blob: a9f2ae6aa9a3c8fe4a573a732d38f4b0399546f2 [file] [log] [blame]
###############################################################################
# Copyright (c) 2001, 2004 IBM Corporation and others.
# All rights reserved. This program and the accompanying materials
# are made available under the terms of the Eclipse Public License v1.0
# which accompanies this distribution, and is available at
# http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
#
# Contributors:
# IBM Corporation - initial API and implementation
###############################################################################
#
#<copyright>
# </copyright>
#
# $Id: plugin.properties,v 1.9 2010/02/16 06:51:00 hkolwalka Exp $
#/
# ====================================================================
# To code developer:
# Do NOT change the properties between this line and the
# "%%% END OF TRANSLATED PROPERTIES %%%" line.
# Make a new property name, append to the end of the file and change
# the code to use the new property.
# ====================================================================
# ====================================================================
# %%% END OF TRANSLATED PROPERTIES %%%
# ====================================================================
pluginName = Eclipse Data Tools Platform SQLModel Edit Plug-in
providerName = Eclipse Data Tools Platform
_UI_CreateChild_text = {0}
_UI_CreateChild_text2 = {1} {0}
_UI_CreateChild_tooltip = ±â´É {1}¿¡ »õ {0} »ý¼º
_UI_CreateChild_description = ¼±ÅÃÇÑ {2}ÀÇ ±â´É {1}¿¡ ´ëÇÑ Çü½Ä {0}ÀÇ »õ ÇÏÀ§ °³Ã¼¸¦ »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù.
_UI_CreateSibling_description = »óÀ§ ±â´É {1}¿¡¼­ ¼±ÅÃÇÑ {2}ÀÇ Çü½Ä {0}ÀÇ »õ ÇüÁ¦ °³Ã¼¸¦ »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù.
_UI_PropertyDescriptor_description = {1}ÀÇ {0}
_UI_IdentitySpecifier_type = ID ÁöÁ¤ÀÚ
_UI_TypedElement_type = ÀÔ·Â ¿ä¼Ò
_UI_Dependency_type = Á¾¼Ó °ü°è
_UI_Schema_type = ½ºÅ°¸¶
_UI_SQLObject_type = SQL °³Ã¼
_UI_Sequence_type = ½ÃÄö½º
_UI_Database_type = µ¥ÀÌÅͺ£À̽º
_UI_Assertion_type = ¾î¼³¼Ç
_UI_Constraint_type = Á¦¾à Á¶°Ç
_UI_TableConstraint_type = Å×À̺í Á¦¾à Á¶°Ç
_UI_ReferenceConstraint_type = ÂüÁ¶ Á¦¾à Á¶°Ç
_UI_CheckConstraint_type = CHECK Á¦¾à Á¶°Ç
_UI_ForeignKey_type = ¿Ü·¡ Å°
_UI_UniqueConstraint_type = UNIQUE Á¦¾à Á¶°Ç
_UI_PrimaryKey_type = ±âº» Å°
_UI_Index_type = À妽º
_UI_IndexMember_type = À妽º ¸â¹ö
_UI_UserDefinedType_type = »ç¿ëÀÚ Á¤ÀÇ Çü½Ä
_UI_DataType_type = µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
_UI_PredefinedDataType_type = ¹Ì¸® Á¤ÀÇµÈ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
_UI_CollectionDataType_type = Ä÷º¼Ç µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
_UI_NumericalDataType_type = ¼ýÀÚ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
_UI_CharacterStringDataType_type = ¹®ÀÚ¿­ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
_UI_RowDataType_type = Çà µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
_UI_ArrayDataType_type = ¹è¿­ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
_UI_MultisetDataType_type = º¹¼ö ÁýÇÕ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
_UI_BooleanDataType_type = ºÎ¿ï µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
_UI_IntervalDataType_type = °£°Ý µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
_UI_BinaryStringDataType_type = ÀÌÁø ¹®ÀÚ¿­ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
_UI_CharacterSet_type = ¹®ÀÚ ÁýÇÕ
_UI_TimeDataType_type = ½Ã°£ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
_UI_DistinctUserDefinedType_type = °íÀ¯ »ç¿ëÀÚ Á¤ÀÇ Çü½Ä
_UI_StructuredUserDefinedType_type = ±¸Á¶Àû »ç¿ëÀÚ Á¤ÀÇ Çü½Ä
_UI_AttributeDefinition_type = Ư¼º Á¤ÀÇ
_UI_FixedPrecisionDataType_type = °íÁ¤ Á¤¹Ðµµ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
_UI_Domain_type = µµ¸ÞÀÎ
_UI_Field_type = Çʵå
_UI_ReferenceDataType_type = ÂüÁ¶ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
_UI_ConstructedDataType_type = »ý¼ºµÈ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
_UI_SQLDataType_type = SQL µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
_UI_DataLinkDataType_type = µ¥ÀÌÅÍ ¸µÅ© µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
_UI_UserDefinedTypeOrdering_type = »ç¿ëÀÚ Á¤ÀÇ Çü½Ä ¼ø¼­
_UI_DateDataType_type = ³¯Â¥ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
_UI_ExactNumericDataType_type = Á¤È®ÇÑ ¼öÄ¡ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
_UI_ApproximateNumericDataType_type = ±Ù»çÄ¡ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
_UI_IntegerDataType_type = Á¤¼ö µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
_UI_XMLDataType_type = XML µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
_UI_QueryExpression_type = Äõ¸® ¹®
_UI_ValueExpression_type = °ª ½Ä
_UI_SearchCondition_type = °Ë»ö Á¶°Ç
_UI_QueryExpressionDefault_type = Äõ¸® ½Ä ±âº»°ª
_UI_SearchConditionDefault_type = °Ë»ö Á¶°Ç ±âº»°ª
_UI_ValueExpressionDefault_type = °ª ½Ä ±âº»°ª
_UI_Routine_type = ·çƾ
_UI_Source_type = ¿øº»
_UI_Parameter_type = Parameter
_UI_Procedure_type = ÇÁ·Î½ÃÀú
_UI_Function_type = Function
_UI_RoutineResultTable_type = ·çƾ °á°ú Å×À̺í
_UI_Method_type = ¸Þ¼­µå
_UI_UserDefinedFunction_type = »ç¿ëÀÚ Á¤ÀÇ ÇÔ¼ö
_UI_BuiltInFunction_type = ±âº» Á¦°ø ÇÔ¼ö
_UI_SQLStatement_type = SQL ¹®
_UI_SQLDataStatement_type = SQL µ¥ÀÌÅÍ ¹®
_UI_SQLSchemaStatement_type = SQL ½ºÅ°¸¶ ¹®
_UI_SQLControlStatement_type = SQL ÄÁÆ®·Ñ ¹®
_UI_SQLDataChangeStatement_type = SQL µ¥ÀÌÅÍ º¯°æ ¹®
_UI_SQLStatementDefault_type = SQL ¹® ±âº»°ª
_UI_SQLConnectionStatement_type = SQL ¿¬°á ¹®
_UI_SQLDiagnosticsStatement_type = SQL Áø´Ü ¹®
_UI_SQLDynamicStatement_type = SQL µ¿Àû ¹®
_UI_SQLSessionStatement_type = SQL ¼¼¼Ç ¹®
_UI_SQLTransactionStatement_type = SQL Æ®·£Àè¼Ç ¹®
_UI_ViewTable_type = ºä Å×À̺í
_UI_TemporaryTable_type = Àӽà Å×À̺í
_UI_Table_type = Å×À̺í
_UI_PersistentTable_type = ¿µ±¸ Å×À̺í
_UI_DerivedTable_type = ÆÄ»ý Å×À̺í
_UI_BaseTable_type = ±âº» Å×À̺í
_UI_Column_type = ¿­
_UI_Trigger_type = Æ®¸®°Å
_UI_AuthorizationIdentifier_type = ½ÂÀÎ ID
_UI_Privilege_type = 񀀥
_UI_Group_type = ±×·ì
_UI_User_type = »ç¿ëÀÚ
_UI_Role_type = ¿ªÇÒ
_UI_RoleAuthorization_type = ¿ªÇÒ ½ÂÀÎ
_UI_TablePrivilege_type = Å×ÀÌºí ±ÇÇÑ
_UI_DoubleObjectPrivilege_type = ÀÌÁß °³Ã¼ ±ÇÇÑ
_UI_Unknown_type = Object
_UI_IdentitySpecifier_generationType_feature = »ý¼º Çü½Ä
_UI_IdentitySpecifier_startValue_feature = ½ÃÀÛ °ª
_UI_IdentitySpecifier_increment_feature = ÁõºÐ
_UI_IdentitySpecifier_minimum_feature = ÃÖ¼Ò°ª
_UI_IdentitySpecifier_maximum_feature = ÃÖ´ë°ª
_UI_IdentitySpecifier_cycleOption_feature = Áֱ⠿ɼÇ
_UI_TypedElement_containedType_feature = Æ÷ÇÔ Çü½Ä
_UI_TypedElement_referencedType_feature = ÂüÁ¶ Çü½Ä
_UI_Dependency_targetEnd_feature = ´ë»ó Á¾·á
_UI_Dependency_dependencyType_feature = Á¾¼Ó¼º Çü½Ä
_UI_Schema_triggers_feature = Æ®¸®°Å
_UI_Schema_indices_feature = À妽º
_UI_Schema_tables_feature = Å×À̺í
_UI_Schema_sequences_feature = ½ÃÄö½º
_UI_Schema_database_feature = µ¥ÀÌÅͺ£À̽º
_UI_Schema_assertions_feature = ¾î¼³¼Ç
_UI_Schema_userDefinedTypes_feature = »ç¿ëÀÚ Á¤ÀÇ Çü½Ä
_UI_Schema_charSets_feature = Â÷Æ® ÁýÇÕ
_UI_Schema_routines_feature = ·çƾ
_UI_Schema_owner_feature = ¼ÒÀ¯ÀÚ
_UI_SQLObject_dependencies_feature = Á¾¼Ó¼º
_UI_SQLObject_description_feature = ¼³¸í
_UI_SQLObject_label_feature = ·¹À̺í
_UI_Sequence_identity_feature = ID
_UI_Sequence_schema_feature = ½ºÅ°¸¶
_UI_Database_vendor_feature = °ø±Þ¾÷ü
_UI_Database_version_feature = ¹öÀü
_UI_Database_schemas_feature = ½ºÅ°¸¶
_UI_Database_authorizationIds_feature = ½ÂÀÎ ID
_UI_Assertion_searchCondition_feature = °Ë»ö Á¶°Ç
_UI_Assertion_schema_feature = ½ºÅ°¸¶
_UI_Assertion_constrainedTables_feature = Ãà¼ÒµÈ Å×À̺í
_UI_Constraint_deferrable_feature = ¿¬±â °¡´É
_UI_Constraint_initiallyDeferred_feature = Ãʱâ Áö¿¬
_UI_Constraint_enforced_feature = Àû¿ë
_UI_TableConstraint_BaseTable_feature = ±âº» Å×À̺í
_UI_ReferenceConstraint_members_feature = ¸â¹ö
_UI_CheckConstraint_searchCondition_feature = °Ë»ö Á¶°Ç
_UI_ForeignKey_match_feature = ÀÏÄ¡
_UI_ForeignKey_onUpdate_feature = ¾÷µ¥ÀÌÆ® ½Ã
_UI_ForeignKey_onDelete_feature = »èÁ¦ ½Ã
_UI_ForeignKey_uniqueConstraint_feature = UNIQUE Á¦¾à Á¶°Ç
_UI_ForeignKey_referencedMembers_feature = ÂüÁ¶ ¸â¹ö
_UI_ForeignKey_uniqueIndex_feature = °íÀ¯ À妽º
_UI_UniqueConstraint_ForeignKey_feature = ¿Ü·¡ Å°
_UI_Index_Schema_feature = ½ºÅ°¸¶
_UI_Index_clustered_feature = Ŭ·¯½ºÅÍÇü
_UI_Index_fillFactor_feature = ä¿ì±â ºñÀ²
_UI_Index_unique_feature = °íÀ¯
_UI_Index_members_feature = ¸â¹ö
_UI_Index_table_feature = Å×À̺í
_UI_Index_ForeignKey_feature = ¿Ü·¡ Å°
_UI_Index_includedMembers_feature = Æ÷ÇÔ ¸â¹ö
_UI_IndexMember_incrementType_feature = ÁõºÐ Çü½Ä
_UI_IndexMember_column_feature = ¿­
_UI_UserDefinedType_schema_feature = ½ºÅ°¸¶
_UI_UserDefinedType_ordering_feature = ¼ø¼­
_UI_PredefinedDataType_primitiveType_feature = ±âº» Çü½Ä
_UI_CollectionDataType_element_feature = ¿ä¼Ò
_UI_NumericalDataType_precision_feature = Á¤¹Ðµµ
_UI_CharacterStringDataType_length_feature = ±æÀÌ
_UI_CharacterStringDataType_coercibility_feature = °­Á¦¼º
_UI_CharacterStringDataType_fixedLength_feature = °íÁ¤ ±æÀÌ
_UI_CharacterStringDataType_collationName_feature = Á¤·Ä À̸§
_UI_CharacterStringDataType_characterSet_feature = ¹®ÀÚ ÁýÇÕ
_UI_RowDataType_fields_feature = Çʵå
_UI_ArrayDataType_maxCardinality_feature = ÃÖ´ë Ä«µð³Î¸®Æ¼
_UI_IntervalDataType_leadingQualifier_feature = ¼±Çà ÇÑÁ¤ÀÚ
_UI_IntervalDataType_trailingQualifier_feature = ÈÄÇà ÇÑÁ¤ÀÚ
_UI_IntervalDataType_leadingFieldPrecision_feature = ¼±Çà Çʵå Á¤¹Ðµµ
_UI_IntervalDataType_trailingFieldPrecision_feature = ÈÄÇà Çʵå Á¤¹Ðµµ
_UI_IntervalDataType_fractionalSecondsPrecision_feature = ÃÊ ºÎºÐ Á¤¹Ðµµ
_UI_BinaryStringDataType_length_feature = ±æÀÌ
_UI_CharacterSet_repertoire_feature = ·¹ÆÛÅ丮
_UI_CharacterSet_defaultCollation_feature = ±âº»°ª Á¤·Ä
_UI_CharacterSet_encoding_feature = ÀÎÄÚµù
_UI_CharacterSet_schema_feature = ½ºÅ°¸¶
_UI_TimeDataType_fractionalSecondsPrecision_feature = ÃÊ ºÎºÐ Á¤¹Ðµµ
_UI_TimeDataType_timeZone_feature = Ç¥ÁØ ½Ã°£´ë
_UI_DistinctUserDefinedType_predefinedRepresentation_feature = ¹Ì¸® Á¤ÀÇµÈ Ç¥Çö
_UI_StructuredUserDefinedType_instantiable_feature = ÀνºÅϽºÈ­
_UI_StructuredUserDefinedType_final_feature = ÃÖÁ¾
_UI_StructuredUserDefinedType_super_feature = ½´ÆÛ
_UI_StructuredUserDefinedType_sub_feature = ÇÏÀ§
_UI_StructuredUserDefinedType_attributes_feature = Ư¼º
_UI_StructuredUserDefinedType_methods_feature = ¸Þ¼­µå
_UI_AttributeDefinition_scopeCheck_feature = ¹üÀ§ °Ë»ç
_UI_AttributeDefinition_scopeChecked_feature = ¹üÀ§ °Ë»ç ¿Ï·á
_UI_AttributeDefinition_defaultValue_feature = ±âº»°ª
_UI_Domain_constraint_feature = Á¦¾à Á¶°Ç
_UI_Domain_defaultValue_feature = ±âº»°ª
_UI_Field_scopeCheck_feature = ¹üÀ§ °Ë»ç
_UI_Field_scopeChecked_feature = ¹üÀ§ °Ë»ç ¿Ï·á
_UI_ReferenceDataType_scopeTable_feature = ¹üÀ§ Å×À̺í
_UI_ReferenceDataType_referencedType_feature = ÂüÁ¶ Çü½Ä
_UI_DataLinkDataType_length_feature = ±æÀÌ
_UI_DataLinkDataType_linkControl_feature = ¸µÅ© ÄÁÆ®·Ñ
_UI_DataLinkDataType_integrityControl_feature = ¹«°á¼º ÄÁÆ®·Ñ
_UI_DataLinkDataType_readPermission_feature = Àб⠱ÇÇÑ
_UI_DataLinkDataType_writePermission_feature = ¾²±â ±ÇÇÑ
_UI_DataLinkDataType_recovery_feature = º¹±¸
_UI_DataLinkDataType_unlink_feature = ¸µÅ© ²÷±â
_UI_UserDefinedTypeOrdering_orderingForm_feature = ¼ø¼­ Çü½Ä
_UI_UserDefinedTypeOrdering_orderingCategory_feature = ¼ø¼­ ¹üÁÖ
_UI_UserDefinedTypeOrdering_orderingRoutine_feature = ¼ø¼­ ·çƾ
_UI_ExactNumericDataType_scale_feature = ¹èÀ²
_UI_QueryExpressionDefault_SQL_feature = SQL
_UI_SearchConditionDefault_SQL_feature = SQL
_UI_ValueExpressionDefault_SQL_feature = SQL
_UI_Routine_specificName_feature = ƯÁ¤ À̸§
_UI_Routine_language_feature = ¾ð¾î
_UI_Routine_parameterStyle_feature = ¸Å°³ º¯¼ö ½ºÅ¸ÀÏ
_UI_Routine_deterministic_feature = °áÁ¤Àû
_UI_Routine_sqlDataAccess_feature = SQL µ¥ÀÌÅÍ ¾×¼¼½º
_UI_Routine_creationTS_feature = »ý¼º TS
_UI_Routine_lastAlteredTS_feature = ÃÖÁ¾ º¯°æ TS
_UI_Routine_authorizationID_feature = ½ÂÀÎ ID
_UI_Routine_security_feature = º¸¾È
_UI_Routine_externalName_feature = ¿ÜºÎ À̸§
_UI_Routine_parameters_feature = ¸Å°³ º¯¼ö
_UI_Routine_source_feature = ¿øº»
_UI_Routine_schema_feature = ½ºÅ°¸¶
_UI_Source_body_feature = º»¹®
_UI_Parameter_mode_feature = ÃÖºó°ª
_UI_Parameter_locator_feature = ·ÎÄÉÀÌÅÍ
_UI_Parameter_routine_feature = ·çƾ
_UI_Procedure_maxResultSets_feature = ÃÖ´ë °á°ú ÁýÇÕ
_UI_Procedure_oldSavePoint_feature = ÀÌÀü ÀúÀåÁ¡
_UI_Procedure_resultSet_feature = °á°ú ÁýÇÕ
_UI_Function_nullCall_feature = ³Î(null) È£Ãâ
_UI_Function_static_feature = Á¤Àû
_UI_Function_transformGroup_feature = ±×·ì º¯È¯
_UI_Function_typePreserving_feature = Çü½Ä À¯Áö
_UI_Function_mutator_feature = º¯°æÀÚ
_UI_Function_returnTable_feature = ¹Ýȯ Å×À̺í
_UI_Function_returnScaler_feature = ¹Ýȯ ¹èÀ²
_UI_Function_returnCast_feature = ¹Ýȯ ij½ºÆ®
_UI_Method_overriding_feature = ÀçÁ¤ÀÇ
_UI_Method_constructor_feature = »ý¼ºÀÚ
_UI_SQLStatementDefault_SQL_feature = SQL
_UI_ViewTable_checkType_feature = Çü½Ä È®ÀÎ
_UI_TemporaryTable_local_feature = ·ÎÄÃ
_UI_TemporaryTable_deleteOnCommit_feature = Ä¿¹Ô ½Ã »èÁ¦
_UI_Table_columns_feature = ¿­
_UI_Table_supertable_feature = ½´ÆÛ Å×À̺í
_UI_Table_subtables_feature = ÇÏÀ§ Å×À̺í
_UI_Table_schema_feature = ½ºÅ°¸¶
_UI_Table_udt_feature = UDT
_UI_Table_triggers_feature = Æ®¸®°Å
_UI_Table_index_feature = À妽º
_UI_Table_selfRefColumnGeneration_feature = ÀÚü ÂüÁ¶ ¿­ »ý¼º
_UI_Table_insertable_feature = »ðÀÔ °¡´É
_UI_Table_updatable_feature = ¾÷µ¥ÀÌÆ® °¡´É
_UI_DerivedTable_queryExpression_feature = Äõ¸® ¹®
_UI_BaseTable_constraints_feature = Á¦¾à Á¶°Ç
_UI_Column_table_feature = Å×À̺í
_UI_Column_identitySpecifier_feature = ID ÁöÁ¤ÀÚ
_UI_Column_generateExpression_feature = ½Ä »ý¼º
_UI_Column_implementationDependent_feature = Á¾¼ÓÀû ±¸Çö
_UI_Column_nullable_feature = ³Î(null) Çã¿ë
_UI_Column_defaultValue_feature = ±âº»°ª
_UI_Column_scopeCheck_feature = ¹üÀ§ °Ë»ç
_UI_Column_scopeChecked_feature = ¹üÀ§ °Ë»ç ¿Ï·á
_UI_Trigger_schema_feature = ½ºÅ°¸¶
_UI_Trigger_subjectTable_feature = Á¦¸ñ Å×À̺í
_UI_Trigger_actionStatement_feature = ÀÛ¾÷ ¹®
_UI_Trigger_triggerColumn_feature = Æ®¸®°Å ¿­
_UI_Trigger_actionGranularity_feature = ÀÛ¾÷ ¼¼ºÐ¼º
_UI_Trigger_when_feature = ½Ã±â
_UI_Trigger_timeStamp_feature = ŸÀÓ½ºÅÆÇÁ
_UI_Trigger_actionTime_feature = ÀÛ¾÷ ½Ã°£
_UI_Trigger_updateType_feature = ¾÷µ¥ÀÌÆ® Çü½Ä
_UI_Trigger_insertType_feature = »ðÀÔ Çü½Ä
_UI_Trigger_deleteType_feature = »èÁ¦ Çü½Ä
_UI_Trigger_oldRow_feature = ÀÌÀü Çà
_UI_Trigger_newRow_feature = »õ Çà
_UI_Trigger_oldTable_feature = ÀÌÀü Å×À̺í
_UI_Trigger_newTable_feature = »õ Å×À̺í
_UI_AuthorizationIdentifier_ownedSchema_feature = ¼ÒÀ¯ ½ºÅ°¸¶
_UI_AuthorizationIdentifier_receivedRoleAuthorization_feature = ¹ÞÀº ¿ªÇÒ ÀÎÁõ
_UI_AuthorizationIdentifier_grantedRoleAuthorization_feature = Çã°¡µÈ ¿ªÇÒ ÀÎÁõ
_UI_AuthorizationIdentifier_grantedPrivilege_feature = Çã°¡µÈ ±ÇÇÑ
_UI_AuthorizationIdentifier_receivedPrivilege_feature = ¹ÞÀº ±ÇÇÑ
_UI_Privilege_grantable_feature = Çã¿ë °¡´É
_UI_Privilege_action_feature = ÀÛ¾÷
_UI_Privilege_grantor_feature = ºÎ¿©ÀÚ
_UI_Privilege_object_feature = Object
_UI_Group_user_feature = »ç¿ëÀÚ
_UI_Role_roleAuthorization_feature = ¿ªÇÒ ½ÂÀÎ
_UI_RoleAuthorization_grantable_feature = Çã¿ë °¡´É
_UI_RoleAuthorization_role_feature = ¿ªÇÒ
_UI_RoleAuthorization_grantee_feature = ÇǺο©ÀÚ
_UI_RoleAuthorization_grantor_feature = ºÎ¿©ÀÚ
_UI_TablePrivilege_withHierarchy_feature = °èÃþ ±¸Á¶ »ç¿ë
_UI_DoubleObjectPrivilege_object2_feature = °³Ã¼ 2
_UI_Unknown_feature = Unspecified
_UI_GenerateType_DEFAULT_GENERATED_literal = DEFAULT_GENERATED
_UI_GenerateType_ALWAYS_GENERATED_literal = ALWAYS_GENERATED
_UI_ReferentialActionType_NO_ACTION_literal = NO_ACTION
_UI_ReferentialActionType_RESTRICT_literal = RESTRICT
_UI_ReferentialActionType_CASCADE_literal = CASCADE
_UI_ReferentialActionType_SET_NULL_literal = SET_NULL
_UI_ReferentialActionType_SET_DEFAULT_literal = SET_DEFAULT
_UI_MatchType_MATCH_SIMPLE_literal = MATCH_SIMPLE
_UI_MatchType_MATCH_FULL_literal = MATCH_FULL
_UI_MatchType_MATCH_PARTIAL_literal = MATCH_PARTIAL
_UI_IncrementType_ASC_literal = ASC
_UI_IncrementType_DESC_literal = DESC
_UI_CoercibilityType_IMPLICIT_literal = IMPLICIT
_UI_CoercibilityType_EXPLICIT_literal = EXPLICIT
_UI_CoercibilityType_COERCIBILE_literal = COERCIBILE
_UI_CoercibilityType_NO_COLLATION_literal = NO_COLLATION
_UI_IntervalQualifierType_YEAR_literal = YEAR
_UI_IntervalQualifierType_MONTH_literal = MONTH
_UI_IntervalQualifierType_DAY_literal = DAY
_UI_IntervalQualifierType_HOUR_literal = HOUR
_UI_IntervalQualifierType_MINUTE_literal = MINUTE
_UI_IntervalQualifierType_SECOND_literal = SECOND
_UI_OrderingType_EQUALS_literal = EQUALS
_UI_OrderingType_FULL_literal = FULL
_UI_OrderingCategoryType_RELATIVE_literal = RELATIVE
_UI_OrderingCategoryType_MAP_literal = MAP
_UI_OrderingCategoryType_STATE_literal = STATE
_UI_PrimitiveType_CHARACTER_literal = CHARACTER
_UI_PrimitiveType_CHARACTER_VARYING_literal = CHARACTER_VARYING
_UI_PrimitiveType_CHARACTER_LARGE_OBJECT_literal = CHARACTER_LARGE_OBJECT
_UI_PrimitiveType_NATIONAL_CHARACTER_literal = NATIONAL_CHARACTER
_UI_PrimitiveType_NATIONAL_CHARACTER_VARYING_literal = NATIONAL_CHARACTER_VARYING
_UI_PrimitiveType_NATIONAL_CHARACTER_LARGE_OBJECT_literal = NATIONAL_CHARACTER_LARGE_OBJECT
_UI_PrimitiveType_BINARY_literal = BINARY
_UI_PrimitiveType_BINARY_VARYING_literal = BINARY_VARYING
_UI_PrimitiveType_BINARY_LARGE_OBJECT_literal = BINARY_LARGE_OBJECT
_UI_PrimitiveType_NUMERIC_literal = NUMERIC
_UI_PrimitiveType_DECIMAL_literal = DECIMAL
_UI_PrimitiveType_SMALLINT_literal = SMALLINT
_UI_PrimitiveType_INTEGER_literal = INTEGER
_UI_PrimitiveType_BIGINT_literal = BIGINT
_UI_PrimitiveType_FLOAT_literal = FLOAT
_UI_PrimitiveType_REAL_literal = REAL
_UI_PrimitiveType_DOUBLE_PRECISION_literal = DOUBLE_PRECISION
_UI_PrimitiveType_BOOLEAN_literal = BOOLEAN
_UI_PrimitiveType_DATE_literal = DATE
_UI_PrimitiveType_TIME_literal = TIME
_UI_PrimitiveType_TIMESTAMP_literal = TIMESTAMP
_UI_PrimitiveType_INTERVAL_literal = INTERVAL
_UI_PrimitiveType_DATALINK_literal = DATALINK
_UI_PrimitiveType_XML_TYPE_literal = XML_TYPE
_UI_LinkControlOption_FILE_LINK_CONTROL_literal = FILE_LINK_CONTROL
_UI_LinkControlOption_NO_FILE_LINK_CONTROL_literal = NO_FILE_LINK_CONTROL
_UI_IntegrityControlOption_ALL_literal = ALL
_UI_IntegrityControlOption_SELECTIVE_literal = SELECTIVE
_UI_IntegrityControlOption_NONE_literal = NONE
_UI_ReadPermissionOption_FS_literal = FS
_UI_ReadPermissionOption_DB_literal = DB
_UI_WritePermissionOption_FS_literal = FS
_UI_WritePermissionOption_ADMIN_literal = ADMIN
_UI_WritePermissionOption_BLOCKED_literal = BLOCKED
_UI_UnlinkOption_RESTORE_literal = RESTORE
_UI_UnlinkOption_DELETE_literal = DELETE
_UI_UnlinkOption_NONE_literal = NONE
_UI_DataAccess_NO_SQL_literal = NO_SQL
_UI_DataAccess_CONTAINS_SQL_literal = CONTAINS_SQL
_UI_DataAccess_READS_SQL_DATA_literal = READS_SQL_DATA
_UI_DataAccess_MODIFIES_SQL_DATA_literal = MODIFIES_SQL_DATA
_UI_ParameterMode_IN_literal = IN
_UI_ParameterMode_OUT_literal = OUT
_UI_ParameterMode_INOUT_literal = INOUT
_UI_CheckType_CASCADED_literal = CASCADED
_UI_CheckType_LOCAL_literal = LOCAL
_UI_CheckType_NONE_literal = NONE
_UI_ReferenceType_SYSTEM_GENERATED_literal = SYSTEM_GENERATED
_UI_ReferenceType_USER_GENERATED_literal = USER_GENERATED
_UI_ReferenceType_DERIVED_SELF_REF_literal = DERIVED_SELF_REF
_UI_ActionTimeType_AFTER_literal = AFTER
_UI_ActionTimeType_BEFORE_literal = BEFORE
_UI_ActionTimeType_INSTEADOF_literal = INSTEADOF
_UI_ActionGranularityType_STATEMENT_literal = STATEMENT
_UI_ActionGranularityType_ROW_literal = ROW
_UI_CreateChild_text3 = {1}
_UI_Unknown_datatype= °ª
_UI_Event_type = À̺¥Æ®
_UI_Database_events_feature = À̺¥Æ®
_UI_Event_for_feature = ¸ñÀû
_UI_Event_condition_feature = Á¶°Ç
_UI_Event_action_feature = ÀÛ¾÷
_UI_Event_enabled_feature = »ç¿ë
_UI_Event_Database_feature = µ¥ÀÌÅͺ£À̽º
_UI_ForeignKey_referencedTable_feature = ÂüÁ¶ Å×À̺í
_UI_Index_systemGenerated_feature = ½Ã½ºÅÛ »ý¼º
_UI_Parameter_stringTypeOption_feature = ¹®ÀÚ¿­ Çü½Ä ¿É¼Ç
_UI_BaseTable_referencingForeignKeys_feature = ¿Ü·¡ Å° ÂüÁ¶
_UI_IntervalQualifierType_FRACTION_literal = FRACTION
_UI_Comment_type = ÁÖ¼®
_UI_Catalog_type = Ä«Å»·Î±×
_UI_Schema_Catalog_feature = Ä«Å»·Î±×
_UI_SQLObject_comments_feature = ÁÖ¼®
_UI_SQLObject_privileges_feature = 񀀥
_UI_Database_catalogs_feature = Ä«Å»·Î±×
_UI_Comment_description_feature = ¼³¸í
_UI_Comment_SQLObject_feature = SQL °³Ã¼
_UI_Catalog_Database_feature = µ¥ÀÌÅͺ£À̽º
_UI_Catalog_schemas_feature = ½ºÅ°¸¶
_UI_Function_returnScalar_feature = ¹Ýȯ ½ºÄ®¶ó
_UI_AuthorizationIdentifier_Database_feature = µ¥ÀÌÅͺ£À̽º
_UI_Privilege_withHierarchy_feature = °èÃþ ±¸Á¶ »ç¿ë
_UI_Privilege_grantee_feature = ÇǺο©ÀÚ
_UI_Privilege_actionObjects_feature = ÀÛ¾÷ °³Ã¼
_UI_User_group_feature = ±×·ì
_UI_ObjectExtension_type = Object Extension
_UI_ElementType_type = Element Type
_UI_SQLObject_extensions_feature = Extensions
_UI_ObjectExtension_SQLObject_feature = SQL °³Ã¼
_UI_CollectionDataType_elementType_feature = Element Type
_UI_CharacterSet_CharacterStringDataType_feature = ¹®ÀÚ¿­ µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
_UI_ElementType_CollectionDataType_feature = Ä÷º¼Ç µ¥ÀÌÅÍ Çü½Ä
_UI_IncrementType_RANDOM_literal = RANDOM