blob: a3ea92351c8d3831d94da112c2f566d2bc4b25b2 [file] [log] [blame]
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +00001###############################################################################
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +00002# All rights reserved. This program and the accompanying materials
3# are made available under the terms of the Eclipse Public License v1.0
4# which accompanies this distribution, and is available at
5# http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
6#
7# Contributors:
8# IBM Corporation - initial API and implementation
9###############################################################################
10##
11###
12## !!! This property file should only contain resources that are "translatable" !!!
13###
14##
15
16#
17## Loading support
18#
Yasuo Doshirob3033572008-06-25 00:46:29 +000019DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.LOADING = {0} °ø±ÞÀÚ ·Îµå Áß
20DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.REMOVING_PLACE_HOLDER=ÀÚ¸® Ç¥½ÃÀÚ Á¦°Å Áß...
21DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.DESCRIPTION = ÄÚ¾î
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +000022
23#
24## Actions
25#
Yasuo Doshirob3033572008-06-25 00:46:29 +000026DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.CONNECT_SERVER = ¼­¹ö ¿¬°á Ãß°¡
27DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.DISCONNECT_SERVER = ¼­¹ö ¿¬°á ÇØÁ¦
28DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.LAYOUT_OPTIONS = ·¹À̾ƿô
29DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.VIRTUAL_FOLDER = °¡»ó Æú´õ
30DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.HIERARCHICAL = °èÃþÀû
31DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.COLLAPSE_ALL = ¸ðµÎ Ãà¼Ò
32DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.REFRESH = »õ·Î °íħ(&R)
Yasuo Doshirod3bcf172009-10-27 17:21:38 +000033DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.PROPERTIES = &Properties
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +000034
35#
36## Filtering Decoration
37#
Yasuo Doshirob3033572008-06-25 00:46:29 +000038DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.FILTER_DECORATION = [ÇÊÅ͸µµÊ]
39DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.FILTER = ÇÊÅÍ
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +000040#
41## Developer Actions
42#
Yasuo Doshirob3033572008-06-25 00:46:29 +000043DATATOOLS.SERVER.UI.DEVELOPER.ADD_TABLE = Å×À̺í Ãß°¡
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +000044
45#
46## Delete Connection Warning
47#
Yasuo Doshirob3033572008-06-25 00:46:29 +000048DATATOOLS.SERVER.UI.DELETE_CONNECTION_TITLE = ¿¬°á »èÁ¦
49DATATOOLS.SERVER.UI.DELETE_CONNECTION_MANY = ´ÙÀ½ Eclipse ÇÁ·ÎÁ§Æ®: {0}ÀÌ(°¡) ÀÌ ¿¬°á¿¡ ¼ÓÇØ ÀÖ½À´Ï´Ù.\n\n¿¬°á "{1}"À»(¸¦) »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?
50DATATOOLS.SERVER.UI.DELETE_CONNECTION_ONE = ´ÙÀ½ Eclipse ÇÁ·ÎÁ§Æ®: {0}ÀÌ(°¡) ÀÌ ¿¬°á¿¡ ¼ÓÇØ ÀÖ½À´Ï´Ù.\n\n¿¬°á "{1}"À»(¸¦) »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +000051
52#
53## Add New Server Dialog
54#
Yasuo Doshirob3033572008-06-25 00:46:29 +000055DATATOOLS.SERVER.UI.ADD_NEW_SERVER_TITLE = ¼­¹ö ¿¬°á Ãß°¡
56DATATOOLS.SERVER.UI.DATABASE_TYPE = µ¥ÀÌÅͺ£À̽º Çü½Ä:
57DATATOOLS.SERVER.UI.DATABASE_VERSION = µ¥ÀÌÅͺ£À̽º ¹öÀü:
58DATATOOLS.SERVER.UI.SELECT_DATABASE = µ¥ÀÌÅͺ£À̽º À̸§ ÀÔ·Â ¶Ç´Â ¼±ÅÃ:
59DATATOOLS.SERVER.UI.ADD_NEW_SERVER_ENTER_INFO=¿¬°á Á¤º¸ ÀÔ·Â
60DATATOOLS.SERVER.UI.ADD_NEW_SERVER_CONNECTING=¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÏ´Â Áß...
61DATATOOLS.SERVER.UI.ADD_NEW_SERVER_FAILURE=¼­¹ö ¿¬°á ½ÇÆÐ
62DATATOOLS.SERVER.UI.IDENTIFICATION_LABEL = ¼­¹ö ¿¬°á ID
63DATATOOLS.SERVER.UI.PROVIDER_NOT_FOUND = ¾ÆÁ÷ ±¸ÇöµÈ °ø±ÞÀÚ ¾øÀ½
64DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.NULL_CONNECTION = ¿¬°áµÇ¾î ÀÖÁö ¾ÊÀ½
65DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.CONNECTION_EXCEPTION = {0}(À¸)·Î SQL ¿¬°á ¿¹¿Ü ó¸®
66DATATOOLS.SERVER.UI.USER_NAME_LABEL = »ç¿ëÀÚ ID:
67DATATOOLS.SERVER.UI.PASSWORD_LABEL = ¾ÏÈ£:
68_UI_DIALOG_CONNECTION_TITLE = »õ ¿¬°á
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +000069
70#
71## Error Connection Dialog
72#
Yasuo Doshirob3033572008-06-25 00:46:29 +000073DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.ERROR.TITLE = À߸øµÈ ¿¬°á ¿¹¿Ü
Yasuo Doshiro17fb1852009-09-25 17:07:56 +000074#Removed for bug 285485
Yasuo Doshirob3033572008-06-25 00:46:29 +000075DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.SQLEXCEPTION.TITLE = SQL ¿¹¿Ü ¾Ë¸²
76DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.SQLEXCEPTION.RECONNECT = ´Ù½Ã ¿¬°á
77DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.SQLEXCEPTION.DISCONNECT = ¿¬°á ÇØÁ¦
78DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.SQLEXCEPTION.IGNORE = ¹«½Ã
79DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.SQLEXCEPTION.MESSAGE = ´ÙÀ½ Á¦¾ÈµÈ ÀÛ¾÷ Áß Çϳª¸¦ ½ÇÇàÇϽʽÿÀ.
80DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.SQLEXCEPTION.SQLMESSAGE = ÀÌ ÀÛ¾÷À» ¼öÇàÇÏ´Â µµÁß SQL ¿¹¿Ü°¡ º¸°íµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +000081
82#
83## Server Disconnect
84#
Yasuo Doshirob3033572008-06-25 00:46:29 +000085DATATOOLS.SERVER.UI.DISCONNECT_SERVER_TITLE = ¿¬°á ¼±ÅÃ
86DATATOOLS.SERVER.UI.DISCONNECT_SERVER_SELECTION = ´ÙÀ½ Áß 1°³ÀÇ ¿¬°á ¼±ÅÃ:
87DATATOOLS.SERVER.UI.DISCONNECT_CONNECTED_SERVERS = »ç¿ë °¡´ÉÇÑ ¿¬°á
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +000088
89#
90## Server Explorer Nodes
91#
Yasuo Doshirob3033572008-06-25 00:46:29 +000092DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.KNOWN_SERVERS=¿¬°á
93DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.DISC_SERVERS=°Ë»öµÈ º°Äª
94DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.SCHEMA=½ºÅ°¸¶
95DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.DATABASE=µ¥ÀÌÅͺ£À̽º
96DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.TABLE=Å×À̺í
97DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.ROUTINE=·çƾ
98DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.SEQUENCE=½ÃÄö½º
99DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.UDT=»ç¿ëÀÚ Á¤ÀÇ Çü½Ä
100DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.VIEW= ºä
101DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.TRIGGER= Æ®¸®°Å
102DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.INDEX=À妽º
103DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.CONSTRAINT=Á¦¾à Á¶°Ç
104DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.COLUMN=¿­
105DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.PROXY=ÇÁ·Ï½Ã
106DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.DEPENDENCY= Á¾¼Ó¼º
107DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.EXTERNAL_DEPENDENCY = ¿ÜºÎ Á¾¼Ó °ü°è
108DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.DB2_CLOUDSCAPE = localhost[DB2 Cloudscape]
109DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.STORED_PROCEDURE=ÀúÀåµÈ ÇÁ·Î½ÃÀú
110DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.UDF=»ç¿ëÀÚ Á¤ÀÇ ÇÔ¼ö
111DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.CATALOG=Ä«Å»·Î±×
Yasuo Doshirof173e8f2008-06-26 18:27:11 +0000112DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.AUTH_ID = ½ÂÀÎ ID
113DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.USER = »ç¿ëÀÚ
114DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.GROUP = ±×·ì
115DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.ROLE = ¿ªÇÒ
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +0000116
117#
118## Update Offline Items
119#
Yasuo Doshirob3033572008-06-25 00:46:29 +0000120DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.UPDATE_OFFLINE = ¿ÀÇÁ¶óÀÎÀ¸·Î ÀúÀå(&S)
121DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.WORKOFFLINE = ¿ÀÇÁ¶óÀÎÀ¸·Î ÀÛ¾÷(&W)
122DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.UPDATE_OFFLINE_JOB = ¿ÀÇÁ¶óÀÎÀ¸·Î ÀúÀå
123DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.WORKOFFLINE_JOB = ¿ÀÇÁ¶óÀÎÀ¸·Î ÀÛ¾÷
124DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.OFFLINE.MESSAGE = »ç¿ëÀÚÀÇ ÀÛ¾÷ ¿µ¿ª¿¡¼­ ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ãÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.\n ¿¬°áµÇ¸é "¿ÀÇÁ¶óÀÎÀ¸·Î ÀúÀå"À» ½ÇÇàÇϽʽÿÀ.
125DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.OFFLINE.TITLE = ¿¬°á ½ÇÆÐ
Yasuo Doshiro17fb1852009-09-25 17:07:56 +0000126#Removed for bug 285485
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +0000127
128#
129## Bookmark
130#
Yasuo Doshirob3033572008-06-25 00:46:29 +0000131DATATOOLS.SERVER.UI.BOOKMARK.TITLE=Ã¥°¥ÇÇ Ãß°¡
132DATATOOLS.SERVER.UI.BOOKMARK.MESSAGE=Ã¥°¥ÇÇ À̸§ ÀÔ·Â:
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +0000133
134
Yasuo Doshirob3033572008-06-25 00:46:29 +0000135SQL_MODEL_CONTENT_EXTENSION_LABEL=SQL ¸ðµ¨ ÄÜÅÙÃ÷
Yasuo Doshiro24d0a7e2008-04-10 00:59:41 +0000136
Yasuo Doshirobecd7942008-06-05 17:50:45 +0000137
138
139
140
141
142
143