blob: 983a3978b235d1fcf65dc66d60f6361e78a1740c [file] [log] [blame]
###############################################################################
# Copyright (c) 2006, 2007 IBM Corporation and others.
# All rights reserved. This program and the accompanying materials
# are made available under the terms of the Eclipse Public License 2.0
# which accompanies this distribution, and is available at
# https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/
#
# Contributors:
# IBM Corporation - initial API and implementation
###############################################################################
pluginName=Eclipse Data Tools Platform IBM DB2 UDB LUW Plug-in
providerName=Eclipse Data Tools Platform
driverClass = µå¶óÀ̹ö Ŭ·¡½º
driverVendor = °ø±Þ¾÷ü
driverVersion = ¹öÀü
driverDBName = µ¥ÀÌÅͺ£À̽º À̸§
driverConnectionURL = ¿¬°á URL
driverUID = »ç¿ëÀÚ ID
driverPWD = ¾ÏÈ£
DB2_UDB_CATEGORY_NAME = Linux, UNIX ¹× Windows¿ë DB2
org.eclipse.datatools.enablement.ibm.db2.luw.driverTemplate = JDBC ¹× SQLJ¿ë IBM µ¥ÀÌÅÍ ¼­¹ö µå¶óÀ̹ö
org.eclipse.datatools.enablement.ibm.db2.luw.other.driverTemplate = ±âŸ µå¶óÀ̹ö
jdbc.connection.name = JDBC ¿¬°á
profile.db2.luw.title = Linux, UNIX ¹× Windows¿ë DB2