Skip to main content
aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
blob: 68efa7ec5deedf5ddcaae3684d4bd802258c153d (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
<?xml version="1.0" encoding="ASCII"?>
<xmi:XMI xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore">
 <ecore:EPackage name="PrimitiveTypes">
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="String"/>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="Integer"/>
 </ecore:EPackage>
 <ecore:EPackage name="BibTeX">
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="BibTeXFile">
   <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="entries" ordered="false" upperBound="-1" eType="/1/BibTeXEntry" containment="true"/>
  </eClassifiers>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Author">
   <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="author" ordered="false" lowerBound="1" eType="/0/String"/>
  </eClassifiers>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="BibTeXEntry" abstract="true">
   <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="id" ordered="false" lowerBound="1" eType="/0/String"/>
  </eClassifiers>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="AuthoredEntry" abstract="true" eSuperTypes="/1/BibTeXEntry">
   <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="authors" ordered="false" lowerBound="1" upperBound="-1" eType="/1/Author" containment="true"/>
  </eClassifiers>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="DatedEntry" abstract="true" eSuperTypes="/1/BibTeXEntry">
   <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="year" ordered="false" lowerBound="1" eType="/0/String"/>
  </eClassifiers>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TitledEntry" abstract="true" eSuperTypes="/1/BibTeXEntry">
   <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="title" ordered="false" lowerBound="1" eType="/0/String"/>
  </eClassifiers>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="BookTitledEntry" abstract="true" eSuperTypes="/1/BibTeXEntry">
   <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="booktitle" ordered="false" lowerBound="1" eType="/0/String"/>
  </eClassifiers>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Article" eSuperTypes="/1/AuthoredEntry /1/DatedEntry /1/TitledEntry">
   <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="journal" ordered="false" lowerBound="1" eType="/0/String"/>
  </eClassifiers>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TechReport" eSuperTypes="/1/AuthoredEntry /1/DatedEntry /1/TitledEntry"/>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Unpublished" eSuperTypes="/1/AuthoredEntry /1/TitledEntry">
   <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="note" ordered="false" lowerBound="1" eType="/0/String"/>
  </eClassifiers>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Manual" eSuperTypes="/1/TitledEntry"/>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Proceedings" eSuperTypes="/1/DatedEntry /1/TitledEntry"/>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="InProceedings" eSuperTypes="/1/Proceedings /1/AuthoredEntry /1/BookTitledEntry"/>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Booklet" eSuperTypes="/1/DatedEntry"/>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Book" eSuperTypes="/1/AuthoredEntry /1/DatedEntry /1/TitledEntry">
   <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="publisher" ordered="false" lowerBound="1" eType="/0/String"/>
  </eClassifiers>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="InCollection" eSuperTypes="/1/Book /1/BookTitledEntry"/>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="InBook" eSuperTypes="/1/Book">
   <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="chapter" ordered="false" lowerBound="1" eType="/0/Integer"/>
  </eClassifiers>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Misc" eSuperTypes="/1/BibTeXEntry"/>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ThesisEntry" abstract="true" eSuperTypes="/1/AuthoredEntry /1/DatedEntry /1/TitledEntry">
   <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="school" ordered="false" lowerBound="1" eType="/0/String"/>
  </eClassifiers>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="PhDThesis" eSuperTypes="/1/ThesisEntry"/>
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="MasterThesis" eSuperTypes="/1/ThesisEntry"/>
 </ecore:EPackage>
</xmi:XMI>

Back to the top