Skip to main content
summaryrefslogtreecommitdiffstats
blob: d85c30e7a5f6a99621f5e746af02a039885e6014 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="nodes" nsURI="http://www.eclipse.org/emf/compare/tests/nodes"
  nsPrefix="nodes">
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"
    iD="true"/>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="containmentRef1" upperBound="-1"
    eType="#//Node" containment="true"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeMultipleContainment" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="containmentRef2" upperBound="-1"
    eType="#//Node" containment="true"/>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="containmentRef3" upperBound="-1"
    eType="#//Node" containment="true"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeSingleValueContainment" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="singleValueContainment"
    eType="#//Node" containment="true"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeSingleValueAttribute" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="singleValuedAttribute"
    eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeMultiValuedAttribute" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="multiValuedAttribute" upperBound="-1"
    eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeSingleValueReference" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="singleValuedReference"
    eType="#//Node"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeMultiValueReference" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="multiValuedReference" upperBound="-1"
    eType="#//Node"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeOppositeRefOneToOne" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="source" eType="#//NodeOppositeRefOneToOne"
    eOpposite="#//NodeOppositeRefOneToOne/destination"/>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="destination" eType="#//NodeOppositeRefOneToOne"
    eOpposite="#//NodeOppositeRefOneToOne/source"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeOppositeRefOneToMany" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="source" eType="#//NodeOppositeRefOneToMany"
    eOpposite="#//NodeOppositeRefOneToMany/destination"/>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="destination" upperBound="-1"
    eType="#//NodeOppositeRefOneToMany" eOpposite="#//NodeOppositeRefOneToMany/source"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeOppositeRefManyToMany" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="source" upperBound="-1"
    eType="#//NodeOppositeRefManyToMany" eOpposite="#//NodeOppositeRefManyToMany/destination"/>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="destination" upperBound="-1"
    eType="#//NodeOppositeRefManyToMany" eOpposite="#//NodeOppositeRefManyToMany/source"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeFeatureMapContainment" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="map" upperBound="-1" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EFeatureMapEntry">
   <eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
    <details key="kind" value="group"/>
   </eAnnotations>
  </eStructuralFeatures>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="firstKey" upperBound="-1"
    eType="#//Node" volatile="true" transient="true" derived="true" containment="true">
   <eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
    <details key="group" value="#map"/>
   </eAnnotations>
  </eStructuralFeatures>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="secondKey" upperBound="-1"
    eType="#//Node" volatile="true" transient="true" derived="true" containment="true">
   <eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
    <details key="group" value="#map"/>
   </eAnnotations>
  </eStructuralFeatures>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeFeatureMapNonContainment" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="mapNC" upperBound="-1"
    eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EFeatureMapEntry">
   <eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
    <details key="kind" value="group"/>
   </eAnnotations>
  </eStructuralFeatures>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="firstKeyNC" upperBound="-1"
    eType="#//Node" volatile="true" transient="true" derived="true">
   <eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
    <details key="group" value="#mapNC"/>
   </eAnnotations>
  </eStructuralFeatures>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="secondKeyNC" upperBound="-1"
    eType="#//Node" volatile="true" transient="true" derived="true">
   <eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
    <details key="group" value="#mapNC"/>
   </eAnnotations>
  </eStructuralFeatures>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeFeatureMapContainment2" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="map2" upperBound="-1" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EFeatureMapEntry">
   <eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
    <details key="kind" value="group"/>
   </eAnnotations>
  </eStructuralFeatures>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="multiple" upperBound="-1"
    eType="#//NodeMultipleContainment" volatile="true" transient="true" derived="true"
    containment="true">
   <eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
    <details key="group" value="#map2"/>
   </eAnnotations>
  </eStructuralFeatures>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="single" upperBound="-1"
    eType="#//NodeSingleValueContainment" volatile="true" transient="true" derived="true"
    containment="true">
   <eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
    <details key="group" value="#map2"/>
   </eAnnotations>
  </eStructuralFeatures>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeSingleValueEEnumAttribute" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="singlevalueEEnumAttribute"
    eType="#//NodeEnum"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EEnum" name="NodeEnum">
  <eLiterals name="A"/>
  <eLiterals name="B" value="1"/>
  <eLiterals name="C" value="2" literal="C"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeMultiValueEEnumAttribute" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="multiValueEEnumAttribute"
    upperBound="-1" eType="#//NodeEnum"/>
 </eClassifiers>
</ecore:EPackage>

Back to the top