blob: aed5315f9ae0115ceb0737c7e4d7f618c59d6008 [file] [log] [blame]
###############################################################################
# Copyright (c) 2007 IBM Corporation and others.
# All rights reserved. This program and the accompanying materials
# are made available under the terms of the Eclipse Public License v1.0
# which accompanies this distribution, and is available at
# http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
#
# Contributors:
# IBM Corporation - initial API and implementation
###############################################################################
#
## SQL Server Driver UI Contributor
#
CUI_NEWCW_DATABASE_LBL_UI_ = µ¥ÀÌÅͺ£À̽º(&D):
CUI_NEWCW_HOST_LBL_UI_ = È£½ºÆ®(&H):
CUI_NEWCW_PORT_LBL_UI_ = Æ÷Æ® ¹øÈ£(&M):
CUI_NEWCW_CONNECTIONURL_LBL_UI_= ¿¬°á URL(&L):
CUI_NEWCW_DEFDBNAME_VAL_UI_ = pubs
CUI_NEWCW_INTEGRATED_AUTHENTICATION_BTN_UI_ = ÅëÇÕ ÀÎÁõ »ç¿ë
CUI_NEWCW_USERNAME_LBL_UI_ = »ç¿ëÀÚ À̸§(&A):
CUI_NEWCW_PASSWORD_LBL_UI_ = ¾ÏÈ£(&W):
CUI_NEWCW_SAVE_PASSWORD_LBL_UI_ = ¾ÏÈ£ ÀúÀå(&V)
CUI_NEWCW_DATABASE_SUMMARY_DATA_TEXT_ = µ¥ÀÌÅͺ£À̽º
CUI_NEWCW_HOST_SUMMARY_DATA_TEXT_ = È£½ºÆ®
CUI_NEWCW_PORT_SUMMARY_DATA_TEXT_ = Æ÷Æ® ¹øÈ£
CUI_NEWCW_USE_INTEGRATED_AUTHENICATION_SUMMARY_DATA_TEXT_ = ÅëÇÕ ÀÎÁõ »ç¿ë
CUI_NEWCW_USERNAME_SUMMARY_DATA_TEXT_ = »ç¿ëÀÚ À̸§:
CUI_NEWCW_SAVE_PASSWORD_SUMMARY_DATA_TEXT_ = ¾ÏÈ£ ÀúÀå
CUI_NEWCW_TRUE_SUMMARY_DATA_TEXT_ = Âü
CUI_NEWCW_FALSE_SUMMARY_DATA_TEXT_ = °ÅÁþ
CUI_NEWCW_URL_SUMMARY_DATA_TEXT_ = URL
CUI_NEWCW_VALIDATE_DATABASE_REQ_UI_ = µ¥ÀÌÅͺ£À̽º À̸§À» ÀÔ·ÂÇϽʽÿÀ(¿¹: {0}).
CUI_NEWCW_VALIDATE_HOST_REQ_UI_= µ¥ÀÌÅͺ£À̽º ¼­¹öÀÇ È£½ºÆ® À̸§À» ÀÔ·ÂÇϽʽÿÀ.
CUI_NEWCW_VALIDATE_PORT_REQ_UI_ = µ¥ÀÌÅͺ£À̽º ¼­¹öÀÇ ¿¬°á Æ÷Æ® ¹øÈ£¸¦ ÀÔ·ÂÇϽʽÿÀ.
CUI_NEWCW_VALIDATE_USERID_REQ_UI_ = »ç¿ëÀÚ À̸§À» ÀÔ·ÂÇϽʽÿÀ.
CUI_NEWCW_VALIDATE_PASSWORD_REQ_UI_ = ¾ÏÈ£¸¦ ÀÔ·ÂÇϽʽÿÀ.