Skip to main content
summaryrefslogblamecommitdiffstats
blob: d85c30e7a5f6a99621f5e746af02a039885e6014 (plain) (tree)
1
2
3
4
                   


                                                              

                                                                    


                                                                                 
                                                                                 
                                                  
         
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="nodes" nsURI="http://www.eclipse.org/emf/compare/tests/nodes"
  nsPrefix="nodes">
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"
    iD="true"/>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="containmentRef1" upperBound="-1"
    eType="#//Node" containment="true"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeMultipleContainment" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="containmentRef2" upperBound="-1"
    eType="#//Node" containment="true"/>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="containmentRef3" upperBound="-1"
    eType="#//Node" containment="true"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeSingleValueContainment" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="singleValueContainment"
    eType="#//Node" containment="true"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeSingleValueAttribute" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="singleValuedAttribute"
    eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeMultiValuedAttribute" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="multiValuedAttribute" upperBound="-1"
    eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeSingleValueReference" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="singleValuedReference"
    eType="#//Node"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeMultiValueReference" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="multiValuedReference" upperBound="-1"
    eType="#//Node"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeOppositeRefOneToOne" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="source" eType="#//NodeOppositeRefOneToOne"
    eOpposite="#//NodeOppositeRefOneToOne/destination"/>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="destination" eType="#//NodeOppositeRefOneToOne"
    eOpposite="#//NodeOppositeRefOneToOne/source"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeOppositeRefOneToMany" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="source" eType="#//NodeOppositeRefOneToMany"
    eOpposite="#//NodeOppositeRefOneToMany/destination"/>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="destination" upperBound="-1"
    eType="#//NodeOppositeRefOneToMany" eOpposite="#//NodeOppositeRefOneToMany/source"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeOppositeRefManyToMany" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="source" upperBound="-1"
    eType="#//NodeOppositeRefManyToMany" eOpposite="#//NodeOppositeRefManyToMany/destination"/>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="destination" upperBound="-1"
    eType="#//NodeOppositeRefManyToMany" eOpposite="#//NodeOppositeRefManyToMany/source"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeFeatureMapContainment" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="map" upperBound="-1" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EFeatureMapEntry">
   <eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
    <details key="kind" value="group"/>
   </eAnnotations>
  </eStructuralFeatures>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="firstKey" upperBound="-1"
    eType="#//Node" volatile="true" transient="true" derived="true" containment="true">
   <eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
    <details key="group" value="#map"/>
   </eAnnotations>
  </eStructuralFeatures>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="secondKey" upperBound="-1"
    eType="#//Node" volatile="true" transient="true" derived="true" containment="true">
   <eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
    <details key="group" value="#map"/>
   </eAnnotations>
  </eStructuralFeatures>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeFeatureMapNonContainment" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="mapNC" upperBound="-1"
    eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EFeatureMapEntry">
   <eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
    <details key="kind" value="group"/>
   </eAnnotations>
  </eStructuralFeatures>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="firstKeyNC" upperBound="-1"
    eType="#//Node" volatile="true" transient="true" derived="true">
   <eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
    <details key="group" value="#mapNC"/>
   </eAnnotations>
  </eStructuralFeatures>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="secondKeyNC" upperBound="-1"
    eType="#//Node" volatile="true" transient="true" derived="true">
   <eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
    <details key="group" value="#mapNC"/>
   </eAnnotations>
  </eStructuralFeatures>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeFeatureMapContainment2" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="map2" upperBound="-1" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EFeatureMapEntry">
   <eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
    <details key="kind" value="group"/>
   </eAnnotations>
  </eStructuralFeatures>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="multiple" upperBound="-1"
    eType="#//NodeMultipleContainment" volatile="true" transient="true" derived="true"
    containment="true">
   <eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
    <details key="group" value="#map2"/>
   </eAnnotations>
  </eStructuralFeatures>
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="single" upperBound="-1"
    eType="#//NodeSingleValueContainment" volatile="true" transient="true" derived="true"
    containment="true">
   <eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
    <details key="group" value="#map2"/>
   </eAnnotations>
  </eStructuralFeatures>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeSingleValueEEnumAttribute" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="singlevalueEEnumAttribute"
    eType="#//NodeEnum"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EEnum" name="NodeEnum">
  <eLiterals name="A"/>
  <eLiterals name="B" value="1"/>
  <eLiterals name="C" value="2" literal="C"/>
 </eClassifiers>
 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeMultiValueEEnumAttribute" eSuperTypes="#//Node">
  <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="multiValueEEnumAttribute"
    upperBound="-1" eType="#//NodeEnum"/>
 </eClassifiers>
</ecore:EPackage>

Back to the top