blob: 4a48e5fdfe371b1481460b88a0a22bed9a7ffc41 [file] [log] [blame]
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +02001{
2 "info": {
3 "_postman_id": "7b915939-0386-4f61-a518-235dcf636193",
4 "name": "BaSyx",
5 "schema": "https://schema.getpostman.com/json/collection/v2.1.0/collection.json"
6 },
7 "item": [
8 {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +01009 "name": "Asset Administration Shell",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +020010 "item": [
11 {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +010012 "name": "Submodel",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +020013 "item": [
14 {
Constantin Ziescheb28a71c2020-10-13 08:39:42 +020015 "name": "SubmodelElements",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +020016 "item": [
17 {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +010018 "name": "Create or Update SubmodelElement",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +020019 "event": [
20 {
21 "listen": "test",
22 "script": {
23 "id": "088a0eb7-5981-4d96-9879-34e2298acb1c",
24 "exec": [
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +010025 "pm.environment.set(\"submodelElement_idShort\", pm.response.json().idShort);"
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +020026 ],
27 "type": "text/javascript"
28 }
29 }
30 ],
31 "request": {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +010032 "method": "PUT",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +020033 "header": [
34 {
35 "key": "Content-Type",
36 "name": "Content-Type",
Constantin Ziescheb28a71c2020-10-13 08:39:42 +020037 "type": "text",
38 "value": "application/json"
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +020039 }
40 ],
41 "body": {
42 "mode": "raw",
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +010043 "raw": "{\n \"idShort\": \"{{submodelElement_idShort}}\",\n \"modelType\": {\n \"name\": \"Property\"\n },\n \"valueType\": {\n \"dataObjectType\": {\n \"name\": \"string\"\n }\n }\n}",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +020044 "options": {
45 "raw": {
46 "language": "json"
47 }
48 }
49 },
50 "url": {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +010051 "raw": "{{component_endpoint}}/aas/submodels/{{submodel_idShort}}/submodel/submodelElements/{{submodelElement_idShort}}",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +020052 "host": [
53 "{{component_endpoint}}"
54 ],
55 "path": [
56 "aas",
57 "submodels",
58 "{{submodel_idShort}}",
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +010059 "submodel",
60 "submodelElements",
61 "{{submodelElement_idShort}}"
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +020062 ]
63 }
64 },
65 "response": []
66 },
67 {
Constantin Ziescheb28a71c2020-10-13 08:39:42 +020068 "name": "Retrieve SubmodelElement by IdShort",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +020069 "request": {
70 "method": "GET",
71 "header": [],
72 "url": {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +010073 "raw": "{{component_endpoint}}/aas/submodels/{{submodel_idShort}}/submodel/submodelElements/{{submodelElement_idShort}}",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +020074 "host": [
75 "{{component_endpoint}}"
76 ],
77 "path": [
78 "aas",
79 "submodels",
80 "{{submodel_idShort}}",
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +010081 "submodel",
Constantin Ziescheb28a71c2020-10-13 08:39:42 +020082 "submodelElements",
83 "{{submodelElement_idShort}}"
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +020084 ]
85 }
86 },
87 "response": []
88 },
89 {
Constantin Ziescheb28a71c2020-10-13 08:39:42 +020090 "name": "Retrieve all SubmodelElements",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +020091 "request": {
92 "method": "GET",
93 "header": [],
94 "url": {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +010095 "raw": "{{component_endpoint}}/aas/submodels/{{submodel_idShort}}/submodel/submodelElements",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +020096 "host": [
97 "{{component_endpoint}}"
98 ],
99 "path": [
100 "aas",
101 "submodels",
102 "{{submodel_idShort}}",
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100103 "submodel",
Constantin Ziescheb28a71c2020-10-13 08:39:42 +0200104 "submodelElements"
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200105 ]
106 }
107 },
108 "response": []
109 },
110 {
Constantin Ziescheb28a71c2020-10-13 08:39:42 +0200111 "name": "Update SubmodelElement Value by IdShort",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200112 "request": {
113 "method": "PUT",
114 "header": [
115 {
116 "key": "Content-Type",
117 "name": "Content-Type",
118 "value": "application/json",
119 "type": "text"
120 }
121 ],
122 "body": {
123 "mode": "raw",
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100124 "raw": "\"TestStringValue\"",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200125 "options": {
126 "raw": {
127 "language": "json"
128 }
129 }
130 },
131 "url": {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100132 "raw": "{{component_endpoint}}/aas/submodels/{{submodel_idShort}}/submodel/submodelElements/{{submodelElement_idShort}}/value",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200133 "host": [
134 "{{component_endpoint}}"
135 ],
136 "path": [
137 "aas",
138 "submodels",
139 "{{submodel_idShort}}",
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100140 "submodel",
Constantin Ziescheb28a71c2020-10-13 08:39:42 +0200141 "submodelElements",
142 "{{submodelElement_idShort}}",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200143 "value"
144 ]
145 }
146 },
147 "response": []
148 },
149 {
Constantin Ziescheb28a71c2020-10-13 08:39:42 +0200150 "name": "Retrieve SubmodelElement Value by IdShort",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200151 "protocolProfileBehavior": {
152 "disableBodyPruning": true
153 },
154 "request": {
155 "method": "GET",
156 "header": [
157 {
158 "key": "Content-Type",
159 "value": "application/json"
160 }
161 ],
162 "body": {
163 "mode": "raw",
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100164 "raw": "",
165 "options": {
166 "raw": {}
167 }
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200168 },
169 "url": {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100170 "raw": "{{component_endpoint}}/aas/submodels/{{submodel_idShort}}/submodel/submodelElements/{{submodelElement_idShort}}/value",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200171 "host": [
172 "{{component_endpoint}}"
173 ],
174 "path": [
175 "aas",
176 "submodels",
177 "{{submodel_idShort}}",
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100178 "submodel",
Constantin Ziescheb28a71c2020-10-13 08:39:42 +0200179 "submodelElements",
180 "{{submodelElement_idShort}}",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200181 "value"
182 ]
183 }
184 },
185 "response": []
186 },
187 {
Constantin Ziescheb28a71c2020-10-13 08:39:42 +0200188 "name": "Delete SubmodelElement by IdShort",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200189 "request": {
190 "method": "DELETE",
191 "header": [],
192 "url": {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100193 "raw": "{{component_endpoint}}/aas/submodels/{{submodel_idShort}}/submodel/submodelElements/{{submodelElement_idShort}}",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200194 "host": [
195 "{{component_endpoint}}"
196 ],
197 "path": [
198 "aas",
199 "submodels",
200 "{{submodel_idShort}}",
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100201 "submodel",
Constantin Ziescheb28a71c2020-10-13 08:39:42 +0200202 "submodelElements",
203 "{{submodelElement_idShort}}"
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200204 ]
205 }
206 },
207 "response": []
208 }
209 ],
210 "_postman_isSubFolder": true
211 },
212 {
213 "name": "Operations",
214 "item": [
215 {
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200216 "name": "Invoke Operation by Id",
217 "request": {
218 "method": "POST",
219 "header": [
220 {
221 "key": "Content-Type",
222 "name": "Content-Type",
223 "value": "application/json",
224 "type": "text"
225 }
226 ],
227 "body": {
228 "mode": "raw",
Constantin Ziescheb28a71c2020-10-13 08:39:42 +0200229 "raw": "{\n\t\"requestId\" : \"12345678\",\n \"inoutputArguments\": [{\n \"value\" : {\n\t\t\t\"idShort\" : \"HierRein\",\n\t\t\t\"modelType\" : {\n\t\t\t\t\"name\" : \"Property\"\n\t\t\t},\n \"valueType\": {\n \"dataObjectType\": {\n \"name\": \"string\"\n }\n }\n\t\t}\n }],\n\t\"inputArguments\" : [{\n\t\t\"value\" : {\n\t\t\t\"idShort\" : \"Expression\",\n\t\t\t\"modelType\" : {\n\t\t\t\t\"name\" : \"Property\"\n\t\t\t},\n\t \t\"value\" : \"5*(3+3)\",\n \"valueType\": {\n \"dataObjectType\": {\n \"name\": \"string\"\n }\n }\n\t\t}\n\t},\n {\n\t\t\"value\" : {\n\t\t\t\"idShort\" : \"ComputingTime\",\n\t\t\t\"modelType\" : {\n\t\t\t\t\"name\" : \"Property\"\n\t\t\t},\n\t \t\"value\" : 3000,\n \"valueType\": {\n \"dataObjectType\": {\n \"name\": \"int\"\n }\n }\n\t\t}\n\t}],\n\t\"timeout\" : 5000\n}",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200230 "options": {
231 "raw": {
232 "language": "json"
233 }
234 }
235 },
236 "url": {
Constantin Ziescheb28a71c2020-10-13 08:39:42 +0200237 "raw": "{{component_endpoint}}/aas/submodels/{{submodel_idShort}}/submodel/submodelElements/{{operation_idShort}}/invoke?async=false",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200238 "host": [
239 "{{component_endpoint}}"
240 ],
241 "path": [
242 "aas",
243 "submodels",
244 "{{submodel_idShort}}",
245 "submodel",
Constantin Ziescheb28a71c2020-10-13 08:39:42 +0200246 "submodelElements",
247 "{{operation_idShort}}",
248 "invoke"
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200249 ],
Constantin Ziescheb28a71c2020-10-13 08:39:42 +0200250 "query": [
251 {
252 "key": "async",
253 "value": "false"
254 }
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200255 ]
256 }
257 },
258 "response": []
259 },
260 {
261 "name": "Invoke Operation by Id (async)",
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100262 "event": [
263 {
264 "listen": "test",
265 "script": {
266 "id": "bd346ea3-d16e-478e-aa1c-b0610b994bfb",
267 "exec": [
268 "pm.environment.set(\"requestId\", pm.response.json().requestId);"
269 ],
270 "type": "text/javascript"
271 }
272 }
273 ],
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200274 "request": {
275 "method": "POST",
276 "header": [
277 {
278 "key": "Content-Type",
279 "name": "Content-Type",
280 "value": "application/json",
281 "type": "text"
282 }
283 ],
284 "body": {
285 "mode": "raw",
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100286 "raw": "{\n\t\"requestId\" : \"{{$guid}}\",\n \"inoutputArguments\": [{\n \"value\" : {\n\t\t\t\"idShort\" : \"HierRein\",\n\t\t\t\"modelType\" : {\n\t\t\t\t\"name\" : \"Property\"\n\t\t\t},\n \"valueType\": {\n \"dataObjectType\": {\n \"name\": \"string\"\n }\n }\n\t\t}\n }],\n\t\"inputArguments\" : [{\n\t\t\"value\" : {\n\t\t\t\"idShort\" : \"Expression\",\n\t\t\t\"modelType\" : {\n\t\t\t\t\"name\" : \"Property\"\n\t\t\t},\n\t \t\"value\" : \"5*(3+2)\",\n \"valueType\": {\n \"dataObjectType\": {\n \"name\": \"string\"\n }\n }\n\t\t}\n\t},\n {\n\t\t\"value\" : {\n\t\t\t\"idShort\" : \"ComputingTime\",\n\t\t\t\"modelType\" : {\n\t\t\t\t\"name\" : \"Property\"\n\t\t\t},\n\t \t\"value\" : 5000,\n \"valueType\": {\n \"dataObjectType\": {\n \"name\": \"int\"\n }\n }\n\t\t}\n\t}],\n\t\"timeout\" : 6000\n}",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200287 "options": {
288 "raw": {
289 "language": "json"
290 }
291 }
292 },
293 "url": {
Constantin Ziescheb28a71c2020-10-13 08:39:42 +0200294 "raw": "{{component_endpoint}}/aas/submodels/{{submodel_idShort}}/submodel/submodelElements/{{operation_idShort}}/invoke?async=true",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200295 "host": [
296 "{{component_endpoint}}"
297 ],
298 "path": [
299 "aas",
300 "submodels",
301 "{{submodel_idShort}}",
302 "submodel",
Constantin Ziescheb28a71c2020-10-13 08:39:42 +0200303 "submodelElements",
304 "{{operation_idShort}}",
305 "invoke"
306 ],
307 "query": [
308 {
309 "key": "async",
310 "value": "true"
311 }
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200312 ]
313 }
314 },
315 "response": []
316 },
317 {
318 "name": "Retrieve Invocation Result",
319 "request": {
320 "method": "GET",
321 "header": [],
322 "url": {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100323 "raw": "{{component_endpoint}}/aas/submodels/{{submodel_idShort}}/submodel/submodelElements/{{operation_idShort}}/invocationList/{{requestId}}",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200324 "host": [
325 "{{component_endpoint}}"
326 ],
327 "path": [
328 "aas",
329 "submodels",
330 "{{submodel_idShort}}",
331 "submodel",
Constantin Ziescheb28a71c2020-10-13 08:39:42 +0200332 "submodelElements",
333 "{{operation_idShort}}",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200334 "invocationList",
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100335 "{{requestId}}"
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200336 ]
337 }
338 },
339 "response": []
340 }
341 ],
342 "_postman_isSubFolder": true
343 },
344 {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100345 "name": "Create or Update Submodel",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200346 "event": [
347 {
348 "listen": "test",
349 "script": {
350 "id": "b324cbc3-5623-495f-b5f9-549a10fc31a6",
351 "exec": [
352 "pm.environment.set(\"submodel_idShort\", pm.response.json().idShort);",
353 ""
354 ],
355 "type": "text/javascript"
356 }
357 }
358 ],
359 "request": {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100360 "method": "PUT",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200361 "header": [
362 {
363 "key": "Content-Type",
364 "name": "Content-Type",
365 "value": "application/json",
366 "type": "text"
367 }
368 ],
369 "body": {
370 "mode": "raw",
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100371 "raw": "{\n \"idShort\": \"{{submodel_idShort}}\",\n \"identification\" : {\n\t\t\t\"id\" : \"{{submodel_id}}\",\n\t\t\t\"idType\" : \"Custom\"\n\t},\n \"kind\" : \"Instance\"\n}",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200372 "options": {
373 "raw": {
374 "language": "json"
375 }
376 }
377 },
378 "url": {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100379 "raw": "{{component_endpoint}}/aas/submodels/{{submodel_idShort}}",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200380 "host": [
381 "{{component_endpoint}}"
382 ],
383 "path": [
384 "aas",
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100385 "submodels",
386 "{{submodel_idShort}}"
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200387 ]
388 }
389 },
390 "response": []
391 },
392 {
393 "name": "Retrieve all Submodels",
394 "request": {
395 "method": "GET",
396 "header": [],
397 "url": {
398 "raw": "{{component_endpoint}}/aas/submodels",
399 "host": [
400 "{{component_endpoint}}"
401 ],
402 "path": [
403 "aas",
404 "submodels"
405 ]
406 }
407 },
408 "response": []
409 },
410 {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100411 "name": "Retrieve Submodel by IdShort",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200412 "request": {
413 "method": "GET",
414 "header": [
415 {
416 "key": "Content-Type",
417 "name": "Content-Type",
418 "value": "application/json",
419 "type": "text"
420 }
421 ],
422 "url": {
423 "raw": "{{component_endpoint}}/aas/submodels/{{submodel_idShort}}",
424 "host": [
425 "{{component_endpoint}}"
426 ],
427 "path": [
428 "aas",
429 "submodels",
430 "{{submodel_idShort}}"
431 ]
432 }
433 },
434 "response": []
435 },
436 {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100437 "name": "Delete Submodel by IdShort",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200438 "request": {
439 "method": "DELETE",
440 "header": [],
441 "url": {
442 "raw": "{{component_endpoint}}/aas/submodels/{{submodel_idShort}}",
443 "host": [
444 "{{component_endpoint}}"
445 ],
446 "path": [
447 "aas",
448 "submodels",
449 "{{submodel_idShort}}"
450 ]
451 }
452 },
453 "response": []
454 }
455 ],
456 "_postman_isSubFolder": true
457 },
458 {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100459 "name": "Retrieve Asset Administration Shell",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200460 "request": {
461 "method": "GET",
462 "header": [],
463 "url": {
464 "raw": "{{component_endpoint}}/aas",
465 "host": [
466 "{{component_endpoint}}"
467 ],
468 "path": [
469 "aas"
470 ]
471 }
472 },
473 "response": []
474 }
475 ]
476 },
477 {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100478 "name": "Asset Administration Shell Repository",
479 "item": [
480 {
481 "name": "Submodel",
482 "item": [
483 {
484 "name": "SubmodelElements",
485 "item": [
486 {
487 "name": "Create or Update SubmodelElement",
488 "event": [
489 {
490 "listen": "test",
491 "script": {
492 "id": "c7a5216f-f6e6-4fe8-8cf7-989669f64ee3",
493 "exec": [
494 "pm.environment.set(\"submodelElement_idShort\", pm.response.json().idShort);"
495 ],
496 "type": "text/javascript"
497 }
498 }
499 ],
500 "request": {
501 "method": "PUT",
502 "header": [
503 {
504 "key": "Content-Type",
505 "name": "Content-Type",
506 "type": "text",
507 "value": "application/json"
508 }
509 ],
510 "body": {
511 "mode": "raw",
512 "raw": "{\n \"idShort\": \"{{submodelElement_idShort}}\",\n \"modelType\": {\n \"name\": \"Property\"\n },\n \"valueType\": {\n \"dataObjectType\": {\n \"name\": \"string\"\n }\n }\n}",
513 "options": {
514 "raw": {
515 "language": "json"
516 }
517 }
518 },
519 "url": {
520 "raw": "{{component_endpoint}}/shells/{{aas_id_encoded}}/aas/submodels/{{submodel_idShort}}/submodel/submodelElements/{{submodelElement_idShort}}",
521 "host": [
522 "{{component_endpoint}}"
523 ],
524 "path": [
525 "shells",
526 "{{aas_id_encoded}}",
527 "aas",
528 "submodels",
529 "{{submodel_idShort}}",
530 "submodel",
531 "submodelElements",
532 "{{submodelElement_idShort}}"
533 ]
534 }
535 },
536 "response": []
537 },
538 {
539 "name": "Retrieve SubmodelElement by IdShort",
540 "request": {
541 "method": "GET",
542 "header": [],
543 "url": {
544 "raw": "{{component_endpoint}}/shells/{{aas_id_encoded}}/aas/submodels/{{submodel_idShort}}/submodel/submodelElements/{{submodelElement_idShort}}",
545 "host": [
546 "{{component_endpoint}}"
547 ],
548 "path": [
549 "shells",
550 "{{aas_id_encoded}}",
551 "aas",
552 "submodels",
553 "{{submodel_idShort}}",
554 "submodel",
555 "submodelElements",
556 "{{submodelElement_idShort}}"
557 ]
558 }
559 },
560 "response": []
561 },
562 {
563 "name": "Retrieve all SubmodelElements",
564 "request": {
565 "method": "GET",
566 "header": [],
567 "url": {
568 "raw": "{{component_endpoint}}/shells/{{aas_id_encoded}}/aas/submodels/{{submodel_idShort}}/submodel/submodelElements",
569 "host": [
570 "{{component_endpoint}}"
571 ],
572 "path": [
573 "shells",
574 "{{aas_id_encoded}}",
575 "aas",
576 "submodels",
577 "{{submodel_idShort}}",
578 "submodel",
579 "submodelElements"
580 ]
581 }
582 },
583 "response": []
584 },
585 {
586 "name": "Update SubmodelElement Value by IdShort",
587 "request": {
588 "method": "PUT",
589 "header": [
590 {
591 "key": "Content-Type",
592 "name": "Content-Type",
593 "value": "application/json",
594 "type": "text"
595 }
596 ],
597 "body": {
598 "mode": "raw",
599 "raw": "\"TestStringValue\"",
600 "options": {
601 "raw": {
602 "language": "json"
603 }
604 }
605 },
606 "url": {
607 "raw": "{{component_endpoint}}/shells/{{aas_id_encoded}}/aas/submodels/{{submodel_idShort}}/submodel/submodelElements/{{submodelElement_idShort}}/value",
608 "host": [
609 "{{component_endpoint}}"
610 ],
611 "path": [
612 "shells",
613 "{{aas_id_encoded}}",
614 "aas",
615 "submodels",
616 "{{submodel_idShort}}",
617 "submodel",
618 "submodelElements",
619 "{{submodelElement_idShort}}",
620 "value"
621 ]
622 }
623 },
624 "response": []
625 },
626 {
627 "name": "Retrieve SubmodelElement Value by IdShort",
628 "protocolProfileBehavior": {
629 "disableBodyPruning": true
630 },
631 "request": {
632 "method": "GET",
633 "header": [
634 {
635 "key": "Content-Type",
636 "value": "application/json"
637 }
638 ],
639 "body": {
640 "mode": "raw",
641 "raw": "",
642 "options": {
643 "raw": {}
644 }
645 },
646 "url": {
647 "raw": "{{component_endpoint}}/shells/{{aas_id_encoded}}/aas/submodels/{{submodel_idShort}}/submodel/submodelElements/{{submodelElement_idShort}}/value",
648 "host": [
649 "{{component_endpoint}}"
650 ],
651 "path": [
652 "shells",
653 "{{aas_id_encoded}}",
654 "aas",
655 "submodels",
656 "{{submodel_idShort}}",
657 "submodel",
658 "submodelElements",
659 "{{submodelElement_idShort}}",
660 "value"
661 ]
662 }
663 },
664 "response": []
665 },
666 {
667 "name": "Delete SubmodelElement by IdShort",
668 "request": {
669 "method": "DELETE",
670 "header": [],
671 "url": {
672 "raw": "{{component_endpoint}}/shells/{{aas_id_encoded}}/aas/submodels/{{submodel_idShort}}/submodel/submodelElements/{{submodelElement_idShort}}",
673 "host": [
674 "{{component_endpoint}}"
675 ],
676 "path": [
677 "shells",
678 "{{aas_id_encoded}}",
679 "aas",
680 "submodels",
681 "{{submodel_idShort}}",
682 "submodel",
683 "submodelElements",
684 "{{submodelElement_idShort}}"
685 ]
686 }
687 },
688 "response": []
689 }
690 ],
691 "protocolProfileBehavior": {},
692 "_postman_isSubFolder": true
693 },
694 {
695 "name": "Create or Update Submodel at Asset Administration Shell",
696 "request": {
697 "method": "PUT",
698 "header": [
699 {
700 "key": "Content-Type",
701 "name": "Content-Type",
702 "type": "text",
703 "value": "application/json"
704 }
705 ],
706 "body": {
707 "mode": "raw",
708 "raw": "{\n \"idShort\": \"{{submodel_idShort}}\",\n \"identification\": {\n \"id\": \"{{submodel_id}}\",\n \"idType\": \"IRI\"\n },\n \"modelType\" : {\n\t\t\t\"name\" : \"Submodel\"\n\t},\n \"semanticId\" : {\n \"keys\": [\n {\n \"type\": \"Submodel\",\n \"idType\": \"IRI\",\n \"value\": \"urn:basys:org.eclipse.basyx:submodels:{{submodel_idShort}}:1.0.0\",\n \"local\": false\n }\n ]\n }\n}\n",
709 "options": {
710 "raw": {
711 "language": "json"
712 }
713 }
714 },
715 "url": {
716 "raw": "{{component_endpoint}}/shells/{{aas_id_encoded}}/aas/submodels/{{submodel_idShort}}",
717 "host": [
718 "{{component_endpoint}}"
719 ],
720 "path": [
721 "shells",
722 "{{aas_id_encoded}}",
723 "aas",
724 "submodels",
725 "{{submodel_idShort}}"
726 ]
727 }
728 },
729 "response": []
730 },
731 {
732 "name": "Retrieve Submodel from Asset Administration Shell",
733 "request": {
734 "method": "GET",
735 "header": [
736 {
737 "key": "Content-Type",
738 "name": "Content-Type",
739 "type": "text",
740 "value": "application/json"
741 }
742 ],
743 "url": {
744 "raw": "{{component_endpoint}}/shells/{{aas_id_encoded}}/aas/submodels/{{submodel_idShort}}",
745 "host": [
746 "{{component_endpoint}}"
747 ],
748 "path": [
749 "shells",
750 "{{aas_id_encoded}}",
751 "aas",
752 "submodels",
753 "{{submodel_idShort}}"
754 ]
755 }
756 },
757 "response": []
758 }
759 ],
760 "protocolProfileBehavior": {},
761 "_postman_isSubFolder": true
762 },
763 {
764 "name": "Create or Update Asset Administration Shell",
765 "request": {
766 "method": "PUT",
767 "header": [],
768 "body": {
769 "mode": "raw",
770 "raw": "{\r\n\t\"idShort\" : \"{{aas_idShort}}\",\r\n\t\"identification\" : {\r\n\t\t\t\"id\" : \"{{aas_id}}\",\r\n\t\t\t\"idType\" : \"IRI\"\r\n\t},\r\n\t\"modelType\" : {\r\n\t\t\"name\" : \"AssetAdministrationShell\"\r\n\t}\r\n}",
771 "options": {
772 "raw": {
773 "language": "json"
774 }
775 }
776 },
777 "url": {
778 "raw": "{{component_endpoint}}/shells/{{aas_id_encoded}}",
779 "host": [
780 "{{component_endpoint}}"
781 ],
782 "path": [
783 "shells",
784 "{{aas_id_encoded}}"
785 ]
786 }
787 },
788 "response": []
789 },
790 {
791 "name": "Retrieve Asset Administration Shell By Id",
792 "request": {
793 "method": "GET",
794 "header": [],
795 "url": {
796 "raw": "{{component_endpoint}}/shells/{{aas_id_encoded}}",
797 "host": [
798 "{{component_endpoint}}"
799 ],
800 "path": [
801 "shells",
802 "{{aas_id_encoded}}"
803 ]
804 }
805 },
806 "response": []
807 },
808 {
809 "name": "Retrieve All Asset Administration Shells",
810 "request": {
811 "method": "GET",
812 "header": [],
813 "url": {
814 "raw": "{{component_endpoint}}/shells",
815 "host": [
816 "{{component_endpoint}}"
817 ],
818 "path": [
819 "shells"
820 ]
821 }
822 },
823 "response": []
824 }
825 ],
826 "protocolProfileBehavior": {}
827 },
828 {
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200829 "name": "Registry",
830 "item": [
831 {
832 "name": "Register Asset Administration Shell",
833 "item": [
834 {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100835 "name": "Register Asset Administration Shell (Minimal)",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200836 "request": {
837 "method": "PUT",
838 "header": [
839 {
840 "key": "Content-Type",
841 "name": "Content-Type",
842 "value": "application/json",
843 "type": "text"
844 }
845 ],
846 "body": {
847 "mode": "raw",
Constantin Ziescheb28a71c2020-10-13 08:39:42 +0200848 "raw": "{\n\t\"idShort\" : \"{{aas_idShort}}\",\n\t\"identification\" : {\n\t\t\t\"id\" : \"{{aas_id}}\",\n\t\t\t\"idType\" : \"Custom\"\n\t},\n\t\"modelType\" : {\n\t\t\"name\" : \"AssetAdministrationShellDescriptor\"\n\t},\n \"endpoints\" : [\n \t{\n \t\t\"type\" : \"http\",\n \t\t\"address\" : \"http://localhost:5080/aas\"\n \t}],\n \"submodels\" : [{\n \t\"idShort\" : \"{{submodel_idShort}}\",\n \t\"identification\" : {\n\t\t\t\"id\" : \"{{submodel_id}}\",\n\t\t\t\"idType\" : \"Custom\"\n\t\t},\n\t\t\"modelType\" : {\n\t\t\t\"name\" : \"SubmodelDescriptor\"\n\t\t},\n\t\t\"endpoints\" : [\n \t{\n \t\t\"type\" : \"http\",\n \t\t\"address\" : \"http://localhost:5080/aas/submodels/{{submodel_id_encoded}}/submodel\"\n \t}]\n }]\n}",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200849 "options": {
850 "raw": {
851 "language": "json"
852 }
853 }
854 },
855 "url": {
856 "raw": "{{registry_endpoint}}/api/v1/registry/{{aas_id_encoded}}",
857 "host": [
858 "{{registry_endpoint}}"
859 ],
860 "path": [
861 "api",
862 "v1",
863 "registry",
864 "{{aas_id_encoded}}"
865 ]
866 }
867 },
868 "response": []
869 },
870 {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100871 "name": "Register Asset Administration Shell (Maximal)",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200872 "request": {
873 "method": "PUT",
874 "header": [
875 {
876 "key": "Content-Type",
877 "name": "Content-Type",
878 "value": "application/json",
879 "type": "text"
880 }
881 ],
882 "body": {
883 "mode": "raw",
Constantin Ziescheb28a71c2020-10-13 08:39:42 +0200884 "raw": "{\n\t\"idShort\" : \"{{aas_idShort}}\",\n\t\"identification\" : {\n\t\t\t\"id\" : \"{{aas_id}}\",\n\t\t\t\"idType\" : \"Custom\"\n\t},\n\t\"modelType\" : {\n\t\t\t\"name\" : \"AssetAdministrationShellDescriptor\"\n\t},\n\t\"asset\" : {\n\t\t\t\"kind\": \"Instance\",\n\t\t\t\"idShort\" : \"{{asset_idShort}}\",\n\t\t\t\"identification\" : {\n\t\t\t\t\"id\" : \"{{asset_id}}\",\n\t\t\t\t\"idType\" : \"Custom\"\n\t\t\t}\n\t},\n\t\"descriptions\" : [\n\t{\n\t\t\"language\" : \"EN\",\n\t\t\"text\" : \"My Asset Administration Shell\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"language\" : \"DE\",\n\t\t\"text\" : \"Meine Asset Administration Shell\"\n\t}],\n\t\"administration\" : {\n\t\t\"version\" : \"1.0.0\",\n\t\t\"revision\" : \"0.0.1\"\n\t},\n \"endpoints\" : [\n \t{\n \t\t\"type\" : \"http\",\n \t\t\"address\" : \"http://localhost:5080/aas\"\n \t}],\n \"submodels\" : [{\n \t\"idShort\" : \"{{submodel_idShort}}\",\n \t\"identification\" : {\n\t\t\t\"id\" : \"{{submodel_id}}\",\n\t\t\t\"idType\" : \"Custom\"\n\t\t},\n\t\t\"modelType\" : {\n\t\t\t\"name\" : \"SubmodelDescriptor\"\n\t\t},\n \t\"semanticId\" : {\n \t \"keys\": [\n \t {\n \t \"type\": \"Submodel\",\n \t \"idType\": \"URI\",\n \t \"value\": \"urn:basys:org.eclipse.basyx:submodels:{{submodel_idShort}}:1.0.0\",\n \t \"local\": false\n \t }\n \t ]\n \t},\n\t\t\"endpoints\" : [\n \t{\n \t\t\"type\" : \"http\",\n \t\t\"address\" : \"http://localhost:5080/aas/submodels/{{submodel_id_encoded}}/submodel\"\n \t}]\n }]\n}",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200885 "options": {
886 "raw": {
887 "language": "json"
888 }
889 }
890 },
891 "url": {
892 "raw": "{{registry_endpoint}}/api/v1/registry/{{aas_id_encoded}}",
893 "host": [
894 "{{registry_endpoint}}"
895 ],
896 "path": [
897 "api",
898 "v1",
899 "registry",
900 "{{aas_id_encoded}}"
901 ]
902 }
903 },
904 "response": []
905 },
906 {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100907 "name": "Retrieve Asset Administration Shell by Id",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200908 "request": {
909 "method": "GET",
910 "header": [],
911 "url": {
912 "raw": "{{registry_endpoint}}/api/v1/registry/{{aas_id_encoded}}",
913 "host": [
914 "{{registry_endpoint}}"
915 ],
916 "path": [
917 "api",
918 "v1",
919 "registry",
920 "{{aas_id_encoded}}"
921 ]
922 }
923 },
924 "response": []
925 },
926 {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100927 "name": "Retrieve All Asset Administration Shells",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200928 "request": {
929 "method": "GET",
930 "header": [],
931 "url": {
932 "raw": "{{registry_endpoint}}/api/v1/registry/",
933 "host": [
934 "{{registry_endpoint}}"
935 ],
936 "path": [
937 "api",
938 "v1",
939 "registry",
940 ""
941 ]
942 }
943 },
944 "response": []
945 },
946 {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100947 "name": "Delete Asset Administration Shell by Id",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200948 "request": {
949 "method": "DELETE",
950 "header": [],
951 "url": {
952 "raw": "{{registry_endpoint}}/api/v1/registry/{{aas_id_encoded}}",
953 "host": [
954 "{{registry_endpoint}}"
955 ],
956 "path": [
957 "api",
958 "v1",
959 "registry",
960 "{{aas_id_encoded}}"
961 ]
962 }
963 },
964 "response": []
965 }
966 ],
967 "_postman_isSubFolder": true
968 },
969 {
970 "name": "Register Submodel",
971 "item": [
972 {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +0100973 "name": "Retrieve All Submodels",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +0200974 "request": {
975 "method": "GET",
976 "header": [],
977 "url": {
978 "raw": "{{registry_endpoint}}/api/v1/registry/{{aas_id_encoded}}/submodels",
979 "host": [
980 "{{registry_endpoint}}"
981 ],
982 "path": [
983 "api",
984 "v1",
985 "registry",
986 "{{aas_id_encoded}}",
987 "submodels"
988 ]
989 }
990 },
991 "response": []
992 },
993 {
994 "name": "Retrieve Submodel by Id",
995 "request": {
996 "method": "GET",
997 "header": [],
998 "url": {
999 "raw": "{{registry_endpoint}}/api/v1/registry/{{aas_id_encoded}}/submodels/{{submodel_id_encoded}}",
1000 "host": [
1001 "{{registry_endpoint}}"
1002 ],
1003 "path": [
1004 "api",
1005 "v1",
1006 "registry",
1007 "{{aas_id_encoded}}",
1008 "submodels",
1009 "{{submodel_id_encoded}}"
1010 ]
1011 }
1012 },
1013 "response": []
1014 },
1015 {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +01001016 "name": "Register Submodel at Asset Administration Shell",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +02001017 "request": {
1018 "method": "PUT",
1019 "header": [
1020 {
1021 "key": "Content-Type",
1022 "name": "Content-Type",
1023 "type": "text",
1024 "value": "application/json"
1025 }
1026 ],
1027 "body": {
1028 "mode": "raw",
Constantin Ziescheb28a71c2020-10-13 08:39:42 +02001029 "raw": "{\n \"idShort\": \"AdditionalTestSubmodel\",\n \"identification\": {\n \"id\": \"AdditionalTestSubmodel_id\",\n \"idType\": \"Custom\"\n },\n \"modelType\" : {\n\t\t\t\"name\" : \"SubmodelDescriptor\"\n\t},\n \"semanticId\" : {\n \"keys\": [\n {\n \"type\": \"Submodel\",\n \"idType\": \"URI\",\n \"value\": \"urn:basys:org.eclipse.basyx:submodels:AdditionalTestSubmodel:1.0.0\",\n \"local\": false\n }\n ]\n },\n \"endpoints\": [\n {\n \"address\": \"http://localhost:5080/aas/submodels/AdditionalTestSubmodel/submodel\",\n \"type\": \"http\"\n }\n ]\n}\n",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +02001030 "options": {
1031 "raw": {
1032 "language": "json"
1033 }
1034 }
1035 },
1036 "url": {
1037 "raw": "{{registry_endpoint}}/api/v1/registry/{{aas_id_encoded}}/submodels/{{submodel_id_encoded}}",
1038 "host": [
1039 "{{registry_endpoint}}"
1040 ],
1041 "path": [
1042 "api",
1043 "v1",
1044 "registry",
1045 "{{aas_id_encoded}}",
1046 "submodels",
1047 "{{submodel_id_encoded}}"
1048 ]
1049 }
1050 },
1051 "response": []
1052 },
1053 {
Constantin Ziesche220223d2020-12-03 11:27:54 +01001054 "name": "Delete Submodel from Asset Adminstration Shell",
Constantin Ziesche7b6d4792020-08-18 17:15:11 +02001055 "request": {
1056 "method": "DELETE",
1057 "header": [],
1058 "url": {
1059 "raw": "{{registry_endpoint}}/api/v1/registry/{{aas_id_encoded}}/submodels/{{submodel_id_encoded}}",
1060 "host": [
1061 "{{registry_endpoint}}"
1062 ],
1063 "path": [
1064 "api",
1065 "v1",
1066 "registry",
1067 "{{aas_id_encoded}}",
1068 "submodels",
1069 "{{submodel_id_encoded}}"
1070 ]
1071 }
1072 },
1073 "response": []
1074 }
1075 ],
1076 "_postman_isSubFolder": true
1077 }
1078 ]
1079 }
1080 ]
1081}