖØÐÂÁ¬½Ó
78DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.SQLEXCEPTION.DISCONNECT = ¶Ï¿ªÁ¬½Ó
79DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.SQLEXCEPTION.IGNORE = ºöÂÔ
80DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.SQLEXCEPTION.MESSAGE = ÇëÖ´Ðн¨ÒéµÄ²Ù×÷Ö®Ò»:
81DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.SQLEXCEPTION.SQLMESSAGE = Ö´ÐвÙ×÷Æڼ䱨¸æÁË SQL Òì³£¡£
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +000082
83#
84## Server Disconnect
85#
Yasuo Doshiro1a1be0b2008-04-22 00:39:56 +000086DATATOOLS.SERVER.UI.DISCONNECT_SERVER_TITLE = Á¬½ÓÑ¡Ôñ
87DATATOOLS.SERVER.UI.DISCONNECT_SERVER_SELECTION = Ñ¡ÔñÒ»¸öÁ¬½Ó:
88DATATOOLS.SERVER.UI.DISCONNECT_CONNECTED_SERVERS = ¿ÉÓÃÁ¬½Ó
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +000089
90#
91## Server Explorer Nodes
92#
Yasuo Doshiro1a1be0b2008-04-22 00:39:56 +000093DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.KNOWN_SERVERS=Á¬½Ó
94DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.DISC_SERVERS=·¢ÏֵıðÃû
95DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.SCHEMA=¼Ü¹¹
96DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.DATABASE=Êý¾Ý¿â
97DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.TABLE=±í
98DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.ROUTINE=Àý³Ì
99DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.SEQUENCE=ÐòÁÐ
100DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.UDT=Óû§¶¨ÒåÀàÐÍ
101DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.VIEW= ÊÓͼ
102DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.TRIGGER= ´¥·¢Æ÷
103DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.INDEX=Ë÷Òý
104DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.CONSTRAINT=Ô¼Êø
105DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.COLUMN=ÁÐ
106DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.PROXY=´úÀí
107DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.DEPENDENCY= Ïà¹ØÐÔ
108DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.EXTERNAL_DEPENDENCY = ÍⲿÏà¹ØÐÔ
109DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.DB2_CLOUDSCAPE = ±¾µØÖ÷»ú [DB2 Cloudscape]
110DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.STORED_PROCEDURE=´æ´¢¹ý³Ì
111DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.UDF=Óû§¶¨Ò庯Êý
112DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.CATALOG=Ŀ¼
Yasuo Doshirob25e5bf2008-06-12 20:38:02 +0000113DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.AUTH_ID = ÊÚȨ ID
114DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.USER = Óû§
115DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.GROUP = ×é
116DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.ROLE = ½ÇÉ«
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +0000117
118#
119## Update Offline Items
120#
Yasuo Doshiro1a1be0b2008-04-22 00:39:56 +0000121DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.UPDATE_OFFLINE = ÍÑ»ú±£´æ(&S)
122DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.WORKOFFLINE = ÍÑ»ú¹¤×÷(&W)
123DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.UPDATE_OFFLINE_JOB = ÍÑ»ú±£´æ
124DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.WORKOFFLINE_JOB = ÍÑ»ú¹¤×÷
125DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.OFFLINE.MESSAGE = ÔÚÄúµÄ¹¤×÷¿Õ¼äÖÐÕÒ²»µ½ÍÑ»úÄÚÈÝ¡£\nÁ¬½ÓºóÓ¦ÔËÐС°ÍÑ»ú±£´æ¡±¡£
126DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.OFFLINE.TITLE = Á¬½Óʧ°Ü
Yasuo Doshiro17fb1852009-09-25 17:07:56 +0000127#Removed for bug 285485
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +0000128
129#
130## Bookmark
131#
Yasuo Doshiro1a1be0b2008-04-22 00:39:56 +0000132DATATOOLS.SERVER.UI.BOOKMARK.TITLE=Ìí¼ÓÊéÇ©
133DATATOOLS.SERVER.UI.BOOKMARK.MESSAGE=ÊäÈëÊéÇ©Ãû³Æ:
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +0000134
135
Yasuo Doshiro1a1be0b2008-04-22 00:39:56 +0000136SQL_MODEL_CONTENT_EXTENSION_LABEL=SQL Ä£ÐÍÄÚÈÝ
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +0000137
Yasuo Doshirobecd7942008-06-05 17:50:45 +0000138
139
140
141
142
143
144