blob: 708a2cb7abb66fb9429860f79d8a5c780665b277 [file] [log] [blame]
###############################################################################
# Copyright (c) 2001, 2004 IBM Corporation and others.
# All rights reserved. This program and the accompanying materials
# are made available under the terms of the Eclipse Public License v1.0
# which accompanies this distribution, and is available at
# http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
#
# Contributors:
# IBM Corporation - initial API and implementation
###############################################################################
#
#<copyright>
# </copyright>
#
# $Id: plugin_zh_CN.msg,v 1.3 2010/02/16 18:09:19 ydoshiro Exp $
#/
# ====================================================================
# To code developer:
# Do NOT change the properties between this line and the
# "%%% END OF TRANSLATED PROPERTIES %%%" line.
# Make a new property name, append to the end of the file and change
# the code to use the new property.
# ====================================================================
# ====================================================================
# %%% END OF TRANSLATED PROPERTIES %%%
# ====================================================================
pluginName = Eclipse Data Tools Platform SQLModel Edit Plug-in
providerName = Eclipse Data Tools Platform
_UI_CreateChild_text = {0}
_UI_CreateChild_text2 = {1} {0}
_UI_CreateChild_tooltip = ÔÚ {1} ¹¦ÄÜÏ´´½¨Ð嵀 {0}
_UI_CreateChild_description = Ϊѡ¶¨µÄ {2} µÄ {1} ¹¦ÄÜ´´½¨ÀàÐÍΪ {0} µÄÐÂ×Ó¶ÔÏó¡£
_UI_CreateSibling_description = Ϊѡ¶¨µÄ {2} ÔÚÆ丸¶ÔÏóµÄ {1} ¹¦ÄÜÏÂÃæ´´½¨ÀàÐÍΪ {0} µÄÐÂͬ¼¶¶ÔÏó¡£
_UI_PropertyDescriptor_description = {1} µÄ {0}
_UI_IdentitySpecifier_type = ±êʶ˵Ã÷·û
_UI_TypedElement_type = ÀàÐÍ»¯ÔªËØ
_UI_Dependency_type = Ïà¹ØÐÔ
_UI_Schema_type = ¼Ü¹¹
_UI_SQLObject_type = SQL ¶ÔÏó
_UI_Sequence_type = ÐòÁÐ
_UI_Database_type = Êý¾Ý¿â
_UI_Assertion_type = ¶ÏÑÔ
_UI_Constraint_type = Ô¼Êø
_UI_TableConstraint_type = ±íÔ¼Êø
_UI_ReferenceConstraint_type = ÒýÓÃÔ¼Êø
_UI_CheckConstraint_type = ¼ì²éÔ¼Êø
_UI_ForeignKey_type = Íâ¼ü
_UI_UniqueConstraint_type = ΨһԼÊø
_UI_PrimaryKey_type = Ö÷¼ü
_UI_Index_type = Ë÷Òý
_UI_IndexMember_type = Ë÷Òý³ÉÔ±
_UI_UserDefinedType_type = Óû§¶¨ÒåÀàÐÍ
_UI_DataType_type = Êý¾ÝÀàÐÍ
_UI_PredefinedDataType_type = Ô¤¶¨ÒåÊý¾ÝÀàÐÍ
_UI_CollectionDataType_type = ¼¯ºÏÊý¾ÝÀàÐÍ
_UI_NumericalDataType_type = Êý×ÖÊý¾ÝÀàÐÍ
_UI_CharacterStringDataType_type = ×Ö·û´®Êý¾ÝÀàÐÍ
_UI_RowDataType_type = ÐÐÊý¾ÝÀàÐÍ
_UI_ArrayDataType_type = Êý×éÊý¾ÝÀàÐÍ
_UI_MultisetDataType_type = ¶à¼¯ºÏÊý¾ÝÀàÐÍ
_UI_BooleanDataType_type = ²¼¶ûÖµÊý¾ÝÀàÐÍ
_UI_IntervalDataType_type = ʱ¼ä¼ä¸ôÊý¾ÝÀàÐÍ
_UI_BinaryStringDataType_type = ¶þ½øÖÆ×Ö·û´®Êý¾ÝÀàÐÍ
_UI_CharacterSet_type = ×Ö·û¼¯
_UI_TimeDataType_type = ʱ¼äÊý¾ÝÀàÐÍ
_UI_DistinctUserDefinedType_type = µ¥ÖµÓû§¶¨ÒåÀàÐÍ
_UI_StructuredUserDefinedType_type = ½á¹¹»¯Óû§¶¨ÒåÀàÐÍ
_UI_AttributeDefinition_type = ÊôÐÔ¶¨Òå
_UI_FixedPrecisionDataType_type = ¹Ì¶¨¾«¶ÈÊý¾ÝÀàÐÍ
_UI_Domain_type = Óò
_UI_Field_type = ×Ö¶Î
_UI_ReferenceDataType_type = ÒýÓÃÊý¾ÝÀàÐÍ
_UI_ConstructedDataType_type = ¹¹ÔìÊý¾ÝÀàÐÍ
_UI_SQLDataType_type = SQL Êý¾ÝÀàÐÍ
_UI_DataLinkDataType_type = Êý¾ÝÁ´Â·Êý¾ÝÀàÐÍ
_UI_UserDefinedTypeOrdering_type = Óû§¶¨ÒåÀàÐÍÅÅÐò
_UI_DateDataType_type = ÈÕÆÚÊý¾ÝÀàÐÍ
_UI_ExactNumericDataType_type = ¾«È·Êý×ÖÊý¾ÝÀàÐÍ
_UI_ApproximateNumericDataType_type = ´óÔ¼Êý×ÖÊý¾ÝÀàÐÍ
_UI_IntegerDataType_type = ÕûÊýÊý¾ÝÀàÐÍ
_UI_XMLDataType_type = XML Êý¾ÝÀàÐÍ
_UI_QueryExpression_type = ²éѯ±í´ïʽ
_UI_ValueExpression_type = Öµ±í´ïʽ
_UI_SearchCondition_type = ËÑË÷Ìõ¼þ
_UI_QueryExpressionDefault_type = ²éѯ±í´ïʽĬÈÏÖµ
_UI_SearchConditionDefault_type = ËÑË÷Ìõ¼þĬÈÏÖµ
_UI_ValueExpressionDefault_type = Öµ±í´ïʽĬÈÏÖµ
_UI_Routine_type = Àý³Ì
_UI_Source_type = Ô´
_UI_Parameter_type = ²ÎÊý
_UI_Procedure_type = ¹ý³Ì
_UI_Function_type = º¯Êý
_UI_RoutineResultTable_type = Àý³Ì½á¹û±í
_UI_Method_type = ·½·¨
_UI_UserDefinedFunction_type = Óû§¶¨Ò庯Êý
_UI_BuiltInFunction_type = ÄÚÖú¯Êý
_UI_SQLStatement_type = SQL Óï¾ä
_UI_SQLDataStatement_type = SQL Êý¾ÝÓï¾ä
_UI_SQLSchemaStatement_type = SQL ¼Ü¹¹Óï¾ä
_UI_SQLControlStatement_type = SQL ¿ØÖÆÓï¾ä
_UI_SQLDataChangeStatement_type = SQL Êý¾Ý¸ü¸ÄÓï¾ä
_UI_SQLStatementDefault_type = SQL Óï¾äĬÈÏÖµ
_UI_SQLConnectionStatement_type = SQL Á¬½ÓÓï¾ä
_UI_SQLDiagnosticsStatement_type = SQL Õï¶ÏÓï¾ä
_UI_SQLDynamicStatement_type = SQL ¶¯Ì¬Óï¾ä
_UI_SQLSessionStatement_type = SQL »á»°Óï¾ä
_UI_SQLTransactionStatement_type = SQL ÊÂÎñÓï¾ä
_UI_ViewTable_type = ÊÓͼ±í
_UI_TemporaryTable_type = ÁÙʱ±í
_UI_Table_type = ±í
_UI_PersistentTable_type = ³Ö¾Ã±í
_UI_DerivedTable_type = ÅÉÉú±í
_UI_BaseTable_type = »ù±¾±í
_UI_Column_type = ÁÐ
_UI_Trigger_type = ´¥·¢Æ÷
_UI_AuthorizationIdentifier_type = ÊÚȨ±êʶ·û
_UI_Privilege_type = ÌØȨ
_UI_Group_type = ×é
_UI_User_type = Óû§
_UI_Role_type = ½ÇÉ«
_UI_RoleAuthorization_type = ½ÇÉ«ÊÚȨ
_UI_TablePrivilege_type = ±íÌØȨ
_UI_DoubleObjectPrivilege_type = Ë«ÖضÔÏóÌØȨ
_UI_Unknown_type = ¶ÔÏó
_UI_IdentitySpecifier_generationType_feature = Éú³ÉÀàÐÍ
_UI_IdentitySpecifier_startValue_feature = ¿ªÊ¼Öµ
_UI_IdentitySpecifier_increment_feature = ÔöÁ¿
_UI_IdentitySpecifier_minimum_feature = ×îСֵ
_UI_IdentitySpecifier_maximum_feature = ×î´óÖµ
_UI_IdentitySpecifier_cycleOption_feature = Ñ­»·Ñ¡Ïî
_UI_TypedElement_containedType_feature = °üº¬µÄÀàÐÍ
_UI_TypedElement_referencedType_feature = ÒýÓõÄÀàÐÍ
_UI_Dependency_targetEnd_feature = Ä¿±ê½áβ
_UI_Dependency_dependencyType_feature = Ïà¹ØÐÔÀàÐÍ
_UI_Schema_triggers_feature = ´¥·¢Æ÷
_UI_Schema_indices_feature = Ë÷Òý
_UI_Schema_tables_feature = ±í
_UI_Schema_sequences_feature = ÐòÁÐ
_UI_Schema_database_feature = Êý¾Ý¿â
_UI_Schema_assertions_feature = ¶ÏÑÔ
_UI_Schema_userDefinedTypes_feature = Óû§¶¨ÒåÀàÐÍ
_UI_Schema_charSets_feature = ×Ö·û¼¯
_UI_Schema_routines_feature = Àý³Ì
_UI_Schema_owner_feature = ËùÓÐÕß
_UI_SQLObject_dependencies_feature = Ïà¹ØÐÔ
_UI_SQLObject_description_feature = ˵Ã÷
_UI_SQLObject_label_feature = ±êÇ©
_UI_Sequence_identity_feature = ±êʶ
_UI_Sequence_schema_feature = ¼Ü¹¹
_UI_Database_vendor_feature = ¹©Ó¦ÉÌ
_UI_Database_version_feature = °æ±¾
_UI_Database_schemas_feature = ¼Ü¹¹
_UI_Database_authorizationIds_feature = ÊÚȨ ID
_UI_Assertion_searchCondition_feature = ËÑË÷Ìõ¼þ
_UI_Assertion_schema_feature = ¼Ü¹¹
_UI_Assertion_constrainedTables_feature = Ô¼ÊøµÄ±í
_UI_Constraint_deferrable_feature = ¿ÉÑÓ³Ù
_UI_Constraint_initiallyDeferred_feature = ³õʼÑÓ³Ù
_UI_Constraint_enforced_feature = Ç¿ÖÆ
_UI_TableConstraint_BaseTable_feature = »ù±¾±í
_UI_ReferenceConstraint_members_feature = ³ÉÔ±
_UI_CheckConstraint_searchCondition_feature = ËÑË÷Ìõ¼þ
_UI_ForeignKey_match_feature = Æ¥Åä
_UI_ForeignKey_onUpdate_feature = ÕýÔÚ¸üÐÂ
_UI_ForeignKey_onDelete_feature = ÕýÔÚɾ³ý
_UI_ForeignKey_uniqueConstraint_feature = ΨһԼÊø
_UI_ForeignKey_referencedMembers_feature = ÒýÓõijÉÔ±
_UI_ForeignKey_uniqueIndex_feature = ΨһË÷Òý
_UI_UniqueConstraint_ForeignKey_feature = Íâ¼ü
_UI_Index_Schema_feature = ¼Ü¹¹
_UI_Index_clustered_feature = ³É´Ø
_UI_Index_fillFactor_feature = Ìî³äÒò×Ó
_UI_Index_unique_feature = Ψһ
_UI_Index_members_feature = ³ÉÔ±
_UI_Index_table_feature = ±í
_UI_Index_ForeignKey_feature = Íâ¼ü
_UI_Index_includedMembers_feature = °üÀ¨µÄ³ÉÔ±
_UI_IndexMember_incrementType_feature = ÔöÁ¿ÀàÐÍ
_UI_IndexMember_column_feature = ÁÐ
_UI_UserDefinedType_schema_feature = ¼Ü¹¹
_UI_UserDefinedType_ordering_feature = ÅÅÐò
_UI_PredefinedDataType_primitiveType_feature = »ù±¾ÀàÐÍ
_UI_CollectionDataType_element_feature = ÔªËØ
_UI_NumericalDataType_precision_feature = ¾«¶È
_UI_CharacterStringDataType_length_feature = ³¤¶È
_UI_CharacterStringDataType_coercibility_feature = ¿ÉѹËõÐÔ
_UI_CharacterStringDataType_fixedLength_feature = ¹Ì¶¨³¤¶È
_UI_CharacterStringDataType_collationName_feature = ÕûÀíÃû³Æ
_UI_CharacterStringDataType_characterSet_feature = ×Ö·û¼¯
_UI_RowDataType_fields_feature = ×Ö¶Î
_UI_ArrayDataType_maxCardinality_feature = ×î´ó»ùÊý
_UI_IntervalDataType_leadingQualifier_feature = Ç°µ¼ÏÞ¶¨·û
_UI_IntervalDataType_trailingQualifier_feature = ½áβÏÞ¶¨·û
_UI_IntervalDataType_leadingFieldPrecision_feature = Ç°µ¼×ֶÈ
_UI_IntervalDataType_trailingFieldPrecision_feature = ½áβ×ֶÈ
_UI_IntervalDataType_fractionalSecondsPrecision_feature = СÊýÃ뾫¶È
_UI_BinaryStringDataType_length_feature = ³¤¶È
_UI_CharacterSet_repertoire_feature = Ö¸Áî±í
_UI_CharacterSet_defaultCollation_feature = ĬÈÏÕûÀí
_UI_CharacterSet_encoding_feature = ±àÂë
_UI_CharacterSet_schema_feature = ¼Ü¹¹
_UI_TimeDataType_fractionalSecondsPrecision_feature = СÊýÃ뾫¶È
_UI_TimeDataType_timeZone_feature = ʱÇø
_UI_DistinctUserDefinedType_predefinedRepresentation_feature = Ô¤¶¨Òå±íʾ
_UI_StructuredUserDefinedType_instantiable_feature = ¿ÉʵÀý»¯
_UI_StructuredUserDefinedType_final_feature = ×îÖÕ
_UI_StructuredUserDefinedType_super_feature = ³¬¼¶
_UI_StructuredUserDefinedType_sub_feature = ×Ó
_UI_StructuredUserDefinedType_attributes_feature = ÊôÐÔ
_UI_StructuredUserDefinedType_methods_feature = ·½·¨
_UI_AttributeDefinition_scopeCheck_feature = ×÷ÓÃÓòÑ¡Ôñ
_UI_AttributeDefinition_scopeChecked_feature = Ñ¡ÔñµÄ×÷ÓÃÓò
_UI_AttributeDefinition_defaultValue_feature = ĬÈÏÖµ
_UI_Domain_constraint_feature = Ô¼Êø
_UI_Domain_defaultValue_feature = ĬÈÏÖµ
_UI_Field_scopeCheck_feature = ×÷ÓÃÓòÑ¡Ôñ
_UI_Field_scopeChecked_feature = Ñ¡ÔñµÄ×÷ÓÃÓò
_UI_ReferenceDataType_scopeTable_feature = ×÷ÓÃÓò±í
_UI_ReferenceDataType_referencedType_feature = ÒýÓõÄÀàÐÍ
_UI_DataLinkDataType_length_feature = ³¤¶È
_UI_DataLinkDataType_linkControl_feature = Á´½Ó¿ØÖÆ
_UI_DataLinkDataType_integrityControl_feature = ÍêÕûÐÔ¿ØÖÆ
_UI_DataLinkDataType_readPermission_feature = ¶ÁȡȨÏÞ
_UI_DataLinkDataType_writePermission_feature = дÈëȨÏÞ
_UI_DataLinkDataType_recovery_feature = »Ö¸´
_UI_DataLinkDataType_unlink_feature = È¡ÏûÁ´½Ó
_UI_UserDefinedTypeOrdering_orderingForm_feature = ÅÅÐò±íµ¥
_UI_UserDefinedTypeOrdering_orderingCategory_feature = ÅÅÐòÀà±ð
_UI_UserDefinedTypeOrdering_orderingRoutine_feature = ÅÅÐòÀý³Ì
_UI_ExactNumericDataType_scale_feature = Ëõ·Å±ÈÀý
_UI_QueryExpressionDefault_SQL_feature = SQL
_UI_SearchConditionDefault_SQL_feature = SQL
_UI_ValueExpressionDefault_SQL_feature = SQL
_UI_Routine_specificName_feature = Ìض¨Ãû³Æ
_UI_Routine_language_feature = ÓïÑÔ
_UI_Routine_parameterStyle_feature = ²ÎÊýÑùʽ
_UI_Routine_deterministic_feature = È·¶¨ÐÔ
_UI_Routine_sqlDataAccess_feature = SQL Êý¾Ý·ÃÎÊ
_UI_Routine_creationTS_feature = ´´½¨ TS
_UI_Routine_lastAlteredTS_feature = ×î½üÒ»´Î¸Ä±äµÄ TS
_UI_Routine_authorizationID_feature = ÊÚȨ ID
_UI_Routine_security_feature = °²È«ÐÔ
_UI_Routine_externalName_feature = ÍⲿÃû³Æ
_UI_Routine_parameters_feature = ²ÎÊý
_UI_Routine_source_feature = Ô´
_UI_Routine_schema_feature = ¼Ü¹¹
_UI_Source_body_feature = ÕýÎÄ
_UI_Parameter_mode_feature = ģʽ
_UI_Parameter_locator_feature = ¶¨Î»·û
_UI_Parameter_routine_feature = Àý³Ì
_UI_Procedure_maxResultSets_feature = ×î´ó½á¹û¼¯Êý
_UI_Procedure_oldSavePoint_feature = ¾É±£´æµã
_UI_Procedure_resultSet_feature = ½á¹û¼¯
_UI_Function_nullCall_feature = ¿Õµ÷ÓÃ
_UI_Function_static_feature = ¾²Ì¬
_UI_Function_transformGroup_feature = ±ä»»×é
_UI_Function_typePreserving_feature = ÀàÐͱ£´æ
_UI_Function_mutator_feature = ÓÕ±ä
_UI_Function_returnTable_feature = ·µ»Ø±í
_UI_Function_returnScaler_feature = ·µ»Ø¼ÆÊýÆ÷
_UI_Function_returnCast_feature = ·µ»ØÔìÐÍ
_UI_Method_overriding_feature = ¸²¸Ç
_UI_Method_constructor_feature = ¹¹Ô캯Êý
_UI_SQLStatementDefault_SQL_feature = SQL
_UI_ViewTable_checkType_feature = ¼ì²éÀàÐÍ
_UI_TemporaryTable_local_feature = ±¾µØ
_UI_TemporaryTable_deleteOnCommit_feature = Âäʵʱɾ³ý
_UI_Table_columns_feature = ÁÐ
_UI_Table_supertable_feature = ³¬±í
_UI_Table_subtables_feature = ×Ó±í
_UI_Table_schema_feature = ¼Ü¹¹
_UI_Table_udt_feature = UDT
_UI_Table_triggers_feature = ´¥·¢Æ÷
_UI_Table_index_feature = Ë÷Òý
_UI_Table_selfRefColumnGeneration_feature = Éú³É×ÔÒýÓÃÁÐ
_UI_Table_insertable_feature = ¿É²åÈë
_UI_Table_updatable_feature = ¿É¸üÐÂ
_UI_DerivedTable_queryExpression_feature = ²éѯ±í´ïʽ
_UI_BaseTable_constraints_feature = Ô¼Êø
_UI_Column_table_feature = ±í
_UI_Column_identitySpecifier_feature = ±êʶ˵Ã÷·û
_UI_Column_generateExpression_feature = Éú³É±í´ïʽ
_UI_Column_implementationDependent_feature = ÒÀÀµÓÚʵÏÖ
_UI_Column_nullable_feature = ¿É¿Õ
_UI_Column_defaultValue_feature = ĬÈÏÖµ
_UI_Column_scopeCheck_feature = ×÷ÓÃÓòÑ¡Ôñ
_UI_Column_scopeChecked_feature = Ñ¡ÔñµÄ×÷ÓÃÓò
_UI_Trigger_schema_feature = ¼Ü¹¹
_UI_Trigger_subjectTable_feature = Ä¿±ê±í
_UI_Trigger_actionStatement_feature = ²Ù×÷Óï¾ä
_UI_Trigger_triggerColumn_feature = ´¥·¢Æ÷ÁÐ
_UI_Trigger_actionGranularity_feature = ²Ù×÷Á£¶È
_UI_Trigger_when_feature = ʱ¼ä
_UI_Trigger_timeStamp_feature = ʱ¼ä´Á¼Ç
_UI_Trigger_actionTime_feature = ²Ù×÷ʱ¼ä
_UI_Trigger_updateType_feature = ¸üÐÂÀàÐÍ
_UI_Trigger_insertType_feature = ²åÈëÀàÐÍ
_UI_Trigger_deleteType_feature = ɾ³ýÀàÐÍ
_UI_Trigger_oldRow_feature = ¾ÉÐÐ
_UI_Trigger_newRow_feature = ÐÂÐÐ
_UI_Trigger_oldTable_feature = ¾É±í
_UI_Trigger_newTable_feature = бí
_UI_AuthorizationIdentifier_ownedSchema_feature = ÓµÓеļܹ¹
_UI_AuthorizationIdentifier_receivedRoleAuthorization_feature = ½ÓÊÕµ½µÄ½ÇÉ«ÊÚȨ
_UI_AuthorizationIdentifier_grantedRoleAuthorization_feature = ÊÚÓèµÄ½ÇÉ«ÊÚȨ
_UI_AuthorizationIdentifier_grantedPrivilege_feature = ÊÚÓèµÄÌØȨ
_UI_AuthorizationIdentifier_receivedPrivilege_feature = ½ÓÊÕµ½µÄÌØȨ
_UI_Privilege_grantable_feature = ¿ÉÊÚÓè
_UI_Privilege_action_feature = ²Ù×÷
_UI_Privilege_grantor_feature = ÊÚÓèÈË
_UI_Privilege_object_feature = ¶ÔÏó
_UI_Group_user_feature = Óû§
_UI_Role_roleAuthorization_feature = ½ÇÉ«ÊÚȨ
_UI_RoleAuthorization_grantable_feature = ¿ÉÊÚÓè
_UI_RoleAuthorization_role_feature = ½ÇÉ«
_UI_RoleAuthorization_grantee_feature = ±»ÊÚÓèÈË
_UI_RoleAuthorization_grantor_feature = ÊÚÓèÈË
_UI_TablePrivilege_withHierarchy_feature = ´øÓзֲã½á¹¹
_UI_DoubleObjectPrivilege_object2_feature = Object2
_UI_Unknown_feature = Unspecified
_UI_GenerateType_DEFAULT_GENERATED_literal = DEFAULT_GENERATED
_UI_GenerateType_ALWAYS_GENERATED_literal = ALWAYS_GENERATED
_UI_ReferentialActionType_NO_ACTION_literal = NO_ACTION
_UI_ReferentialActionType_RESTRICT_literal = RESTRICT
_UI_ReferentialActionType_CASCADE_literal = CASCADE
_UI_ReferentialActionType_SET_NULL_literal = SET_NULL
_UI_ReferentialActionType_SET_DEFAULT_literal = SET_DEFAULT
_UI_MatchType_MATCH_SIMPLE_literal = MATCH_SIMPLE
_UI_MatchType_MATCH_FULL_literal = MATCH_FULL
_UI_MatchType_MATCH_PARTIAL_literal = MATCH_PARTIAL
_UI_IncrementType_ASC_literal = ASC
_UI_IncrementType_DESC_literal = DESC
_UI_CoercibilityType_IMPLICIT_literal = IMPLICIT
_UI_CoercibilityType_EXPLICIT_literal = EXPLICIT
_UI_CoercibilityType_COERCIBILE_literal = COERCIBILE
_UI_CoercibilityType_NO_COLLATION_literal = NO_COLLATION
_UI_IntervalQualifierType_YEAR_literal = YEAR
_UI_IntervalQualifierType_MONTH_literal = MONTH
_UI_IntervalQualifierType_DAY_literal = DAY
_UI_IntervalQualifierType_HOUR_literal = HOUR
_UI_IntervalQualifierType_MINUTE_literal = MINUTE
_UI_IntervalQualifierType_SECOND_literal = SECOND
_UI_OrderingType_EQUALS_literal = EQUALS
_UI_OrderingType_FULL_literal = FULL
_UI_OrderingCategoryType_RELATIVE_literal = RELATIVE
_UI_OrderingCategoryType_MAP_literal = MAP
_UI_OrderingCategoryType_STATE_literal = STATE
_UI_PrimitiveType_CHARACTER_literal = CHARACTER
_UI_PrimitiveType_CHARACTER_VARYING_literal = CHARACTER_VARYING
_UI_PrimitiveType_CHARACTER_LARGE_OBJECT_literal = CHARACTER_LARGE_OBJECT
_UI_PrimitiveType_NATIONAL_CHARACTER_literal = NATIONAL_CHARACTER
_UI_PrimitiveType_NATIONAL_CHARACTER_VARYING_literal = NATIONAL_CHARACTER_VARYING
_UI_PrimitiveType_NATIONAL_CHARACTER_LARGE_OBJECT_literal = NATIONAL_CHARACTER_LARGE_OBJECT
_UI_PrimitiveType_BINARY_literal = BINARY
_UI_PrimitiveType_BINARY_VARYING_literal = BINARY_VARYING
_UI_PrimitiveType_BINARY_LARGE_OBJECT_literal = BINARY_LARGE_OBJECT
_UI_PrimitiveType_NUMERIC_literal = NUMERIC
_UI_PrimitiveType_DECIMAL_literal = DECIMAL
_UI_PrimitiveType_SMALLINT_literal = SMALLINT
_UI_PrimitiveType_INTEGER_literal = INTEGER
_UI_PrimitiveType_BIGINT_literal = BIGINT
_UI_PrimitiveType_FLOAT_literal = FLOAT
_UI_PrimitiveType_REAL_literal = REAL
_UI_PrimitiveType_DOUBLE_PRECISION_literal = DOUBLE_PRECISION
_UI_PrimitiveType_BOOLEAN_literal = BOOLEAN
_UI_PrimitiveType_DATE_literal = DATE
_UI_PrimitiveType_TIME_literal = TIME
_UI_PrimitiveType_TIMESTAMP_literal = TIMESTAMP
_UI_PrimitiveType_INTERVAL_literal = INTERVAL
_UI_PrimitiveType_DATALINK_literal = DATALINK
_UI_PrimitiveType_XML_TYPE_literal = XML_TYPE
_UI_LinkControlOption_FILE_LINK_CONTROL_literal = FILE_LINK_CONTROL
_UI_LinkControlOption_NO_FILE_LINK_CONTROL_literal = NO_FILE_LINK_CONTROL
_UI_IntegrityControlOption_ALL_literal = ALL
_UI_IntegrityControlOption_SELECTIVE_literal = SELECTIVE
_UI_IntegrityControlOption_NONE_literal = NONE
_UI_ReadPermissionOption_FS_literal = FS
_UI_ReadPermissionOption_DB_literal = DB
_UI_WritePermissionOption_FS_literal = FS
_UI_WritePermissionOption_ADMIN_literal = ADMIN
_UI_WritePermissionOption_BLOCKED_literal = BLOCKED
_UI_UnlinkOption_RESTORE_literal = RESTORE
_UI_UnlinkOption_DELETE_literal = DELETE
_UI_UnlinkOption_NONE_literal = NONE
_UI_DataAccess_NO_SQL_literal = NO_SQL
_UI_DataAccess_CONTAINS_SQL_literal = CONTAINS_SQL
_UI_DataAccess_READS_SQL_DATA_literal = READS_SQL_DATA
_UI_DataAccess_MODIFIES_SQL_DATA_literal = MODIFIES_SQL_DATA
_UI_ParameterMode_IN_literal = IN
_UI_ParameterMode_OUT_literal = OUT
_UI_ParameterMode_INOUT_literal = INOUT
_UI_CheckType_CASCADED_literal = CASCADED
_UI_CheckType_LOCAL_literal = LOCAL
_UI_CheckType_NONE_literal = NONE
_UI_ReferenceType_SYSTEM_GENERATED_literal = SYSTEM_GENERATED
_UI_ReferenceType_USER_GENERATED_literal = USER_GENERATED
_UI_ReferenceType_DERIVED_SELF_REF_literal = DERIVED_SELF_REF
_UI_ActionTimeType_AFTER_literal = AFTER
_UI_ActionTimeType_BEFORE_literal = BEFORE
_UI_ActionTimeType_INSTEADOF_literal = INSTEADOF
_UI_ActionGranularityType_STATEMENT_literal = STATEMENT
_UI_ActionGranularityType_ROW_literal = ROW
_UI_CreateChild_text3 = {1}
_UI_Unknown_datatype= Öµ
_UI_Event_type = ʼþ
_UI_Database_events_feature = ʼþ
_UI_Event_for_feature = FOR
_UI_Event_condition_feature = Ìõ¼þ
_UI_Event_action_feature = ²Ù×÷
_UI_Event_enabled_feature = ÆôÓÃ
_UI_Event_Database_feature = Êý¾Ý¿â
_UI_ForeignKey_referencedTable_feature = ÒýÓõıí
_UI_Index_systemGenerated_feature = Éú³ÉµÄϵͳ
_UI_Parameter_stringTypeOption_feature = ×Ö·û´®ÀàÐÍÑ¡Ïî
_UI_BaseTable_referencingForeignKeys_feature = ÒýÓÃÍâ¼ü
_UI_IntervalQualifierType_FRACTION_literal = FRACTION
_UI_Comment_type = ×¢ÊÍ
_UI_Catalog_type = Ŀ¼
_UI_Schema_Catalog_feature = Ŀ¼
_UI_SQLObject_comments_feature = ×¢ÊÍ
_UI_SQLObject_privileges_feature = ÌØȨ
_UI_Database_catalogs_feature = Ŀ¼
_UI_Comment_description_feature = ˵Ã÷
_UI_Comment_SQLObject_feature = SQL ¶ÔÏó
_UI_Catalog_Database_feature = Êý¾Ý¿â
_UI_Catalog_schemas_feature = ¼Ü¹¹
_UI_Function_returnScalar_feature = ·µ»Ø±êÁ¿
_UI_AuthorizationIdentifier_Database_feature = Êý¾Ý¿â
_UI_Privilege_withHierarchy_feature = ´øÓзֲã½á¹¹
_UI_Privilege_grantee_feature = ±»ÊÚÓèÈË
_UI_Privilege_actionObjects_feature = ²Ù×÷¶ÔÏó
_UI_User_group_feature = ×é
_UI_ObjectExtension_type = ¶ÔÏóÀ©Õ¹
_UI_ElementType_type = ÔªËØÀàÐÍ
_UI_SQLObject_extensions_feature = À©Õ¹
_UI_ObjectExtension_SQLObject_feature = SQL ¶ÔÏó
_UI_CollectionDataType_elementType_feature = ÔªËØÀàÐÍ
_UI_CharacterSet_CharacterStringDataType_feature = ×Ö·û´®Êý¾ÝÀàÐÍ
_UI_ElementType_CollectionDataType_feature = ²É¼¯Êý¾ÝÀàÐÍ
_UI_IncrementType_RANDOM_literal = Ëæ»ú
_UI_IndexExpression_type = Ë÷Òý±í´ïʽ
_UI_UniqueConstraint_clustered_feature = ³É´Ø
_UI_IndexMember_expression_feature = ±í´ïʽ
_UI_IndexExpression_sql_feature = Sql