/bundles/org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.ia64/