blob: a3ea92351c8d3831d94da112c2f566d2bc4b25b2 [file] [log] [blame]
###############################################################################
# All rights reserved. This program and the accompanying materials
# are made available under the terms of the Eclipse Public License v1.0
# which accompanies this distribution, and is available at
# http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
#
# Contributors:
# IBM Corporation - initial API and implementation
###############################################################################
##
###
## !!! This property file should only contain resources that are "translatable" !!!
###
##
#
## Loading support
#
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.LOADING = {0} °ø±ÞÀÚ ·Îµå Áß
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.REMOVING_PLACE_HOLDER=ÀÚ¸® Ç¥½ÃÀÚ Á¦°Å Áß...
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.DESCRIPTION = ÄÚ¾î
#
## Actions
#
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.CONNECT_SERVER = ¼­¹ö ¿¬°á Ãß°¡
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.DISCONNECT_SERVER = ¼­¹ö ¿¬°á ÇØÁ¦
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.LAYOUT_OPTIONS = ·¹À̾ƿô
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.VIRTUAL_FOLDER = °¡»ó Æú´õ
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.HIERARCHICAL = °èÃþÀû
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.COLLAPSE_ALL = ¸ðµÎ Ãà¼Ò
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.REFRESH = »õ·Î °íħ(&R)
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.PROPERTIES = &Properties
#
## Filtering Decoration
#
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.FILTER_DECORATION = [ÇÊÅ͸µµÊ]
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.FILTER = ÇÊÅÍ
#
## Developer Actions
#
DATATOOLS.SERVER.UI.DEVELOPER.ADD_TABLE = Å×À̺í Ãß°¡
#
## Delete Connection Warning
#
DATATOOLS.SERVER.UI.DELETE_CONNECTION_TITLE = ¿¬°á »èÁ¦
DATATOOLS.SERVER.UI.DELETE_CONNECTION_MANY = ´ÙÀ½ Eclipse ÇÁ·ÎÁ§Æ®: {0}ÀÌ(°¡) ÀÌ ¿¬°á¿¡ ¼ÓÇØ ÀÖ½À´Ï´Ù.\n\n¿¬°á "{1}"À»(¸¦) »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?
DATATOOLS.SERVER.UI.DELETE_CONNECTION_ONE = ´ÙÀ½ Eclipse ÇÁ·ÎÁ§Æ®: {0}ÀÌ(°¡) ÀÌ ¿¬°á¿¡ ¼ÓÇØ ÀÖ½À´Ï´Ù.\n\n¿¬°á "{1}"À»(¸¦) »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?
#
## Add New Server Dialog
#
DATATOOLS.SERVER.UI.ADD_NEW_SERVER_TITLE = ¼­¹ö ¿¬°á Ãß°¡
DATATOOLS.SERVER.UI.DATABASE_TYPE = µ¥ÀÌÅͺ£À̽º Çü½Ä:
DATATOOLS.SERVER.UI.DATABASE_VERSION = µ¥ÀÌÅͺ£À̽º ¹öÀü:
DATATOOLS.SERVER.UI.SELECT_DATABASE = µ¥ÀÌÅͺ£À̽º À̸§ ÀÔ·Â ¶Ç´Â ¼±ÅÃ:
DATATOOLS.SERVER.UI.ADD_NEW_SERVER_ENTER_INFO=¿¬°á Á¤º¸ ÀÔ·Â
DATATOOLS.SERVER.UI.ADD_NEW_SERVER_CONNECTING=¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÏ´Â Áß...
DATATOOLS.SERVER.UI.ADD_NEW_SERVER_FAILURE=¼­¹ö ¿¬°á ½ÇÆÐ
DATATOOLS.SERVER.UI.IDENTIFICATION_LABEL = ¼­¹ö ¿¬°á ID
DATATOOLS.SERVER.UI.PROVIDER_NOT_FOUND = ¾ÆÁ÷ ±¸ÇöµÈ °ø±ÞÀÚ ¾øÀ½
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.NULL_CONNECTION = ¿¬°áµÇ¾î ÀÖÁö ¾ÊÀ½
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.CONNECTION_EXCEPTION = {0}(À¸)·Î SQL ¿¬°á ¿¹¿Ü ó¸®
DATATOOLS.SERVER.UI.USER_NAME_LABEL = »ç¿ëÀÚ ID:
DATATOOLS.SERVER.UI.PASSWORD_LABEL = ¾ÏÈ£:
_UI_DIALOG_CONNECTION_TITLE = »õ ¿¬°á
#
## Error Connection Dialog
#
DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.ERROR.TITLE = À߸øµÈ ¿¬°á ¿¹¿Ü
#Removed for bug 285485
DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.SQLEXCEPTION.TITLE = SQL ¿¹¿Ü ¾Ë¸²
DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.SQLEXCEPTION.RECONNECT = ´Ù½Ã ¿¬°á
DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.SQLEXCEPTION.DISCONNECT = ¿¬°á ÇØÁ¦
DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.SQLEXCEPTION.IGNORE = ¹«½Ã
DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.SQLEXCEPTION.MESSAGE = ´ÙÀ½ Á¦¾ÈµÈ ÀÛ¾÷ Áß Çϳª¸¦ ½ÇÇàÇϽʽÿÀ.
DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.SQLEXCEPTION.SQLMESSAGE = ÀÌ ÀÛ¾÷À» ¼öÇàÇÏ´Â µµÁß SQL ¿¹¿Ü°¡ º¸°íµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
#
## Server Disconnect
#
DATATOOLS.SERVER.UI.DISCONNECT_SERVER_TITLE = ¿¬°á ¼±ÅÃ
DATATOOLS.SERVER.UI.DISCONNECT_SERVER_SELECTION = ´ÙÀ½ Áß 1°³ÀÇ ¿¬°á ¼±ÅÃ:
DATATOOLS.SERVER.UI.DISCONNECT_CONNECTED_SERVERS = »ç¿ë °¡´ÉÇÑ ¿¬°á
#
## Server Explorer Nodes
#
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.KNOWN_SERVERS=¿¬°á
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.DISC_SERVERS=°Ë»öµÈ º°Äª
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.SCHEMA=½ºÅ°¸¶
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.DATABASE=µ¥ÀÌÅͺ£À̽º
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.TABLE=Å×À̺í
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.ROUTINE=·çƾ
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.SEQUENCE=½ÃÄö½º
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.UDT=»ç¿ëÀÚ Á¤ÀÇ Çü½Ä
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.VIEW= ºä
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.TRIGGER= Æ®¸®°Å
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.INDEX=À妽º
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.CONSTRAINT=Á¦¾à Á¶°Ç
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.COLUMN=¿­
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.PROXY=ÇÁ·Ï½Ã
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.DEPENDENCY= Á¾¼Ó¼º
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.EXTERNAL_DEPENDENCY = ¿ÜºÎ Á¾¼Ó °ü°è
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.DB2_CLOUDSCAPE = localhost[DB2 Cloudscape]
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.STORED_PROCEDURE=ÀúÀåµÈ ÇÁ·Î½ÃÀú
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.UDF=»ç¿ëÀÚ Á¤ÀÇ ÇÔ¼ö
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.CATALOG=Ä«Å»·Î±×
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.AUTH_ID = ½ÂÀÎ ID
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.USER = »ç¿ëÀÚ
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.GROUP = ±×·ì
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.ROLE = ¿ªÇÒ
#
## Update Offline Items
#
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.UPDATE_OFFLINE = ¿ÀÇÁ¶óÀÎÀ¸·Î ÀúÀå(&S)
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.WORKOFFLINE = ¿ÀÇÁ¶óÀÎÀ¸·Î ÀÛ¾÷(&W)
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.UPDATE_OFFLINE_JOB = ¿ÀÇÁ¶óÀÎÀ¸·Î ÀúÀå
DATATOOLS.SERVER.UI.EXPLORER.WORKOFFLINE_JOB = ¿ÀÇÁ¶óÀÎÀ¸·Î ÀÛ¾÷
DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.OFFLINE.MESSAGE = »ç¿ëÀÚÀÇ ÀÛ¾÷ ¿µ¿ª¿¡¼­ ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ãÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.\n ¿¬°áµÇ¸é "¿ÀÇÁ¶óÀÎÀ¸·Î ÀúÀå"À» ½ÇÇàÇϽʽÿÀ.
DATATOOLS.SERVER.UI.CONNECTION.OFFLINE.TITLE = ¿¬°á ½ÇÆÐ
#Removed for bug 285485
#
## Bookmark
#
DATATOOLS.SERVER.UI.BOOKMARK.TITLE=Ã¥°¥ÇÇ Ãß°¡
DATATOOLS.SERVER.UI.BOOKMARK.MESSAGE=Ã¥°¥ÇÇ À̸§ ÀÔ·Â:
SQL_MODEL_CONTENT_EXTENSION_LABEL=SQL ¸ðµ¨ ÄÜÅÙÃ÷