blob: 93f90eaedd9d198847b6c1ee7f66d0690b400888 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?eclipse version="3.0"?>
<!--
<copyright>
</copyright>
$Id: plugin.xml,v 1.1 2006/08/25 18:29:46 brianf Exp $
-->
<plugin>
</plugin>