Skip to main content
aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
blob: 0c28dc808a4d04ffbe9047c21902a05887949ae7 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
  xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="model3"
  nsURI="http://www.eclipse.org/emf/CDO/tests/model3/1.0.0" nsPrefix="model3">
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Class1">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="class2" upperBound="-1"
    eType="#//subpackage/Class2" unsettable="true" eOpposite="#//subpackage/Class2/class1"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="MetaRef">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="ePackageRef" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EPackage"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="Point" instanceClassName="org.eclipse.emf.cdo.tests.model3.Point"/>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Polygon">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="points" lowerBound="1"
    upperBound="-1" eType="#//Point"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="PolygonWithDuplicates">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="points" unique="false"
    lowerBound="1" upperBound="-1" eType="#//Point"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeA">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="children" upperBound="-1"
    eType="#//NodeA" containment="true"/>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EString"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeB">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="children" upperBound="-1"
    eType="#//NodeB" containment="true" eOpposite="#//NodeB/parent"/>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="parent" eType="#//NodeB"
    eOpposite="#//NodeB/children"/>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EString"/>
 </eClassifiers>
 <eSubpackages name="subpackage" nsURI="http://www.eclipse.org/emf/CDO/tests/subpackage/1.0.0"
   nsPrefix="subpackage">
  <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Class2">
   <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="class1" upperBound="-1"
     eType="#//Class1" eOpposite="#//Class1/class2"/>
  </eClassifiers>
 </eSubpackages>
</ecore:EPackage>

Back to the top