blob: 15f8ae7ec8e7ce85488d6d29f9386648830344ed [file] [log] [blame]
###############################################################################
# Copyright (c) 2001, 2004, 2008 IBM Corporation and others.
# All rights reserved. This program and the accompanying materials
# are made available under the terms of the Eclipse Public License v1.0
# which accompanies this distribution, and is available at
# http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
#
# Contributors:
# IBM Corporation - initial API and implementation
###############################################################################
##
###
## !!! This property file should only contain resources that are "translatable" !!!
###
##
#
## Loading support
#
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.LOADING = ÕýÔÚ×°Èë {0} Ìṩ³ÌÐò
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.REMOVING_PLACE_HOLDER=ÕýÔÚ³ýȥռλ·û...
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.DESCRIPTION = ºËÐÄ
#
## Actions
#
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.CONNECT_SERVER = Ìí¼Ó·þÎñÆ÷Á¬½Ó
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.DISCONNECT_SERVER = ¶Ï¿ªÓë·þÎñÆ÷µÄÁ¬½Ó
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.LAYOUT_OPTIONS = ²¼¾Ö
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.VIRTUAL_FOLDER = ÐéÄâÎļþ¼Ð
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.HIERARCHICAL = ·Ö²ã
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.COLLAPSE_ALL = È«²¿ÕÛµþ
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.REFRESH = Ë¢ÐÂ(&R)
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.PROPERTIES = &Properties
#
## Filtering Decoration
#
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.FILTER_DECORATION = [ÒÑɸѡ]
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.FILTER = ɸѡÆ÷
#
## Developer Actions
#
DATATOOLS.SERVER.UI.DEVELOPER.ADD_TABLE = Ìí¼Ó±í
#
## Delete Connection Warning
#
DATATOOLS.SERVER.UI.DELETE_CONNECTION_TITLE = ɾ³ýÁ¬½Ó
DATATOOLS.SERVER.UI.DELETE_CONNECTION_MANY = ÒÔÏ Eclipse ÏîÄ¿: {0} ÒÀÀµÓÚ´ËÁ¬½Ó¡£\n\nÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ýÁ¬½Ó¡°{1}¡±Âð?
DATATOOLS.SERVER.UI.DELETE_CONNECTION_ONE = ÒÔÏ Eclipse ÏîÄ¿: {0} ÒÀÀµÓÚ´ËÁ¬½Ó¡£\n\nÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ýÁ¬½Ó¡°{1}¡±Âð?
#
## Add New Server Dialog
#
DATATOOLS.SERVER.UI.ADD_NEW_SERVER_TITLE = Ìí¼Ó·þÎñÆ÷Á¬½Ó
DATATOOLS.SERVER.UI.DATABASE_TYPE = Êý¾Ý¿âÀàÐÍ:
DATATOOLS.SERVER.UI.DATABASE_VERSION = Êý¾Ý¿â°æ±¾:
DATATOOLS.SERVER.UI.SELECT_DATABASE = Ñ¡Ôñ»òÊäÈëÊý¾Ý¿âÃû³Æ:
DATATOOLS.SERVER.UI.ADD_NEW_SERVER_ENTER_INFO=ÊäÈëÁ¬½ÓÐÅÏ¢
DATATOOLS.SERVER.UI.ADD_NEW_SERVER_CONNECTING=ÕýÔÚÁ¬½ÓÖÁ·þÎñÆ÷...
DATATOOLS.SERVER.UI.ADD_NEW_SERVER_FAILURE=Á¬½ÓÖÁ·þÎñÆ÷ʧ°Ü¡£
DATATOOLS.SERVER.UI.IDENTIFICATION_LABEL = ·þÎñÆ÷Á¬½Ó±êʶ
DATATOOLS.SERVER.UI.PROVIDER_NOT_FOUND = ÉÐδʵÏÖÌṩ³ÌÐò
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.NULL_CONNECTION = 佨Á¢Á¬½Ó
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.CONNECTION_EXCEPTION = {0} ·¢ÉúÁË SQL Á¬½ÓÒì³£
DATATOOLS.SERVER.UI.USER_NAME_LABEL = Óû§ ID:
DATATOOLS.SERVER.UI.PASSWORD_LABEL = ÃÜÂë:
_UI_DIALOG_CONNECTION_TITLE = н¨Á¬½Ó
#
## Error Connection Dialog
#
DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.ERROR.TITLE = ÎÞЧÁ¬½ÓÒì³£
#Removed for bug 285485
DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.SQLEXCEPTION.TITLE = SQL Ò쳣֪ͨ
DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.SQLEXCEPTION.RECONNECT = ÖØÐÂÁ¬½Ó
DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.SQLEXCEPTION.DISCONNECT = ¶Ï¿ªÁ¬½Ó
DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.SQLEXCEPTION.IGNORE = ºöÂÔ
DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.SQLEXCEPTION.MESSAGE = ÇëÖ´Ðн¨ÒéµÄ²Ù×÷Ö®Ò»:
DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.SQLEXCEPTION.SQLMESSAGE = Ö´ÐвÙ×÷Æڼ䱨¸æÁË SQL Òì³£¡£
#
## Server Disconnect
#
DATATOOLS.SERVER.UI.DISCONNECT_SERVER_TITLE = Á¬½ÓÑ¡Ôñ
DATATOOLS.SERVER.UI.DISCONNECT_SERVER_SELECTION = Ñ¡ÔñÒ»¸öÁ¬½Ó:
DATATOOLS.SERVER.UI.DISCONNECT_CONNECTED_SERVERS = ¿ÉÓÃÁ¬½Ó
#
## Server Explorer Nodes
#
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.KNOWN_SERVERS=Á¬½Ó
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.DISC_SERVERS=·¢ÏֵıðÃû
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.SCHEMA=¼Ü¹¹
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.DATABASE=Êý¾Ý¿â
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.TABLE=±í
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.ROUTINE=Àý³Ì
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.SEQUENCE=ÐòÁÐ
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.UDT=Óû§¶¨ÒåÀàÐÍ
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.VIEW= ÊÓͼ
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.TRIGGER= ´¥·¢Æ÷
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.INDEX=Ë÷Òý
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.CONSTRAINT=Ô¼Êø
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.COLUMN=ÁÐ
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.PROXY=´úÀí
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.DEPENDENCY= Ïà¹ØÐÔ
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.EXTERNAL_DEPENDENCY = ÍⲿÏà¹ØÐÔ
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.DB2_CLOUDSCAPE = ±¾µØÖ÷»ú [DB2 Cloudscape]
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.STORED_PROCEDURE=´æ´¢¹ý³Ì
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.UDF=Óû§¶¨Ò庯Êý
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.CATALOG=Ŀ¼
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.AUTH_ID = ÊÚȨ ID
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.USER = Óû§
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.GROUP = ×é
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.ROLE = ½ÇÉ«
#
## Update Offline Items
#
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.UPDATE_OFFLINE = ÍÑ»ú±£´æ(&S)
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.WORKOFFLINE = ÍÑ»ú¹¤×÷(&W)
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.UPDATE_OFFLINE_JOB = ÍÑ»ú±£´æ
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.WORKOFFLINE_JOB = ÍÑ»ú¹¤×÷
DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.OFFLINE.MESSAGE = ÔÚÄúµÄ¹¤×÷¿Õ¼äÖÐÕÒ²»µ½ÍÑ»úÄÚÈÝ¡£\nÁ¬½ÓºóÓ¦ÔËÐС°ÍÑ»ú±£´æ¡±¡£
DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.OFFLINE.TITLE = Á¬½Óʧ°Ü
#Removed for bug 285485
#
## Bookmark
#
DATATOOLS.SERVER.UI.BOOKMARK.TITLE=Ìí¼ÓÊéÇ©
DATATOOLS.SERVER.UI.BOOKMARK.MESSAGE=ÊäÈëÊéÇ©Ãû³Æ:
SQL_MODEL_CONTENT_EXTENSION_LABEL=SQL Ä£ÐÍÄÚÈÝ